Hans Ulrik Riisgaard

Forskningsområde

Min forskning omhandler filtrationsernæring (suspension feeding) hos marine invertebrater. Hos en række organismer studeres partikelfangstmekanismer, bioenergetik og økofysiologi (fødeoptagelse, re-spiration, vækst). En række projekter beskæftiger sig med karakterisering af biologiske filter-pumper og bio-fluid-mekanik. På populationsniveau studeres biomixing, populationsgræsningstryk af bla. muslinger, søpunge og børsteorme. Desuden udføres studier af fødekæder og benthisk-pelagisk kobling, biologisk struktur og hydrografi (tidevands- og densitetsdrevne havstrømme).

Et centralt emne er havstrømme og græsningseffekt af filtrerende bunddyr og betydningen af densitetsdrevne havstrømme for samspil mellem vandmænd, zooplankton og planteplankton i Kertinge Nor.

En række organismer indgår i min forskning. Det drejer sig især om 1) planktoniske organismer, specielt nøgne flagellater, vandlopper, muslingelarver, vandmænd og ribbegopler; 2) bundlevende dyr: svampedyr, mosdyr, muslinger, børsteorme og sækdyr. I de seneste år har fokus især været på hydrodynamisk karakteristik af filtrerende svampedyr.

Kontakt Hans Ulrik Riisgård

Nøgleord

  • Filter-feeding (suspensionsernæring) 
  • Bioenergetik og vækst 
  • Bio-fluid mekanik 
  • Biologiske filterpumper 
  • Filtrerende dyr

Eksempler på tidligere bachelor- og specialeprojekter

  • Hydrodynamisk karakteristik af vand-moduler hos svampedyr (2018)
  • Vækst og bioenergetik hos brødkrummesvampen Halichondria panicea (2017) 
  • Masseforekomst af den almindelige vandmand (Aurelia aurita) i Kertinge Nor (2016) 
  • Dræbergoplen Mnemiopsis leidyi i Limfjorden (2015)

Mulige kommende bachelor- og specialeprojekter

Fødeoptagelse, vækst og respiration hos svampedyret Halichondria panicea.

Bachelor- og specialeprojekter kan udarbejdes inden for rammerne af den igangværende forskning.