Skip to main content

Kong Christian den Tiendes Fond

Uddeling finder sted hvert år på Kong Christian den Tiendes fødselsdag den 26. september.

Uddeling finder sted hvert år på Kong Christian den Tiendes fødselsdag den 26. september.

Af det beløb, som er til rådighed, ydes ca. 2/3 som støtte til udforskning, forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, og ca. 1/3 til støtte til kulturelle formål.

Ansøgninger skal være Fonden i hænde senest med udgangen af april måned.

Ansøgningsskema kan downloades fra Kongehusets hjemmeside om fonde eller rekvireres ved fremsendelse af frankeret kuvert til fondens sekretariat.

Ansøgning kan dog også indsendes uden brug af skemaet.

Ansøgninger skal indeholde oplysninger om navn, stilling, adresse og CPR-nr. eller CVR-nr., bankoplysninger, nuværende arbejdsplads samt eventuelle anbefalinger.

Det bør også oplyses, om der tidligere er søgt støtte gennem Fonden.
Hvis en ansøger fra anden side har opnået eller søgt om støtte til samme eller lignende formål, skal det oplyses i ansøgningen. Fonden bør endvidere underrettes, hvis der efter indsendelsen af ansøgningen opnås støtte eller løfte om støtte fra anden side.

Støtte ydes ikke til sociale formål, til studierejser, til udgifter i forbindelse med deltagelse i kongres, kursus eller til færdiggørelse af disputatser.
Hvad angår ydelser til medicinsk forskning, vil tildeling fortrinsvis ske til individuelle forskningsprojekter.
Støtte til andre fonde og foreninger ydes normalt ikke til vedkommende fonds og forenings almindelige virksomhed. Derimod vil der kunne ydes støtte til konkrete projekter inden for fondens eller foreningens rammer, hvis sådanne projekter i øvrigt er omfattet af de formål, som Kong Christian den Tiendes Fond varetager.