Bachelorprojekt

1. Generelt om bachelorprojekter på Biologi

Bachelorprojektet repræsenterer afslutningen af bacheloruddannelsen i Biologi. Projektet skal demonstrere din evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne, der afspejler hovedvægten i uddannelsen. Projektet kan være eksperimentelt og/eller teoretisk.

På den et-faglige bacheloruddannelse i Biologi vægter bachelorprojektet som 15 ECTS, svarende til ca. 375 arbejdstimer (BABB501).

På den to-faglige bacheloruddannelsen med Biologi som centralt fag vægter bachelorprojektet som udgangspunkt 10 ECTS, svarende til ca. 250 arbejdstimer (BABB501) - du kan dog efter eget valg udvide det til 15 ECTS ved at inddrage 5 ECTS fra din valgfrie pulje.

Selve projektarbejdet består af litteraturlæsning, evt. eksperimenter og bearbejdning af resultater. Kort sagt får du mulighed for at snuse til det at forske. Du kan nå langt med et projekt af dette omfang, da det ofte omhandler et afgrænset emne. Det skal dog også bemærkes, at bachelorprojektet ikke er et forprojekt til specialet.

Projektet evalueres ved, at du udarbejder en rapport over det udførte arbejde. Rapporten bedømmes efter 7-trinsskalaen med ekstern censur. Hvis projektet udarbejdes af flere studerende i fællesskab, vil rapporten indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende individuel mundtlig prøve.

2. Valg af emne og vejleder

Før du vælger emne, skal du gøre dig klart, om der er et eller flere fagområder, du har speciel interesse i. For at få det optimale udbytte af projektet og din vejleder, bør emnet ligge forholdsvist tæt på et af de forskningsområder, som Biologisk Institut dyrker. Forskningen på instituttet omfatter en bred vifte af emner omhandlende både planter, dyr og mikroorganismer i primært akvatiske miljøer, som i mange tilfælde går på tværs af traditionelle forskningsområder

Vi anbefaler, at du deltager i instituttets informationsmøderne i både efterårs- og forårssemestret for at finde inspiration til emnet og selve projektet. Derudover anbefaler vi, at du mødes med din potentielle projektvejleder inden deadline for tilmelding. Hovedvejlederen skal være professor, lektor eller adjunkt på Biologisk Institut, men postdocs og ph.d.-studerende kan involveres i vejledningen, hvis det er nødvendigt. Eksterne vejledere kan også tilknyttes projektet.

Hvis projektemnet falder uden for de emner, der Biologisk Institut normalt dækker, skal du og din vejleder sørge for at få en ekstern vejleder fra et andet institut på SDU eller fra en anden dansk eller udenlandsk institution tilknyttet. Din hovedvejleder skal dog være fra Biologisk Institut, og din hovedvejleder og eksterne vejleder skal lave en aftale om, hvordan vejledningen fordeles mellem dem. Vær opmærksom på at eksterne vejledere ikke kompenseres for deres vejledning – deres bidrag skal være motiveret af interessen for emnet alene.

Hvis du er i tvivl om valg af emne og vejleder, skal du kontakte projektkoordinator Bo Thamdrup i god tid, inden du ønsker at påbegynde dit bachelorprojekt. Han kan fortælle dig om, hvilke projektmuligheder der er, og hjælpe dig til et passende valg af emne og vejleder. Når du er sikker på dit valg af emne og vejleder, kontakter du vejlederen med henblik på en samtale om projektets detaljer. 

Se mulige projektemner og vejledere

3. Hvad kan jeg forvente af vejlederen?

Ved projektstart

Du kan forvente minimum 15 timers vejledning i forbindelse med dit bachelorprojekt. Vejledningen kan være i form af gennemlæsning af enkelte afsnit, indføring i forsøg eller lignende. I forbindelse med projektstart skal du opnå enighed med din vejleder og andre, der er involveret i projektet, om typen af vejledning og afgrænsningen af den. Det forventede antal vejledningstimer skal angives, når du indsender din projektbeskrivelse og vejlederkontrakt.

For eksperimentelle bachelorprojekter ligger det i sagens natur, at et givet bachelorprojekt må defineres inden for rammerne af de faciliteter (metoder, apparatur, ekspertise etc.), som vejlederen råder over. Vejlederen vil derfor spille en meget aktiv rolle i den indledende planlægning af bachelorprojektet.

For teoretiske bachelorprojekter er der typisk mulighed for at definere indholdet lidt bredere i forhold til vejlederens forskningsekspertise. Vejlederens vigtigste rolle ved teoretiske bachelorprojekter er at sikre, at der er tilstrækkelig viden om det valgte emne til, så du fornuftigt kan skrive en bachelorrapport. Modsat kan det også være vigtigt, at vejlederen hjælper med at afgrænse emnet og få projektet fokuseret, hvis der er meget store mængder viden til rådighed.

For både eksperimentelle og teoretiske bachelorprojekter må vejlederen indledningsvis sikre sig, at du er fortrolig med fremgangsmåden for at fremskaffe af den nødvendige videnskabelige litteratur. Det er derudover hovedvejlederens ansvar, at projektet har et passende omfang, så du kan gennemføre det inden for den fastsatte tidsramme.

Under projektet

For eksperimentelle bachelorprojekter vil de nødvendige eksperimentelle rutiner blive introduceret af vejlederen eller øvrige personer i vejlederens laboratorium.

I teoretiske projekter vil det være hensigtsmæssigt, at du diskuterer rapportens struktur med vejlederen. Dette gøres på et tidspunkt, hvor du har fået læst det meste af litteraturen og dannet dig et overblik over fagområdet.

I øvrigt vil vejlederens rolle under projektets forløb selvfølgelig være at give svar på de spørgsmål, der måtte opstå undervejs.  Det er vigtigt, at den studerende selv tager initiativ til at aftale møder, diskutere data, fremvise tidsplan osv.

 Vi forventer, at du og din vejleder selv løser eventuelle. uenigheder, der måtte opstå under projektet, men hvis dette ikke er muligt, kan problemstillingen forelægges for instituttets studieudvalg.

Ved projektets afslutning

I et eksperimentelt bachelorprojekt vil du i fællesskab med vejlederen gennemgå forsøget/forsøgenes resultater og tolke resultaterne i forhold til den videnskabelige litteratur om emnet.

Det gælder for både teoretiske og eksperimentelle bachelorprojekter, at vejlederen tilbyder at gennemlæse og kommentere et udkast til rapporten, som udgangspunkt kun én gang i løbet af processen. For at du kan få det maksimale udbytte af denne gennemlæsning, bør rapporten være helt færdig (inkl. layout, korrekturlæsning, etc.).

Vejlederen vil under gennemlæsningen kommentere helt åbenlyse fejl og mangler, f.eks. manglende vigtige referencer, og generelt give forslag, som med en forholdsvis overskuelig indsats kan forbedre rapporten. Det er dog ikke vejlederens opgave at sikre, at du får en høj karakter.

4. Tilmelding og aflevering af kontrakt

Du tilmelder dig bachelorprojektet via selvbetjeningen i forbindelse med den øvrige kursustilmelding: 20.-30. maj, hvis du laver dit bachelorprojekt i efterårssemestret, og 20.-30. november, hvis du laver dit bachelorprojekt i forårssemestret.

Hurtigst muligt efter tilmelding skal du aflevere en digital projektkontrakt med tilhørende problembeskrivelse, som du formulerer i samarbejde med vejlederen. Du bør derfor finde en vejleder og et emne i god tid før tilmeldingsperioden.

Projektbeskrivelsen skal være tilpas detaljeret til, at det kan vurderes, om projektet lever op til kravene til biologisk indhold, akademisk niveau og arbejdsbelastning, der er givet i kursusbeskrivelsen for den pågældende type bachelorprojekt.

Beskrivelsen skal indeholde følgende:

 • Beskrivelse af problemet, der analyseres, og dets generelle relevans
 • En kort gennemgang af den teoretiske og forskningsrelaterede baggrund
 • Hvilke(t) specifik(ke/t) spørgsmål ønsker projektet at besvare?
 • Hvilke hypoteser kan knyttes til disse/dette spørgsmål? Vær opmærksom på, at dit projekt skal have et biologisk videnskabeligt relateret spørgsmål, og formidling kan derfor højst udgøre 50 % af projektet.
 • Hvilke metoder skal anvendes til at besvare spørgsmål(ene/et)?
 • En tidsplan med en milepælsbeskrivelse af undersøgelser og rapportskrivning
 • En vurdering af mulige uventede begivenheder
 • En vurdering af de risici, der er for, at projektet ikke kan færdiggøres til tiden. Hvis der er risikoaspekter i projektet – for eksempel risici forbundet med hændelser i felten, vækst af bestemte organismer i laboratoriet, avanceret apparatur eller sen adgang til apparater udenfor instituttet osv. – skal du udarbejde en alternativ plan (plan B) for, hvordan projektet færdiggøres til tiden. Det er vigtigt, at vejlederen biddrager med sin erfaring i henhold til dette, du kan gennemføre inden for tidsrammen.

Når projektkontrakten er godkendt, eller hvis der opstår problemer undervejs i processen, vil du blive orienteret via din studentmail.

Vær opmærksom på, at projektkontrakten skal afleveres senest en uge efter semesterstart. Der er ikke er muligt at aflevere kontrakten efter fristens udløb.

Hvis du udarbejder dit bachelorprojekt i fællesskab med andre studerende, skal I hver især tilmelde jer projektet via selvbetjeningen. I skal dog kun indsendes én fælles projektkontrakt med alle gruppemedlemmers navne.

5. Krav til rapporten

Rapporten skal skrives på enten dansk eller engelsk. I de fleste tilfælde anvendes den klassiske rapportstruktur:

 1. Forside: Titel, fulde navn, SDU-brugernavn, navn på vejleder(e), Biologisk Institut - dato, ikke personnummer!
 2. Abstract/resumé (på dansk og engelsk)
 3. Introduktion
 4. Metoder
 5. Resultater
 6. Diskussion
 7. Konklusion/perspektivering
 8. Referencer
 9. Evt. bilag

 I nogle tilfælde kan der også være et forord. 

I forbindelse med formidlingsprojekter og teoretiske bachelorprojekter kan det være relevant at afvige fra den klassiske rapportstruktur. I disse tilfælde aftaler du rapportstrukturen med din vejleder. Rapportstrukturen skal altid præsenteres for vejlederen, inden du begynder at skrive rapporten.

Ligeledes skal du aftale en dato, hvor vejlederen kan få rapporten til gennemlæsning. Vejlederen kan kun gennemlæse og kommentere på projektrapporten én gang. Vi forventer, at du har læst korrektur i forvejen, så feedbacken kun omhandler det faglige indhold og strukturen – ikke grammatik og sprog. Færdiggørelsen af rapporten er alene dit ansvar.Vi anbefaler, du du får nogle af die medstuderende til at gennemlæse rapporten, inden du afleverer den.

Rapportens længde er normalt 20-30 normalsider for et bachelorprojekt på 15 ECTS. For et bachelorprojekt på 10 ECTS er rapportens omfang mindre, efter nærmere aftale med vejlederen. Rådata og andre informationer, der ikke er essentielle for rapporten, kan placeres i bilag. Bilagene tæller ikke med i rapportens sideantal, og det er vigtigt, at man kan læse og forstå rapporten uden at have læst bilagene. Hvis du mener, det er nødvendigt med en rapport på mere end 30 sider, kan du aftale dette med vejlederen.

Hvis resultaterne er af en kvalitet, hvor publikation af data overvejes, kan projektrapporten skrives som et artikeludkast på engelsk. Vejlederen må dog ikke involveres mere i skriveprocessen end ved almindelige bachelorprojekter. Derfor skal vejlederens detaljerede gennemlæsning af artikeludkastet vente til efter aflevering af rapporten. Denne type bachelorprojekter vil have yderligere en teoretisk delrapport, som redegør for tekniske detaljer, der ikke fremgår af artikeludkastet.

Se vejledning til rapportskrivning for biologistuderende

6. Aflevering og bedømmelse

Du skal aflevere rapporten elektronisk i Blackboard, under menuen SDU Assignment på kursussiden for dit bachelorprojekt. Rapporten skal afleveres som ét pdf-dokument. Eventuelle bilag afleveres som et eller flere separate dokumenter; som standard samles alle bilag i ét pdf-dokument. Hvis du har særlige bilag, som ikke kan afleveres i pdf-format (for eksempel programkode, film og lignende), kan du uploade disse bilag som separate filer. Du skal navngive din bachelorrapport som "Bachelorrapport" og så dit navn. Eventuelle bilag navngives blot med entydige navne.

Hvis I er flere studerende, som skriver sammen, skal I hver især aflevere et eksemplar af jeres rapport elektronisk.

Når du har afleveret rapporten, modtager du en elektronisk kvittering på din studentermail. Det er vigtigt, at du gemmer kvitteringen, da det er din dokumentation for, at du har afleveret rapporten rettidig.

Afleveringsfristen er 1. juni for bachelorprojekter, der udarbejdes i forårssemestret, og 1. januar for bachelorprojekter, der udarbejdes i efterårssemestret.

Afleveringsfristen er bindende. Du kan dog indtil fire uger før afleveringsfristen søge om udsættelse af afleveringsfristen, hvis du kan dokumentere usædvanlige forhold. Usædvanlige forhold kan for eksempel være sygdom, dødsfald eller anden force majeure (se mere under "Ændringer af bachelorprojektet" nedenfor).

Hvis du ikke afleverer bachelorprojektet til tiden, eller hvis du ikke består, tæller det som et brugt eksamensforsøg. I så fald skal du aflevere dit bachelorprojekt med uændret problemformulering i reeksamensperioden. Deadline for aflevering i reeksamensperioderne er den sidste dag i den aktuelle reeksamensperiode.

Bedømmelsesfristen for bachelorprojekter på SDU er seks uger. Det betyder, at karakteren for dit bachelorprojekt skal være offentliggjort senest seks uger efter afleveringsfristen. Juli måned indgår dog ikke i beregningen af de seks uger, hvis du udarbejder dit projekt i forårssemestret.

7. Ændringer af bachelorprojektet

Hvis du undervejs i forløbet finder ud af, at dit bachelorprojekt tager en anden drejning end først antaget, har du mulighed for at søge om at få titlen ændret. Hvis du vil søge om en ændring af titlen, skal du indsende en ansøgning senest 4 uger før afleveringsfristen.

Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen skal sendes ind senest 4 uger inden afleveringsfristen. Forlængelse af tidsfristen skal først godkendes af din vejleder, dernæst dit undervisningsudvalg og endelig studielederen. Det er derfor vigtigt at du kontakter din vejleder, før du sender din ansøgning.

Søg om ændring af projektet

 

8. Særlige regler for gruppeprojekter

Bachelorprojektet kan udarbejdes af højst fire studerende i fællesskab.

I hver især aflevere et eksemplar af jeres rapport elektronisk, og det skal fremgå klart af rapporten, hvem der er ansvarlig for hvilke dele.

Ved gruppeprojekter indgår rapporten i bedømmelsen ved et efterfølgende individuelt mundtligt forsvar. Bedømmelsesfristen er seks uger, og det betyder, at forsvaret finder sted senest seks uger efter rapportens afleveringsfrist. Juli måned indgår dog ikke i beregningen af de seks uger, hvis du udarbejder dit bachelorprojekt i forårssemestret.