Skip to main content

Udbudte fag

Undervisningen

Undervisningen foregår som klasseundervisning og varetages af erfarne undervisere. I tilknytning hertil er der obligatoriske laboratorieøvelser i fagene fysik og kemi. Med 36 ugentlige lektioner og dertil hørende forberedelse er der tale om et meget intensivt kursus, der kræver vilje og en seriøs indsats! Men er den rette indstilling til stede, gennemfører langt de fleste af de studerende kurset på normeret tid.

Når du bliver optaget på Adgangskursus, tilmeldes du automatisk undervisning i de fag/niveauer, der indgår i en blokeksamen, eller de fag/niveauer, du ønsker at supplere i. Bemærk at du ikke vil blive tilmeldt kurser, du allerede har gennemført med minimumskarakteren 02/bestået.

Matematik

Målet med undervisningen i matematik er at give dig et for ingeniøruddannelserne relevant kendskab til fundamentale matematiske begreber, metoder og tankegange. Der lægges vægt på, at matematikken er såvel et praktisk værktøj som et teoretisk beskrivelsesmiddel. Du skal opøve evnen til at udtrykke matematisk prægede overvejelser og argumenter klart i tale, skrift og grafik. Blandt emnerne er aritmetik, geometri, differentialregning, integralregning og vektorer.

Fysik

Fysikundervisningen skal give dig så megen viden om og forståelse for grundlæggende fysiske begreber, at du er i stand til at arbejde videre med fysiske problemstillinger på ingeniørstudiet. For at knytte teorien til praktiske problemstillinger udføres obligatoriske laboratorieøvelser. Blandt emnerne er mekanik, termodynamik, bølger, elektricitet samt kerne- og atomfysik.

Kemi

Formålet med kemiundervisningen er at give dig en basisviden, der bl.a. skal danne grundlag for den videre undervisning i fag som fx miljø, materialeteknologi, polymerkemi og biokemi. Teori og praktisk laboratoriearbejde knyttes sammen ved hjælp af obligatoriske kemiøvelser. Blandt emnerne kan nævnes det periodiske system, syrer, baser, mængdeberegninger, uorganisk og organisk kemi.

Dansk

Målet med undervisningen er, at du udvikler din formuleringsevne, samt at du vænner dig til at vurdere og forholde dig kritisk til tekster og massekommunikative udtryksformer. Endvidere får du gennem undervisningen et omfattende kendskab til egen og andre kulturformer.

Engelsk

Vi lægger vægt på, at du udbygger færdighederne i at forstå, tale og læse sproget i både almen og teknisk/naturvidenskabelig sammenhæng: Gennem engelskundervisningen får du endvidere et grundlæggende kendskab til samfundsforhold og kultur i verdens engelsktalende områder.

Valgfag

Efter den nye studieordnings ikrafttrædelse d. 1. januar 2022, hvor Engelsk B er blevet obligatorisk fag på Adgangskursus, er der ikke længere krav om at Adgangskursister skal have et tilvalgsfag. Der er mulighed for (men det er frivilligt) at Kemi B kan indgå i ens Adgangseksamen fra Adgangskursus ved TEK/SDU, Odense. Der udbydes pt ikke Kemi B-kursus ved Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne TEK/SDU i Odense. Studerende der ønsker dette tilvalgsfag henvises til onlinekursus ved DTU. Karakterer herfra kan indføres som merit i eksamensbeviset fra SDU.

Eksamen

For at bestå adgangseksamen kræves et gennemsnit på mindst 02 uden oprunding. Gennemsnittet beregnes af samtlige karakterer, inklusive karakterer i valgfag, som du har opnået på adgangskursus eller ved merit fra anden uddannelse.

Enkeltfagsstuderende skal mindst have karakteren 02 i det pågældende fag for at bestå faget. Hvis der i et fag er flere prøver, er det gennemsnittet af prøvekaraktererne uden oprunding, der skal være mindst 02.

Regler for undervisning og eksamen

Læs mere om regler for undervisning og eksamen for Adgangskursus ved Det Tekniske Fakultet i Odense.

Ekskursioner og aktiviteter

I undervisningen kan indgå ekskursioner eller aktiviteter, som der kan ansøges om tilskud til. Ekskursioner og aktiviteters faglige indhold er en del af pensum og eksamensrelevant.

Sidst opdateret: 20.04.2023