Erik Kristensen

Forskningsområde

Min forskning drejer sig primært om marine økosystemers funktion og genetablering efter klimabetingede og antropogene forstyrrelser. Jeg undersøger primært bunddyrs effekter på mikrobielle og biogeokemiske processer (kulstofomsætning, kvælstofomsætning, svovl- og jerndynamik) i marine sedimenter. Arbejdet bliver primært udført i lavvandede danske fjorde, saltmarske i både Danmark og udlandet samt i tropiske mangroveskove.

Ud over mit centrale forskningsområde vejleder jeg også i generel biologi hos akvatiske bunddyr, næringsstofomsætning i bevoksede tidevandszoner (ålegræsbede, saltmarske og mangroveskove) og generel mikrobiel økologi. Jeg har desuden også stor erfaring i vejledning af formidlingsprojekter og virksomhedsprojekter.

Kontakt Erik Kristensen

Nøgleord

 • Marine økosystemers funktion
 • Genetablering af økosystemer
 • Bunddyrs biologi 
 • Sediment biogeokemi
 • Formidling af biologisk viden

Eksempler på tidligere bachelor- og specialeprojekter

 • Konkurrenceforhold hos frynseorme i genetableret kystlagune (bachelorprojekt, 2018)
 • Gyldensteen Kystlagune: Udviklingen i C, N og P puljer i landbrugsjord ved Gyldensteen efter oversvømmelse med havvand (bachelorprojekt, 2018)
 • Populationsundersøgelse af blåmuslinger (Mytilus edulis) i Gyldensteen Kystlagune (bachelorprojekt, 2018)
 • Undervisningsformens betydning for folkeskoleelevers indlæring og interesse i biologi (bachelorprojekt, 2018)
 • The impact of macrofaunal reworking on eelgrass recovery (speciale, 2018)
 • Gymnasieelevers interesse for biologi og læring inden for skovøkologi i tre forskellige læringsmiljøer (speciale, 2018)
 • Blåmuslingebanker og associeret bentisk fauna i Gyldensteen kystlagune (speciale, 2018)
 • Benthic fauna effect on sediment biogeochemistry after one of the largest mine dam accidents in Brazil (speciale, 2018)
 • Miljøvurdering baseret på bundfauna i to tidligere marine indvindingsområder - Hjelm Nordvest og Bjørnsknude Rev (speciale, 2017)

Mulige kommende bachelor- og specialeprojekter

 • Sedimentær næringsdynamik og biogeokemi i den genetablerede Gyldensteen Kystlagune
 • Flora- og faunasuccession i den genetablerede Gyldensteen Kystlagune
 • Betydning af omrøring i bentiske kamre for udvekslingen af næringsstoffer mellem sedimentet og den overliggende vandfase
 • Blåmuslingers rolle for udviklingen af bunddyrssamfund og sedimenters stofomsætning 

Virksomhedskontakter med henblik på virksomhedsprojekter

 • Odense Kommune
 • Region Syddanmark
 • Miljøstyrelsen
 • Konsulentfirmaer (Rambøll, COWI, Orbicon osv.)
 • Formidling (Terrariet – Reptile Zoo, Vadehavscentret, Fjord & Bælt, Naturama osv.)

Eksempler på tidligere virksomhedsprojekter

 • Registrering og kortlægning af gartneriers regnvandsbassiner i Odense Kommune
 • Projekt i Region Syddanmarks miljø- og råstofafdeling
 • Formidling af biologisk viden før og under Honningfestivalen 2016
 • Formidling og naturpleje i Thy
 • Handlingsplan for at fremme biodiversiteten i Sola Kommune
 • Virksomhedsprojekt ved Statens Naturhistoriske Museum

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies