Skip to main content

Eksamensklager

Du har mulighed for at klage over prøver, eksamener eller anden bedømmelse. Klagen skal være skriftlig og begrundet, og du skal indsende din klage senest 14 dage efter, bedømmelsen er blevet offentliggjort.

Hvad kan jeg klage over?

Du kan for eksempel klage over:

  • Retlige spørgsmål, dvs. hvorvidt gældende regler og retningslinjer er overholdt
  • Eksaminationsgrundlaget, dvs. prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt deres forhold til pensum og uddannelsens mål og krav
  • Prøveforløbet, dvs. forhold under af afvikling af prøven, som du mener har påvirket din præstation
  • Bedømmelsen

Inden du klager

Før du klager over en prøve eller eksamen, kan det være en god idé at kontakte eksaminator og bede om en forklaring på de forhold, du er uforstående over for eller finder kritisable. Du har ikke krav på en forklaring, men mange eksaminatorer vil give dig én, hvis du beder om det.

Du skal være opmærksom på, at kontakt til din eksaminator ikke forlænger klagefristen, og at eksaminator ikke kan ændre en bedømmelse, efter den er offentliggjort.

Hvad gør SDU, efter du har klaget?

SDU behandler klagen og indhenter alle nødvendige oplysninger. Hvis klagen vedrører bedømmelsen eller bedømmerne, forelægger SDU straks klagen for bedømmerne, der som udgangspunkt har en frist på 2 uger til at afgive en udtalelse.

SDU's afgørelse skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen kan gå ud på:

  • Tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse) – dog ikke ved mundtlige prøver
  • Tilbud om ny prøve (omprøve)
  • At du ikke får medhold i klagen

Hvis SDU's afgørelse er et tilbud om ombedømmelse eller omprøve, har du 2 uger til at give SDU besked om, hvorvidt du accepterer tilbuddet om ombedømmelse eller omprøve.

Være opmærksom på, at bedømmelsen ved ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter end den, du oprindeligt fik.

Kontakt studievejlederne på Naturvidenskab, hvis du ønsker at tale med en studievejleder om en prøve, som du overvejer at klage over.

Klagevejledning og blanket til eksamensklage

Sidst opdateret: 07.06.2022