Skip to main content

Hvad gør du hvis...?

Hvis du er blevet kortvarigt syg (fx influenza), og din sygdom ikke rammer ind i dine eksamener, skal du ikke informere SDU om dit fravær.

Du er blevet syg op til eller under eksamen
Hvis sygdom forhindrer dig i at gå til eksamen kort tid før eller under eksamen, skal du naturligvis ikke bruge eksamensforsøg på det. I stedet skal du sørge for at give SDU besked. Du skal kunne dokumentere at du er syg, fx med en lægeerklæring.

Læs mere om hvad du skal gøre hvis du bliver syg op til eller under eksamen i pkt. 5 i listen Eksamensregler og gode råd.

Du er syg i en længere periode
Henvend dig til din studiesekretær, hvis der opstår en situation, hvor du allerede flere uger eller måneder før eksamen ved, at sygdom eller andre usædvanlige forhold forhindrer dig i at deltage i eksamen. Sammen tager I en snak om dine muligheder for at få udsat din eksamen.

Hvis du undervejs i semesteret opdager, at din sygdom forhindrer dig i at gå til eksamen, skal du søge dispensation til at blive afmeldt kurserne.

Du kan justere på dit studieforløb
Hvis din sygdom betyder, at du har brug for en pause eller brug for at skrue ned for studieintensiteten i en periode, kan du gøre det så længe du holder dig inden for kravene, fx tidsgrænsen for at gennemføre uddannelsen. Hvis du ikke kan leve op til kravene, skal du søge om dispensation.

Læs mere om at holde pause eller skrue ned for studierne i en periode under pkt. 5.

Individuel studieplan
Hvis du bliver forsinket i uddannelsen pga. fx sygdom, er det en god idé at lave en individuel studieplan.

SU's regler om studieaktivitet
Vær opmærksom på SU's regler for studieaktivitet. Hvis du bliver forsinket i dit studie pga. sygdom, kan du søge ekstra SU-klip.

Du kan komme i situationer, som for en tid kan tage fokus fra dine studier. Se herunder, hvad du skal gøre i de forskellige situationer:

Sygdom og dødsfald i nærmeste familie
... betragtes som usædvanlige forhold. Dvs. forhold, du ikke selv er skyld i. Hvis du ikke er i stand til at gå til eksamen i de kurser, du er tilmeldt eller leve op til studieaktivitetskravet og tidsgrænsen, skal du søge dispensation.

Funktionsnedsættelse, fx dysleksi eller kronisk sygdom
Har du en funktionsnedsættelse har du mulighed for at få særlig støtte. Funktionsnedsættelse kan fx være kronisk fysisk sygdom, dysleksi eller en psykisk lidelse. En funktionsnedsættelse kan også være grund til, at du kan få dispensation til at afvige fra regler.  

Arbejde 
... anses ikke som et usædvanligt forhold og giver derfor ikke dispensation. Hvis du ønsker at arbejde meget i en periode, skal du derfor være knivskarp på dine prioriteringer.

Kærestesorger, forældres skilsmisse, problematiske familieforhold, økonomiske vanskeligheder, svær boligsituation, sygdom og dødsfald i den perifere familie
... er alle forhold, som kan fylde meget og derfor påvirke dine studier. Samtidig er det forhold, som ikke umiddelbart betragtes som usædvanlige forhold. Dvs. at det ikke med sikkerhed er begrundelse nok til, at du kan fritages fra studierne. Påvirker forholdene dig så meget, at din læge vurderer, at du er blevet syg og ikke kan studere, sidestilles det med sygdom.

Du kan justere på dit studieforløb
Hvis forhold udenfor studiet betyder, at du har brug for en pause eller brug for at skrue ned for studieintensiteten i en periode, kan du gøre det så længe du holder dig inden for de tilladte krav. Hvis du ikke kan leve op til kravene, fx at afslutte din uddannelse inden for fristen, skal du søge om dispensation.

Læs mere om at holde pause eller skrue ned for studierne i en periode i pkt. 5. 

Individuel studieplan
Hvis du bliver forsinket i uddannelsen, er det en god idé at lave en individuel studieplan.


Hvis sygdom, dumpede eksamener eller andre forhold er skyld i, at du er blevet forsinket i din uddannelse, skal du være opmærksom på 7 ting:

 1. Førsteårsprøven 
  Førsteårsprøven ligger på 1. år af alle bacheloruddannelser. Hvis du ikke består den skal du søge dispensation.

 2. Studieaktivitetskrav og tidsgrænse
  Bliver du forsinket i uddannelsen skal du stadig sørge for at du lever op til studieaktivitetskravet og tidsgrænsen for gennemførelse af uddannelsen. Hvis du ikke lever op til kravene, skal du søge dispensation.

 3. Kurser bliver afviklet og studieordninger bliver ændret
  Uddannelserne bliver løbende justeret. Er du væk fra studierne, kan du risikere, at du ikke længere kan få undervisning i de kurser, du mangler, at kurset er blevet flyttet til et andet tidspunkt på året osv.

 4. Du skal følge den nyeste udgave af kurset
  Kommer der ændringer til et kursus, fx eksamensbestemmelser og pensum, skal du følge den nyeste udgave af kurset. Hold dig opdateret i kursernes fagbeskrivelser.

 5. Faglig progression 
  Undersøg i din forløbsmodel om der er en faglig progression på din uddannelse, som du skal tage højde for.

 6. Hvornår kører kurset?
  Se i oversigten over udbudte kurser om kurset kører i forårs- eller efterårssemesteret, og dermed hvornår du kan følge det.

 7. Følge undervisning eller kun gå til eksamen? 
  Mangler du en eksamen fra et tidligere semester? Du bestemmer selv, om du vil følge undervisningen igen eller kun gå til eksamen. Hvis du har dumpet en eksamen, kan det være en god idé at følge undervisningen igen. Se eksamensreglerne. Følger du kurser på forskellige semestre kan der være overlap mellem undervisningen. I en sådan situation skal du prioritere, hvilken undervisning der er vigtigst at følge.  

Individuel studieplan
Hvis du bliver forsinket i uddannelsen, er det en god idé at lave en individuel studieplan.

Består du ikke i første forsøg, skal du til eksamen i kurset igen. Du har i alt 3 forsøg til at bestå hvert kursus (førsteårsprøven er en undtagelse). Inden du går til eksamen igen, skal du være skarp på hvad du skal gøre bedre næste gang. Fx ved at tage fat i din underviser og få feedback.  
 
Sådan kommer du til eksamen igen
Du skal selv tilmelde dig 2. (og evt. 3.) eksamensforsøg. Du har oftest mulighed for selv at bestemme, om du vil til eksamen i kurset igen i samme eksamensperiode (reeksamen) eller om du vil vente til næste gang kurset kører og der afholdes en ny eksamen (ordinær eksamen).

Læs mere om hvad du skal gøre, hvis du ikke består eksamen.

Få hjælp til at håndtere eksamen
Har du brug for hjælp til at håndtere eksamenssituationen er der flere forskellige muligheder for dig. Læs mere under Få styr på eksamen.

Individuel studieplan
Hvis du dumper flere eksamener og bliver forsinket i uddannelsen, er det en god idé at lave en individuel studieplan.

Når du er tilmeldt en fuldtidsuddannelse, skal du leve op til kravene om studieaktivitet og tidsgrænse, ligesom du skal overholde andre krav, fx bestå førsteårsprøven

Hvis du får brug for  mere fleksibilitet, har fået en fed mulighed, eller får en god ide undervejs, kan du undersøge, hvordan du fletter det ind undervejs i din uddannelse – og vi vil gerne hjælpe dig med at se på dine muligheder.

Du kan justere på dit studieforløb – så længe du lever op til kravene
Hvis du har brug for at lave mindre ændringer af/i dit studieforløb, fx justere op eller ned i din studieintensitet i et semester, kan du gøre det så længe du gør det inden for de tilladte rammer. Eksempelvis kan du skubbe et kursus foran dig eller tage et sommerkursus, så du får et frirum i semestret. Dette er ikke kun en mulighed, hvis tingene er træls – det kan også være en mulighed, hvis du vil noget vildt fedt.

Du kan kun blive fritaget fra kravene i særlige tilfælde
Du kan kun blive fritaget fra kravene i tilfælde af usædvanlige forhold - fx sygdom eller alvorlig sygdom/dødsfald i din nærmeste familie, værnepligt, barsel mv.

Skal du på barsel?
Kig på vores barselsside og læs om de særlige vilkår når du bliver mor eller far. 

3 muligheder, når du har brug for at afvige fra det normale studieforløb
Hvis du har brug for at skrue ned for studieintensiteten i en periode har du tre muligheder: Du kan justere dit studieforløb inden for de tilladte rammer, blive fritaget fra kravene via en dispensation eller søge om orlov. 

 Du vil... ...justere på dit studieforløb inden for rammerne ...søge dispensation, fordi du ikke lever op til kravene ...søge orlov 
Sådan gør du Ved undervisningstilmelding angiver du hvilke fag, du vil være tilmeldt næste semester.  Når du kan se, at du ikke kan leve op til kravene (fx afslutte din uddannelse inden for fristen) søger du om dispensation Du søger om orlov.  Der er en række forskellige kriterier. Sæt dig godt ind i reglerne på siden om orlov.
Hvordan påvirker det din SU?   Din SU fortsætter – også selvom du ikke følger fag/kurser i en periode. Men kun et i begrænset omfang. Fx har SU også et studieaktivitetskrav.  Din SU fortsætter – også selvom du ikke følger fag/kurser i en kort periode. Du kan søge ekstra SU, hvis fx sygdom har forsinket dine studier. Din SU stopper i den periode, hvor du er på orlov.
Hvad betyder det for din undervisning og eksamen? Du er registreret som aktiv studerende, og kan komme til undervisning og gå til eksamener i de fag du er tilmeldt. Du er registreret som aktiv studerende, og kan komme til undervisning og gå til eksamener i de fag du er tilmeldt. Du må ikke deltage i undervisning eller eksamener. Du kan ikke få vejledning fra underviserne.
Hvor kan du få mere at vide? Reglerne om studieaktivitet og tidsgrænser. Læs mere om dispensation. Læs mere om orlov.

Individuel studieplan
Hvis du justerer dit studieforløb og tager kurserne i en anden rækkefølge end den normale laver du det, vi kalder et individuelt studieforløb. Der er i den forbindelse 6 ting, du skal være opmærksom på.  Hvis du har brug for en snak om dine muligheder, så tag fat i Studievejledningen på Humaniora. De står klar til en snak om dine muligheder for fleksibilitet og giver gerne sparring på dine gode ideer undervejs i dit studieforløb.

Du kan holde pause mellem bachelor og kandidat
Hvis du vil læse en kandidatuddannelse efter din bacheloruddannelse, kan du holde pause mellem de to uddannelser. Du har retskrav  til din kandidatuddannelse i 3 år. 

Hvis du holder en pause mellem din bacheloruddannelse og din kandidatuddannelse er du ikke studerende på SDU.

Tillykke med det! Du har naturligvis ret til barsel med din lille ny.

Hvad skal du gøre?
Du skal almindeligvis bestå en eksamen pr. studieår, medmindre du har et usædvanligt forhold. Fødsel og barsel er et usædvanligt forhold. At du bliver fritaget fra studieaktivitetskravet betyder dog ikke, at du ikke må være studieaktiv, hvis du har overskud til det. Du må altså gerne følge undervisning og gå til eksamener, selvom du er på barsel. På den måde kan du være lidt på forkant, hvilket kan give dig noget luft senere i uddannelsen.

Læs mere om hvad du gør, når du skal søge om barsel i, Situationer hvor du kan få brug for dispensation, punk 5. Du skal være forælder

Hvad gør du, når du skal tilbage fra barsel?
Når du vender tilbage til studierne, kan det være en god idé at lave en individuel studieplan for, hvordan resten af din studietid skal se ud, dvs. hvilke kurser du skal tage hvornår.

Ekstra SU-klip
Når du får barn, mens du studerer, får du ekstra SU-klip, så du kan holde barsel med ro i sindet. Se www.su.dk eller kontakt medarbejderne på SU-kontoret, hvis du har brug for yderligere information eller hjælp i forbindelse med SU.


Er det den rigtige uddannelse, du læser? Er der en anden uddannelse, der passer bedre i forhold til dine interesser?

Går du med de tanker, kan det være er en god idé at snakke med nogen og finde ud af, hvorfor du oplever tvivl. Kontakt studievejlederne, hvis du har brug for en snak om din studietvivl.

Hvis du beslutter, at du vil skifte studie, vil du i langt de fleste tilfælde skulle søge ind på ny og starte forfra. Vil du starte forfra på en ny uddannelse, kan du vælge at fortsætte på din nuværende uddannelse, indtil du ved, om du bliver optaget på den nye uddannelse. Dermed kan du fortsætte din nuværende uddannelse, hvis du ikke bliver optaget på den nye uddannelse.

Du kan søge merit
Du kan få merit, hvis den nye uddannelse indeholder kurser, som ligner den tidligere. Merit betyder, at du får nogle af de kurser, du har bestået, til at indgå som en del af den nye uddannelse. Dermed kan du måske forkorte den. Bliver du optaget på den nye uddannelse, skal du søge startmerit.

SU
Du skal være opmærksom på, at du bruger SU-klip, hvis du fortsætter på din nuværende uddannelse, indtil du bliver optaget på en ny.

Trives du ikke på studiet? Så er det en god idé at få afklaret, hvorfor du ikke trives. Det er vigtigt at du snakker med nogle om dine udfordringer. Du er fx velkommen til at tage fat i studievejlederne, som kan hjælpe dig med at afklare, hvorfor du ikke trives og hvad du kan gøre, for at ændre din situation.

Det er en stor beslutning at stoppe på din uddannelse, og noget du bør overveje nøje. Det er en god idé at snakke med familie, venner eller en studievejleder om dine overvejelser. Du er velkommen til at søge vejledning. Nogle gange kan der også være andre og bedre muligheder end udmeldelse. Fx at holde en pause eller skrue ned for studiet i en periode. Læs mere under pkt. 5.

Vigtige forhold inden du udmelder dig 
Vi anbefaler, at du har sat dig ind i  reglerne om udmeldelse, inden du endeligt melder dig ud.

Find udmeldelsesblanket her.

Du vil begynde at læse igen
Hvis du har været udmeldt af din uddannelse og på et tidspunkt gerne vil optages på den samme uddannelse, skal du være opmærksom på reglerne om genindskrivning.

Du kan også søge ind på en helt ny uddannelse. I så fald sker det gennem Den Koordinerede Tilmelding.

SU og kollegiebolig
Vær opmærksom på, at din SU ophører ved udmeldelse. Kontakt medarbejderne på SU-kontoret, hvis du er i tvivl om skæringsdatoer mv. De fleste kollegieboliger kræver, at du skal være studieaktiv. Orientér dig hos dit boligselskab, hvis du er i tvivl.

Det er ikke muligt at begynde forfra på din uddannelse. Men du kan begynde forfra på kurser, du ikke har bestået. Dvs. at du kan deltage i undervisningen næste gang, den udbydes. De eksamensforsøg, du allerede har brugt, tæller dog stadig som en del af dine 3 eksamensforsøg.

Læs om hvad der sker, hvis du ikke består.

Du kan heller ikke begynde forfra på kurser, du har bestået for fx at få en bedre karakter.

Sygdom er årsag til, at du ikke består
Hvis du fx pga. sygdom ikke består et eneste kursus på dit første studieår, kan du året efter tage kurserne forfra. Du skal dog huske 3 ting:

 1. At søge om dispensation til at blive afmeldt kurserne, så du ikke bruger eksamensforsøg.
 2. Søge dispensation  fra fristen for at bestå din førsteårsprøve.
 3. At forholde dig til studieaktivitetskravet og tidsgrænser.

Individuel studieplan
Hvis du bliver forsinket i uddannelsen pga. fx sygdom, er det en god idé at lave en individuel studieplan.

Tal med  studievejlederne, hvis du gerne vil begynde forfra og høre om andre alternativer.

Det er i visse tilfælde muligt at begynde på din kandidat, før din bachelor er afsluttet. Dog er der en række kriterier, du skal leve op til. Du skal også være opmærksom på, at du højest kan tilmelde dig 30 ECTS på kandidatuddannelsen, før du har afsluttet din bachelor. Læs mere om kandidatfag før afsluttet bachelor.

Hvis du personligt har været udsat for krænkende adfærd og/eller diskrimination i forbindelse med dit studie, kan du læse om, hvad du skal gøre.

Sidst opdateret: 24.10.2023