Skip to main content

Eksamensregler og gode råd

Brug af AI chatrobotter er ikke tilladt til eksamen

Det er ikke tilladt at bruge AI chatrobotter som ChatGPT og lignende softwares (herefter: AI) i forbindelse med eksamener eller afleveringer, herunder afsluttende projekter, på Det Tekniske Fakultet. Dette gælder også til eksamener, hvor alle hjælpemidler er tilladt.
Hvis du bruger AI i forbindelse med eksamen eller afleveringer, vil det blive betragtet som eksamenssnyd, da du ved brug af AI ikke løser din opgave selvstændigt og individuelt.

Den eneste undtagelse fra reglen er, hvis din underviser skriftligt i forbindelse med en konkret opgave eller eksamen har gjort opmærksom på, at AI er tilladt. Tilladelsen vi i så fald meddeles via itslearning eller pr. e-mail.

Eksamen og eksamensdatoer

På Adgangskursus afholdes ordinær eksamen i maj/juni samt december/januar. Syge-/reeksamen afholdes i august og januar. Eksamensdatoerne fastlægges centralt for alle landets adgangskurser.

En landsdækkende opgavekommission har ansvaret for udarbejdelse af opgavesæt til skriftlige prøver i samtlige fag. Disse opgavesæt benyttes ved alle landets adgangskurser til Ingeniøruddannelserne.

Du bliver automatisk tilmeldt eksamen i de fag/niveauer, du følger undervisning i. Du skal imidlertid altid tjekke om din eksamenstilmelding er korrekt.

En forudsætning for at gå til eksamen er dog at du har opfyldt betingelserne for indstilling til eksamen i form af aflevering og godkendelse af rapporter, prøver, stile m.m., der er fastlagt i studieordningen eller i de lokale regler. I fald du ikke opfylder disse betingelser, frameldes du eksamen administrativt.
Du kan kun framelde dig eksamen, hvis du bliver syg.

Ved udeblivelse fra eksamen mister du et eksamensforsøg og retten til at deltage i reeksamen.

Særlige regler for Adgangskursus

Generelt for alle prøver
De specifikke bestemmelser for den enkelte prøve finder du i studieordningen.

For alle prøver gælder, at du ikke på noget tidspunkt under prøverne fysisk må kommunikere med medstuderende eller andre uden for eksamenslokalet.

Når du må benytte computer ved eksamen, gælder det at du ikke på noget tidspunkt under prøverne må benytte internettet til kommunikation og/eller informationssøgning. Sidstnævnte har bl.a. den betydning, at egne opgaver og noter SKAL være downloadet til den computer du bruger ved eksamen før eksamen (vær f.eks. opmærksom på dette ved brug af OneDrive eller lignende – filer SKAL kunne åbnes offline).
Der er følgende undtagelser:

 • Du må gerne åbne itslearning og bruge det indhold, der ligger der.
 • Du må bruge de online-værktøjer, der specifikt nævnes under eksamen for de enkelte fag.
 • Plagiering/afskrift: Hvis du angiver, hvad andre har skrevet som noget du har skrevet, er der tale om eksamenssnyd. Det er også eksamenssnyd at genbruge dine egne tidligere opgaver. Med andre ord - man må ikke skrive af efter andre/hjemmesider/bøger/egne tidligere opgaver. Derimod må man gerne citere. Et citat markeres med anførselstegn og/eller kursiv. Efter citatet følger en litteraturhenvisning, der viser hvor du har citatet fra.
 • Hvis dine skriftlige arbejder, der er en forudsætning for at du bliver indstillet til eksamen, viser sig at indeholde plagiering, kan du blive udelukket fra eksamen eller bortvist fra kurset.
 • Under skriftlig eksamen og forberedelse ved mundtlig eksamen må du ikke forsøge gennem ord eller tegnsprog at kommunikere med andre. Grundet mulighed for eksamenssnyd kan du under eksamen ikke låne andres hjælpemidler, f.eks. ordbøger eller formelsamlinger.
 • Når du benytter computer ved eksamen, skal Exam Monitor være sat til: https://sdu.exammonitor.dk/
 • Digitale prøver og digitale dele af prøver afleveres via Digital Eksamen: https://digitaleksamen.sdu.dk/
 • Ved digital aflevering skal du vise vagten den digitale kvittering for aflevering før du forlader eksamenslokalet
 • Besvarelser til prøver eller delprøver uden hjælpemidler skrives i hånden og afleveres på papir. Her må computer IKKE anvendes
 • Ved digitale prøver eller delprøver må egen computer benyttes ved besvarelse, men besvarelsen kan også skrives i hånden og efterfølgende scannes
 • Din mobiltelefon må udelukkende bruges til at scanne/tage billeder til brug for eksamen, og filerne skal overføres via eget datakabel. Telefonen skal være på flytilstand (flightmode) under hele eksamen af hovedtelefoner, musikafspiller eller lignende er ikke tilladt, medmindre du har fået dispensation
 • Er du i tvivl om noget, skal du kontakte en eksamensvagt

Før eksamen

 • Opstilling af IT-udstyr i eksamenslokalet
  • Du er selv ansvarlig for opsætning af din computer. Det er vigtigt, at du tester udstyret, i forbindelse med opstilling af dit IT-udstyr. Hver arbejdsplads er udstyret med en stikkontakt (230 V) til trebenet stik. Yderligere stik (forlængerledning med minimum 3 meter rækkevidde), kabler o.l. skal du selv medbringe.
  • Opstilling af IT-udstyr i eksamenslokalet skal være afsluttet senest 15 minutter før prøven starter
  • Du må IKKE tage computer og telefon med ud af lokalet før den ordinær prøvetid er slut
  • Det er IKKE tilladt at dele udstyr

Under eksamen

 • I den første og den sidste halve time af eksamen må du ikke forlade lokalet
 • Under eksamen må du kun forlade eksamenslokalet med henblik på toiletbesøg. Dette sker under ledsagelse af en eksamensvagt, hvis anvisninger du skal følge. Du kan ikke komme ud at ryge eller gå i kantinen under eksamen
 • På eksamensbordet er fremlagt hvidt papir. Dette papir kan du benytte til noter undervejs samt til fysisk besvarelse af del 1 af prøverne i Matematik B og A samt del 1 af Engelsk B
 • Skriv sidetal på alle sider du afleverer – såvel digitalt og fysisk
 • Ønsker du ekstra papir og lignende, kan du tilkalde eksamensvagten ved håndsoprækning
 • Den fysisk besvarelse af del 1 af prøverne i Matematik B og A samt del 1 af Engelsk B afleveres i særligt omslag, der ligger på bordene. Omslagene udfyldes med de nødvendige oplysninger, og i omslaget lægges hvad der skal bedømmes. Alle sider, der afleveres, skal være forsynet med dit eksamensnummer. Der må kun skrives på forsiden af papirer, der afleveres
 • Såfremt du ved bedømmelsen ønsker taget hensyn til en kladde, skal det tydeligt markeres i det afleverede
 • Du må ingen steder i det afleverede (fysisk eller digitalt) skrive eller tegne med rødt
 • Sikkerhed og tekniske problemer ved brug af computer:
  • Erfaringerne viser, at der kan opstå problemer ved anvendelse af IT, og at de studerende langtfra altid har sikret sig. Det kan derfor ikke understreges kraftigt nok, at det er den studerendes ansvar at sikre sig ved i disse situationer at have den fornødne backup
  • Skulle der under prøven opstå strømsvigt eller andre problemer ved brug af computer, der ikke umiddelbart kan afhjælpes, fortsætter prøven uden benyttelse af computer
  • Hvis der opstår tekniske problemer, den studerende ikke selv er i stand til at løse, kontaktes IT-service
 • Et par råd vedrørende sikkerhed:
 1. Sørg for at gemme dokumentet på både harddisk og USB-stick
 2. Tjek, at det rent faktisk lagres
 3. Dokumentet skal lagres med jævne mellemrum, f.eks. hvert kvarter
 4. Vær forberedt på den situation, hvor netop din computer går ned for kortere eller længere tidsrum. Har du lagret dokumentet korrekt, kan problemer måske afhjælpes. Har du intet gemt, er der ingen mulighed for at hjælpe

Når eksamen er slut

Hvis du er færdig før prøvens afslutning, kan eksamensbesvarelsen afleveres indtil 30 minutter før prøvetidens udløb ved tilkaldelse af eksamensvagt. Herefter skal du straks forlade eksamenslokalet. De sidste 30 minutter af prøveperioden skal du blive på din plads bortset fra toiletbesøg.

Det er ikke tilladt at fortsætte besvarelsen af opgavesættet efter prøvetidens udløb. Overtrædelse kan medføre afvisning af din besvarelse.

 • Prøver uden hjælpemidler
  • Du må ikke forlade din plads i eksamenslokalet, før den tilsynsførende har modtaget din eksamensbesvarelse
 • Digitale prøver hvor ingen dele er skrevet i hånden
  • Eksamensbesvarelsen skal være færdig og afleveret i Digital eksamen ved prøvetidens udløb
  • Du må ikke forlade din plads i eksamenslokalet før den tilsynsførende har set din kvittering for aflevering i Digital Eksamen
 • Digitale prøver hvor du helt eller delvis skriver i hånden
  • Håndskrevne dele scannes
  • Eksamensbesvarelsen skal være færdig og afleveret i Digital eksamen ved prøvetidens udløb
  • Du må ikke forlade din plads i eksamenslokalet før, at den tilsynsførende har set din kvittering for aflevering i Digital Eksamen

Bestået adgangseksamen

Når du har taget en fuld adgangseksamen, vil du modtage et eksamensbevis i løbet af juli. Eksamensbeviset sendes til e-boks.

Ikke bestået adgangseksamen (Genoptagelse)

Hvis du er dumpet til Adgangseksamen eller udmeldt fra Adgangskursus, kan du søge genoptagelse ved på ny at indsende ansøgningsskema via Student – selvbetjening.

Eksamenklager

Eksamensplan

Læs mere her

Sygdom til eksamen

Sygdom og lignende i forbindelse med eksamen.

Læs mere

Eksamenssnyd

Du snyder dig selv, hvis du snyder til eksamen. La' vær.

Læs mere

Sidst opdateret: 21.06.2023