Skip to main content

Eksamensklager på adgangskursus til ingeniøruddannelserne ved Det Tekniske Fakultet

Hvis du mener at være blevet forkert bedømt ved en eksamen, kan du indgive en eksamensklage. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen kan vedrøre: prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav, eksamensforløbet eller bedømmelsen.

Din klage skal indgives senest 2 uger efter, at resultatet af eksamen er blevet offentliggjort. Klagen stiles til Adgangskursus og sendes pr. mail eller afleveres personligt til uddannelseslederen.

Hvis du i forbindelse med en klage har brug for en kopi af din eksamensopgave, skal du henvende dig hos uddannelsessekretæren for Adgangskursus.

Din klage bliver forelagt eksaminator og censor. Afgørelse bliver truffet af uddannelseslederen på basis af udtalelser fra censor og eksaminator. Din klage kan blive a) afvist eller du kan blive tilbudt b) en ny bedømmelse eller c) en omprøve. Såvel omprøve som ny bedømmelse kan føre til en lavere karakter end den oprindelige.

Hvis din klage bliver helt eller delvist afvist, kan du forlange klagen indbragt for et ankenævn. Dette skal ske skriftligt og senest 2 uger efter, at du har modtaget afgørelsen af din klage.

Ankenævnets afgørelse skal foreligge senest to måneder efter du har indgivet din anke. Juli måned indgår dog ikke i beregningen af de to måneder.
Du kan fortsætte uddannelsen under klage- eller ankesagens behandling. Hvis du, mens klagen behandles, modtager dit eksamensbevis, vil du få udstedt et nyt hvis klagen/anken resulterer i en anden karakter.

Klager over retlige forhold

Hvis du ønsker at klage over universitetets afgørelser i retlige forhold dvs. om en sag er behandlet i overensstemmelse med gældende ret og almindelige forvaltningsretlige principper, kan du klage til Undervisningsministeriet. Din klage skal indgives senest to uger efter du har modtaget universitetets afgørelse. Du skal sende klagen pr. mail og stile den til uddannelseslederen på Adgangskursus. Herefter afgiver universitetet en udtalelse til din klage som du vil få forelagt. Du har herefter en uge til at kommentere universitetets udtalelse. Universitetet sender sin udtalelse og dine kommentarer til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet træffer den endelige afgørelse i sagen.

Klageskema

Klageskema i forbindelse med Adgangskursus i Odense som pdf og word

Sidst opdateret: 18.04.2023