Skip to main content

Skriftlige stedprøver

Hvad er en skriftlig stedprøve?

En stedprøve betyder, at du på et fastlagt tidspunkt, på en bestemt angivet fysisk adresse og under opsyn, får stillet en opgave, som inden for et afgrænset tidsrum skal besvares af dig alene og afleveres inden tidsfristens udløb. Alle skriftlige stedprøver afholdes på din egen computer, medmindre du har fået andet oplyst i de specifikke bestemmelser for din prøve.

Brug af IT-udstyr i forbindelse med din skriftlige stedprøve

Du skal bruge din egen computer, og derfor skal du i god tid - senest én uge før din prøve - tjekke, om den kan tilgå SDU’s trådløse netværk Eduroam, og du skal tjekke, om du kan starte de programmer, der skal benyttes ved den pågældende prøve (fx Exam Monitor, Exam4, Respondus Lockdown).

Ved problemer kontakt din lokale IT-afdeling, Studenterservice eller IT-service på servicedesk@sdu.dk eller på tlf. 65 50 29 90.

Ved nogle prøver kan du få brug for at kunne tegne grafer, ligninger, skrifttegn mv., som lettest laves i hånden. Behovet herfor vil fremgå i løbet af din undervisning i faget. Her kan der blive stillet krav om, at du skal digitalisere din håndskrift. Det anbefales, at du anskaffer dig en digital pen eller håndscanner til dette formål.

Inden din skriftlige stedprøve begynder

 1. Hvis du ikke har fået andet at vide, skal du møde en time inden, din skriftlige stedprøve begynder. Kommer du efter, døren er lukket, bliver du ikke lukket ind. Kommer du for sent til prøven, bliver du kun lukket ind, hvis den eksamensansvarlige giver tilladelse til det. Bemærk! Du får ikke ekstra prøvetid, hvis du kommer for sent.
 2. Husk dit studiekort. Inden prøven begynder, skal du legitimere dig med dit studiekort, så eksamensvagterne kan registrere, at du er fremmødt. Under prøven skal studiekortet ligge synligt på bordet. Hvis du har glemt dit studiekort, eller hvis dit kort er blevet beskadiget, kan du henvende dig i Studenterservice og få printet et nyt.
 3. Hvis prøven er uden hjælpemidler, anbringes overtøj og tasker/mapper uden for rækkevidde.
 4. Det er kun tilladt at medbringe og benytte én computer og én skærm til prøven (det samlede antal skærme må ikke overstige en), medmindre andet er angivet .

 5. Det ikke er tilladt at benytte en virtuel computer under prøven.
 6. Mobiltelefoner, digitalure/smartwatches, iPods og andre musikafspillere må ikke benyttes under prøven og skal afleveres hos eksamensvagten, medmindre andet er angivet.
 7. Udstyr, såsom iPads og tablets, der ikke kan køre Exam Monitor, er ikke tilladt at benytte, medmindre andet er angivet.
 8. Når du ankommer til eksamenslokalet, skal du sætte din computer op og sikre dig, at den virker. Du er selv ansvarlig for opsætning af din computer. Hvis du skal benytte Exam Monitor, Exam4, Respondus Lockdown eller itslearning, skal du starte dem og sikre dig, at de virker. Ved hver plads er der en stikkontakt (230 V) til trebenet stik. Medbring selv en forlængerledning på minimum 3 meter. Det er ikke tilladt at dele udstyr.

   

  Hvis Exam Monitor skal benyttes under prøven, skal du, inden prøven begynder, og senest når eksamensvagter beder om det, starte Exam Monitor på din computer. Inden prøven begynder, skal du vise eksamensvagterne, at Exam Monitor kører på din computer.

  Opstilling af IT-udstyr i eksamenslokalet skal være afsluttet, senest 15 minutter før prøven begynder.

 9. Dørene til lokalet lukkes, 15 eller 30 minutter før prøven begynder. Du kan finde det specifikke tidspunkt i bestemmelserne for den enkelte prøve.
 10. Inden stedprøven begynder, giver eksamensvagterne en mundtlig instruktion.
 11. Ved stedprøvens begyndelse udleveres opgaveformuleringen enten digitalt eller på papir.

Under din skriftlige stedprøve

 1. Under din skriftlige stedprøve kan eksamensvagten tilkaldes ved håndsoprækning.
 2. Eksamenslokalet må kun forlades under ledsagelse af en eksamensvagt. Ved toiletbesøg skal du benytte det toilet, som eksamensvagten anviser.
 3. Besøg i kantinen er ikke tilladt.

 4. Rygning er ikke tilladt.

 5. Den første halve time og sidste halve time af prøvetiden, må lokalet ikke forlades.

 6. Det er tilladt at benytte hjælpemidler og internettet i det omfang, som dette er angivet i de specifikke bestemmelser for den enkelte prøve. Under prøven er det ikke tilladt at låne hjælpemidler af hinanden. Det er ikke tilladt under prøven at udveksle oplysninger, eller på anden måde at være i kontakt med andre eksaminander eller personer uden for eksamenslokalet. Brug af hovedtelefoner er ikke tilladt, medmindre det er angivet som værende en del af prøven, eller du har fået dispensation.

 7. De specifikke bestemmelser for den enkelte prøve finder du i din studieordning, fagbeskrivelse, kursusrummet i itslearning eller på din uddannelses side.

 8. Hvis Exam Monitor skal benyttes, skal den være kørende på din computer under hele prøven.

 9. Opgaven skal altid løses, som den bliver stillet, og underviser/opgavestiller kan kun tilkaldes, hvis opgavens ordlyd ikke synes entydig, eller hvis der konstateres fejl i opgaven. Konstateres fejl eller tvivlsspørgsmål, orienteres alle, der er til den pågældende prøve, så der sikres samme prøvevilkår for alle.

 10. Underviser/opgavestiller kan ikke tilkaldes, blot fordi man er i tvivl om, hvorvidt man har forstået opgaven rigtigt, fordi man ikke forstår enkeltord (medbring eventuel nudansk ordbog, dog ikke ved eksamen uden hjælpemidler) eller med henblik på hjælp til løsning af opgaven.

 11. Under prøven har du selv ansvaret for dit IT-udstyr og for løbende at gemme din opgavebesvarelse, herunder fremstilling af sikkerhedskopier, medmindre det er en del af systemets funktionalitet.

 12. Universitetet indskærper, at hvis du kommer ud for tab af data (indskrevet tekst forsvinder) som følge af, at du har undladt at gemme og foretage sikkerhedskopiering, er du henvist til at fuldføre den pågældende prøve uanset tab af data.

 13. Opstår der under prøven problemer med din computer, som ikke kan løses af hverken dig selv eller IT-supporten, kan du fortsætte på universitetets IT-udstyr.

 14. Opstår der under prøven strømsvigt, netværksnedbrud eller andre udefrakommende problemer med benyttelse af IT-udstyret, som ikke kan afhjælpes/udbedres, retter en eksamensvagt straks henvendelse til den eksamensansvarlige, der træffer bestemmelse om prøvens videre afvikling.

Når du er færdig med din skriftlige stedprøve

 1. Eksamensvagterne vil meddele, når der er en halv time tilbage af prøven.
 2. Opgavebesvarelsen skal være færdigskrevet ved prøvetidens udløb og skal umiddelbart derefter afleveres. I opgavebesvarelsen skal du skrive dit eksamensnummer. Hvis andet skal benyttes, vil det blive oplyst inden prøven.
 3. Alt materiale skal afleveres digitalt. For nærmere detaljer om afleveringen skal du undersøge de specifikke bestemmelser for den enkelte prøve i din studieordning.
 4. Efter aflevering skal du fremvise kvittering for aflevering på skærmen til eksamensvagten, derefter må du lukke Exam Monitor/Exam4/Respondus Lockdown og computeren.
 5. Pladserne må ikke forlades, før kvitteringen er godkendt af eksamensvagterne.
 6. Hvis du forlader prøven, før den er slut, må du ikke tage din computer, mobiltelefon, opgaveformulering eller andre ting med ud af lokalet. Dem kan du hente, når prøven er slut.
 7. Lokalet skal forlades i god ro og orden, så studerende med forlænget prøvetid forstyrres mindst muligt.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice,  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

 

Sidst opdateret: 18.09.2021