Skip to main content

Julie Damms Studiefond

Formål

Legatet er oprettet i 1948 i henhold til landsretssagfører, civilingeniør, dr.techn. Leo A. Damms testamente.

Det har til formål at yde støtte til videregående studier for danske mænd, der har taget doktor-graden eller ph.d.-graden enten ved Københavns Universitet i fagene matematik, fysik, kemi, astronomi eller filosofi eller ved Danmarks Tekniske Universitet, samt at yde støtte til mandlige danske studerendes fuldførelse af deres studier ved civilingeniør-uddannelse ved et dansk universitet eller ved Københavns Universitet med de nævnte fag som hovedfag.

For tiden uddeles årligt i alt knap 200.000 kr. fordelt i portioner, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen, og som til studerendes studieophold i udlandet ofte er af størrelsesorden 4.000 til 6.000 kr.

Hvem kan søge?

Målgruppe I
Danske mænd, der har taget doktorgraden eller ph.d.-graden enten ved Københavns Universitet i fagene matematik, fysik, kemi, astronomi eller filosofi eller ved Danmarks Tekniske Universitet. Til videregående studier. Der gives normalt ikke støtte til pensionister, til udgifter, der allerede er afholdt, eller til køb af computer og andet standard-udstyr.

Målgruppe II
Mandlige danske studerende, der forventer inden for to år at tage afsluttende eksamen enten som civilingeniør (cand. polyt) ved et dansk universitet eller ved Københavns Universitet som cand. scient. med fagene matematik, fysik, kemi, astronomi eller filosofi som hovedfag.
Der gives normalt ikke støtte til almindelige leveomkostninger, til udgifter, der allerede er afholdt, til praktikophold eller til køb af computer og andet standardudstyr.

Kontakt

Julie Damms Studiefond
Dommer Marianne Madsen
Københavns Byret
Domhuset, Nytorv
1450 København K.

Ansøgning sendes i 3 eksemplarer på papir med benyttelse af et af
de  ansøgningsskemaer med bilag som hentes fra fondens hjemmeside.

Ansøgninger modtaget pr. e-mail behandles ikke.

Ansøgningsskema downloades fra fondens hjemmeside.

 

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfrist: 1. maj. Uddeling inden 15. juli samme år.
Der gives ikke besked om afslag på ansøgninger.