Skip to main content

Udlandsophold

Udlandsophold

Under studiet har du mulighed for at tage et studieophold i udlandet

Arbejdsmarkedet og forskningsmiljøerne i Danmark er globale. Derfor er internationale kompetencer og et globalt udsyn væsentlige egenskaber for fremtidens sundhedsprofessionelle, hvor dine kolleger kan komme fra Tommerup, Tromsø eller Texas.

Et studieophold i udlandet styrker dig akademisk og udvikler dine interkulturelle færdigheder og forståelse. Du lærer at samarbejde på tværs af nationaliteter, og bliver klogere på samspillet mellem kommunikation og kultur. Et udlandsophold kan give dig et internationalt netværk af venner, som du kommer til at bruge privat eller arbejdsmæssigt.

Læs mere om, hvorfor udlandsophold kan være en god idé

 

FAQ om udlandsophold

1. Hvornår kan du tage klinikophold i udlandet?

Hvornår kan du tage klinikophold i udlandet?

På 2. eller 4. semester (K4 eller K7) eller på 5. semester på International Profil. Denne fane handler om K4 og K7.

På medicinuddannelsen på SDU må du gennemføre max 6 ud af 14 ugers obligatorisk klinikophold i udlandet. Klinikopholdene er opdelt i to perioder: én på K4 og én på K7. Det ene er et 8-ugers rul, det andet er et 6 ugers rul. Du beslutter selv om du vil tage alle 6 uger i udlandet (4+2 eller 2+2+2), 4 uger eller 2 uger, men du skal planlægge det, så det skaber færrest problemer for dit studie. Det gøres bedst ved at planlægge klinikopholdet i udlandet samtidig med din klinikperiode enten på K4 eller K7, så du undgår at klinik i udlandet overlapper med undervisning. Alternativt kan du prøve at planlægge det i sommerferien eller i eksamens- og undervisningsfri perioder. Hvis klinik i udlandet overlapper med undervisning på SDU, skal du undersøge, om den pågældende undervisning fx har krav om fremmøde for at bestå eller TBL. Du kan se undervisningsugerne ved at klikke på ”Oversigt over modulerne”. Husk at klinikophold skal afvikles i sammenhængende uger.

Du kan kun gennemføre, og få merit for, de klinikophold som er beskrevet i din studieordning. De er: 
• 2 ugers almen praksis (3 ECTS)
• 2 ugers psykiatrisk (3 ECTS)
• 2 ugers pædiatrisk eller gynækologisk-obstetrisk (3 ECTS)
• 4 ugers kirurgisk (8 ECTS)
• 4 ugers medicinsk (8 ECTS) 

Klinikophold skal forhåndsgodkendes
Obligatoriske klinikophold som afvikles i udlandet skal altid forhåndsgodkendes af Studienævnet for Medicin før de påbegyndes. Kun på den måde er du sikret, at det du gennemfører i udlandet kan meritoverføres til dit studie, så dit ophold i udlandet ikke er spildt. Man skal altså søge studienævnet om forhåndsmerit hver gang man skal gennemføre en obligatorisk studieaktivitet et andet sted end ens hjemmeinstitution, som skal meriteres til ens uddannelse. Studienævnet mødes én gang om måneden og har ca. 1 måneds sagsbehandlingstid. Studienævnets opgave er at vurdere, om opholdet er lige så godt som det, du skulle have gennemført i Danmark. Derfor er det vigtigt at du i din ansøgning bl.a. kan beskrive hvordan den kliniske læring i udlandet kommer til at foregå.  
Følgende krav gælder når du forbereder din ansøgning om forhåndsmerit for klinikophold i udlandet:
• Der gives ikke merit til lønnet arbejde/lægevikariater. 
• Krav om universitetshospital (uddanner medicinstuderende) eller et sted, der uddanner speciallæger.
• Almen praksis skal være en uddannelsesklinik dvs. hvor man a) modtager medicinstuderende på undervisningsophold eller, b) kan uddanne sig til speciallæge. 
• Den kliniske læring skal beskrives. Fx en mail fra en læge, der beskriver hvordan de underviser medicinstuderende.
• Ansøg i studienævnets ansøgningssystem via studienævnets hjemmeside.
SDUs Standard Agreement skal med i ansøgningen
Du skal udprøves på en portefølje med læringsmål når klinikopholdet er afsluttet. Porteføljen er dokumentation til SDU for, at opholdet er gennemført og at du blev udprøvet på læringsmål for et klinikophold i udlandet jf. din studieordning. Porteføljen er derfor afgørende for, at klinikopholdet kan registreres og meritoverføres til din uddannelse.
 
VIGTIGT! Du får besked om studienævnets beslutning i en afgørelse. Forhåndsgodkender studienævnet klinikopholdet, skal du sende denne afgørelse i en mail til klinikkoordinator, så klinikkoordinator har dokumentation på, at det klinikrul du aflyser i Danmark, er godkendt til at de(t) kan gennemføres i udlandet. Send en mail til klinikkoordinator

 

VIGTIGT! Koordinering med klinikkoordinator
Det er meget vigtigt, at du koordinerer med klinikkoordinator, så de klinikuger du tildeles i Danmark, ikke er samme kliniktype som det, du skal gennemføre i udlandet. Det kan betyde, at du skal ønske et bestemt klinikrul i en af klinikperioderne hvis du endnu ikke har indsendt klinikønsker. Det kan også betyde, at du skal sende en mail til klinikkoordinator og bede om at få byttet om på dine klinikrul eller at du skal indsende klinikønsker før du ved, om dit klinikophold i udlandet bliver forhåndsgodkendt. Hvis dit klinikophold i udlandet bliver forhåndsgodkendt skal du aflyse den tilsvarende klinik i Danmark. Når du gør det, skal du huske at medsende studienævnets afgørelse, så klinikkoordinator har dokumentation på, at det klinikrul du aflyser i Danmark, er godkendt til at de(t) kan gennemføres i udlandet.  

2. Semesterudveksling på 4. semester

Med særlig tilrettelæggelse af dit studieforløb, kan du læse 4. semester i udlandet, hvor fakultetet har en udvekslingsaftale med University of Bergen og Arctic University of Norway. Det gør du på følgende måde: 

 1. Dit første klinikrul på kandidatuddannelsen skal være de to lange klinikophold (4 ugers medicinsk + 4 ugers kirurgisk) som du afvikler på K4. Du følger Kommunikation I, tilknyttet medicinsk og kirurgisk klinik. 

 2. To ud af de i alt 6 ugers klinik på andet klinikrul (pædiatri el. gyn/obs, almen praksis, psykiatri) kan du få merit for på UiT og på UiB:
  • Semestret på UiT indeholder 2 ugers pædiatrisk klinik og 2 ugers gyn/obs klinik. Husk at søge om forhåndsmerit for pædiatrisk eller gyn/obs klinikophold. Se forrige fold-ud.
  • Semestret på UiB indeholder 3 ugers pædiatrisk klinik og 1 uges gyn/obs klinik. Husk at søge om forhåndsmerit for pædiatrisk klinikophold. Se forrige fold-ud.
 3. Du skal fordele 4 uger (almen praksis og psykiatri) ud over fx sommerferier forud for 4. semester. 

 4. Fordi du tager pædiatri el. gyn/obs, psykiatri og almen praksis som andet klinikrul, skal du følge det kommunikationsfag, der hedder Kommunikation II tilknyttet gyn-obs, psykiatrisk og almen praksis klinik. Den er delt op i to perioder:
  • Første periode af Kommunikation II kan du følge ganske almindeligt på modul K6.
  • I anden periode af Kommunikation II er du på UiB eller UiT. Anden periode indbefatter ikke fysisk fremmøde. Det evalueres blot med en skriftlig opgave på Blackboard.
 5. Studienævn for Medicin har forhåndsgodkendt Kvinde, mor og barn-undervisningen på K8 med Kvinde, mor og barn-undervisningen på UiBs 9. semester til 13 ECTS.
  • Semestret indeholder undervisning i global sundhed. Overvej derfor at søge forhåndsmerit for K8: Global sundhed og forebyggelse.
 6. Studienævn for Medicin har forhåndsgodkendt Kvinde, mor og barn-undervisningen på K8 med Kvinde, mor og barn-undervisningen på UiTs internationale semester til 13 ECTS.
  • Semestret indeholder undervisning i global sundhed. Overvej derfor at søge forhåndsmerit for K8: Global sundhed og forebyggelse.
 7. Aftal dine klinikrul med klinikkoordinator. 

 8. Du skal udprøves på en portefølje med læringsmål når klinikopholdet er afsluttet.
  • Portfolien er dokumentation for, at opholdet er gennemført og at du blev udprøvet på læringsmål for et ordinært klinikophold i udlandet. Portfolien er afgørende for, at resultatet af dit klinikophold kan registreres og meriteres til din uddannelse.
3. International Profil

På 5. semester skal du vælge International Profil hvis du vil på klinikophold eller læse valgfag i udlandet, og skrive kandidatspeciale der har et internationalt fokus.

Du kan vælge 1 af 3 spor på International Profil:

International Clinic giver dig mulighed for 6 ugers klinikophold i udlandet hos en SDU-partner eller på et selvarrangeret klinikophold. Før klinikopholdet gennemføres et 3-ugers obligatorisk kursus på SDU, Global Health & Research, der styrker din viden om global sundhed, forbereder dig på klinikopholdet og sætter dig i gang med kandidatspecialet. Du kan se et udpluk af partneruniversiteter via linket øverst på siden.

Selvarrangeret klinikophold skal forhåndsgodkendes at Studienævn for Medicin. Du skal bruge denne kontrakt. Kontrakten er forhåndsgodkendt af Studienævn for Medicin og uploades inden deadline i Blackboard, hvorefter kontrakten tjekkes og valideres. Er den udfyldt korrekt og underskrevet er klinikopholdet forhåndsgodkendt.

Medmindre andet er oplyst, gælder samme procedure for klinikophold hos partneruniversiteter, dog med en anden kontrakt. Søg gerne flere universiteter hvis du. Det er godt at have en back-up, hvis man ikke får tildelt sin 1. eller 2. prioritet. Læs her om hvordan pladser tildeles. Du kan kombinere klinikophold i udlandet med skrivning af kandidatspecialet. Din hovedvejleder skal være SDU-ansat, men du må gerne have en lokal bi-vejleder. Et godt sted at søge efter hovedvejleder er SDU Forskerportal ved fx at indtaste kandidatspecialets emneord.

Udprøvning foregår via en portfolie. En udfyldt og underskrevet portfolie er afgørende for, at resultatet af dit klinikophold kan registreres og at du får merit. Portfolien uploades i Blackboard.

Guinea-Bissau. To studerende kan komme på et studieophold hos Bandim Health Project, SDU’s dansk-guineanske forskningsstation i Guinea-Bissau. De studerende vil deltage i feltarbejde med supervision af indsamling af sundheds-demografiske data og randomiserede trials. De vil komme til at kende til forskningsarbejdet fra idé til kommunikation af resultater, og få hands-on erfaring med dataindsamling og bearbejdning. De vil lave et kandidatspeciale baseret på analyse af data fra forskningsstationen og i den forbindelse lære at arbejde med databaser og statistikprogrammet Stata.

Med Study Abroad kan du læse valgfag i udlandet på 15 ECTS. Den bedste mulighed er at søge udveksling hos SDUs nordiske partnere i Nordlys/Nordplus Medicin-netværket, hvor short term exchange er mulig. Det er ikke altid muligt hos Erasmus-partnere og er udelukket hos oversøiske partnere. Alternativt kan du søge summer school kurser. Der er typisk ingen egenbetaling ved summer school kurser udbudt af et partneruniversitet. Du skal søge om forhåndsmerit for valgfag hos Studienævn for Medicin. Husk at oplyse dit spor i ansøgningen. Læs mere om Forhåndsmerit via link-boksen på denne side. 

Struktur for 5. semester

Jf. studieordningen er der afsat 10 ugers fuldtidsarbejde til kandidatspecialet. Hvordan og hvornår du placerer disse uger, er op til dig. Det giver fleksibilitet ift. hvornår valgfag og klinik i udlandet foregår, fordi du kan indrette specialeskrivning herefter. Din hovedvejleder på kandidatspecialet skal være SDU-ansat, men du må gerne have en lokal bi-vejleder. Et godt sted at søge efter hovedvejleder er SDU Forskerportal ved fx at indtaste kandidatspecialets emneord. 

Flere oplysninger om profilen finder du i Blackboard-rummet 5. semester (din årgang) ->International Profil.

4. Planlægning af udlandsophold

Start i god tid, gerne 1,5 år før du regner med at læse i udlandet. Er du ikke kommet i gang 1,5 år i forvejen, har du travlt men det er stadig muligt.

Vil du læse på et oversøisk partneruniversitet skal du gå i gang med at planlægge opholdet 1 ½ år i forvejen. Ved udveksling hos europæiske og nordiske partneruniversiteter kan mindre gøre det.

Du skal bruge tiden på at researche relevante fag, søge pladser og ansøge dit studienævn om forhåndsmerit. Der skal bl.a. søges legater og fonde, findes et sted at bo i udlandet, og tages stilling til hvad der skal ske med din bolig mens du bor i udlandet. Læs mere her.


5. Vigtigt at huske når du planlægger
 1. Dit udlandsophold må ikke forsinke dit studieforløb. 

 2. De fag du søger om forhåndsmerit for skal matche dit uddannelsesniveau (bachelor eller kandidat). 

 3. Uanset om du søger et udvekslingsophold eller klinikophold/praktik/projektorienteret forløb i udlandet, skal studienævnet altid søges om forhåndsmerit (med mindre andet er angivet i studieordningen for din uddannelse). Svar fra studienævnet skal være på plads før opholdet starter.

 4. Undersøg hvornår der er undervisningsstart og slut, for at sørge for at udlandsopholdet passer ind i dit studieforløb.

 5. Undersøg om de fag/klinikophold du vil følge, hos universitetet bliver udbudt på det semester, hvor du skal på udveksling. Det sker at nogle fag ikke bliver oprettet. Derfor er det altid godt at søge forhåndsmerit for lidt flere fag, end du egentlig skal have. 

 6. Tjek at fagene udbydes på et sprog du behersker. Vær opmærksom på, at det kan være svært at finde rundt på universiteternes websites. Søg fx på universitetets navn efterfulgt af courses for exchange students. Courses kan udskiftes med clinical practice hvis du leder efter klinikophold i udlandet.

 7. Tjek om de fag du vil følge kan tages for sig, eller om nogen kun kan tages i forbindelse med andre. Hos nogle universiteter kan du opleve, at et bestemt fag du vil tilmeldes kræver, at du har taget et andet fag først. Det er helt normalt, og disse tilfælde kræver typisk at man skal sende dokumentation til værtsuniversitetet om, at bestemte fag man har gennemført på SDU svarer til deres.

 8. Vil du læse obligatoriske fag i udlandet skal disse ækvivalere med de obligatoriske fag du skulle have gennemført på SDU. Det kræver grundigt forarbejde ift. at indsamle informationer om relevante fag/kurser ved det udenlandske universitet, læse fagbeskrivelser og sammenligne. Søg evt. sparring hos faglig vejleder eller en relevant underviser.

 9. Valgfag i udlandet må ikke være en 1:1 kopi af et obligatorisk fag/kursus du har gennemført eller skal gennemføre på SDU.

 10. Søger du et udlandsophold hos en partner, kan du med fordel søge flere steder for at øge dine chancer for at komme afsted. Hvis der er flere ansøgere end pladser på det pågældende universitet, vil studerende med de højeste karaktergennemsnit blive prioriteret

 11. I ansøgningssystemet kan du bl.a. filtrere partnere på land, uddannelse og fakultetet. Filtrerer du på uddannelse ses de partnere, hvor pladserne er forbeholdt studerende på din uddannelse. Søger du en fakultetsbred partner er du i konkurrence med studerende fra andre sundhedsvidenskabelige uddannelser om pladserne. 

 12. Husk at undersøge behovet for vaccinationer, inden du tager til udlandet. Husk også dit blå EU-sygesikringskort hvis du rejser til et EU-, EØS-land eller Schweiz. 

 13. Være opmærksom på visumregler til udenlandske destinationer, særligt hvis du planlægger et klinikophold/praktikforløb/projektorienteret forløb i udlandet.

 14. Når du rejser ud som studerende har du mulighed for at udleje din bolig gennem Boligkontoret på SDU, til en indkommende udvekslingsstuderende. Så kan du måske undgå dobbelthusleje mens du er på ophold. Kontakt boligkontoret på bolig@sdu.dk for at høre nærmere.

 15. Du skal have styr på en del lavpraktiske ting når du skal studere i udlandet, bl.a. melde flytning til Folkeregistret. SDU International har lavet en liste med praktiske ting.

 16. Vær opmærksom på reglerne vedr. løn og SU. Du kan ikke modtage både løn og SU mens du er i praktik. Læs mere her.

 17. Læs altid Udenrigsministeriets rejsevejledning for det land, du skal studere i. Det anbefales også at downloade Udenrigsministeriets app, Rejseklar, og at man registrerer sit ophold på Udenrigsministeriets Danskerliste. Når man er tilmeldt Danskerlisten, kan Udenrigsministeriet altid komme i kontakt med dig.

 18. MRSA: Hvis du har været på klinik- eller forskningsophold i et land, hvor der er risiko for at blive smittet med MRSA, skal du tage kontakt til dit kliniksted i Danmark i god tid inden opstart for at få foretaget en MRSA-test.

6. Legater

Uanset om du skal på udveksling på et universitet, i praktik, på projektorienteret forløb eller klinik i udlandet medfører det ekstraomkostninger i form af udgifter til rejsen, forsikring, bolig etc. Du kan søge om økonomisk støtte til dit udlandsophold, og det er fornuftigt at starte i god tid.

Et godt sted at starte er de følgende steder:

Internationaliseringspuljen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Internationalisation Fund ved SDU International

Eksterne legater

Legater der kun kan søges af medicinstuderende

Københavns Universitets fond for medicinstuderende

Fondens formål er at yde støtte til medicinstuderende. Ved tildeling lægger bestyrelsen vægt på, at legatmodtageren er trængende og har opnået gode karakterer. Uddeling af midler til medicinstuderende foretages efter følgende fordelingsnøgle: 60% til medicinstuderende ved Københavns Universitet, 27 % til medicinstuderende ved Aarhus Universitet og 13% til medicinstuderende ved SDU.

Der uddeles ikke portioner på under 8.000 kr.

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond

Legat til udlandsophold fx praktik-/studieophold, forskningsophold, kandidatuddannelse. Legatet tildeles studerende/kandidater/ph.d., der ønsker at tage en del af igangværende uddannelse (minimum 3 måneder), en hel uddannelse eller forske (minimum 3 måneder) i udlandet. Ansøgeren skal være akademisk dygtig, dvs. et karaktergennemsnit på minimum 8 og have en god anbefaling fra en anerkendt fagkyndig person/vejleder/professor eller lignende. Der vil blive taget hensyn til ansøgerens sociale forhold og dokumenteret økonomisk trang.


7. Selvarrangeret ophold
Hvis du er interesseret i at læse i udlandet på et universitet som SDU ikke har en aftale med kaldes det for et selvarrangeret studieophold. Du er selv ansvarlig for hele processen, herunder undersøge optagelseskrav, søge om optagelse, og du afholder hele eller en del af undervisningsafgiften. Sidstnævnte skyldes, at man ikke er at betragte som et udvekslingsstuderende når man tager på et selvarrangeret ophold. SDU International har lavet en checkliste ifm. planlægning af selvarrangeret ophold.
8. Forsikring

Husk at undersøge regler og krav til forsikring. Dette gælder både studieophold, klinikophold, praktik og projektorienteret forløb. Kontakt værtsuniversitetet eller dit praktiksted for at høre nærmere om de specifikke retningslinjer/krav. Du er selv ansvarlig for at tegne de rette forsikringer, som dækker den studieaktivitet du skal gennemføre i udlandet.

Studerende som skal i klinik og have patientkontakt anbefales at tegne følgende forsikringer: Public Liability, Professionel Indemnity/Medical Malpractice og Personal Accident. Kontakt klinikstedet for at være sikker på, at du har de påkrævede forsikringer.

Læs mere om forsikringsforhold som studerende på SDU her.

9. Mine forhåndsgodkendte fag har ændret sig ift. min forhåndsansøgning. Hvad gør jeg?
Ændrer dine forhåndsgodkendte fag sig efter ankomst til værtsuniversitetet, skal du sende en ny ansøgning til studienævnet hurtigst muligt, og efter samme procedure som den første ansøgning. Husk at oplyse hvilke fag, der er ændret i forhold til den første forhåndsgodkendelse.
10. Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for at komme på udveksling til SDUs partneruniversiteter oplyses på SDU Internationals hjemmeside.

Hvis man søger både europæiske og oversøiske universiteter, anbefales det at man i ansøgningen skriver universiteterne i prioriteret rækkefølge.
11. Kontakt

Der er flere som kan hjælpe dig, når du gerne vil til udlandet.

Faglig vejleder

Faglig vejleder kan hjælpe dig med spørgsmål, der retter sig mod dit eget studie. De vejleder bl.a. om:

 • Hvordan du laver en ansøgning om forhåndsmerit til dit studienævn for fag i udlandet
 • Vurdering af fagrelevans hvis du er i tvivl om de fag, du har fundet på et udenlandsk universitet er relevante for din uddannelse
 • Særlige hensyn i sammensætningen af dit studieforløb i udlandet

E-mail: fv@health.sdu.dk
Træffetid: Se træffetiderne her

SDU International

SDU International vejleder og udsender SDU studerende på udlandsophold. På SDU International kan du få råd og vejledning om SDUs udvekslingsaftaler, selvarrangeret udlandsophold, stipendiemuligheder, sprogtests, visum og helt generelt råd om hvad du skal overveje før, under og efter et udlandsophold.

Telefon: 6550 2264 (mandag-fredag kl. 10.00-14.00)
E-mail: spoc.sdu.dk 
Træffetid: Studenterservice, Gydehutten, Campus Odense (mandag-fredag fra kl. 10.00-14.00)

SU-kontoret

SU-kontoret kan hjælpe dig med regler og krav for udlandsophold ift. din SU og i forbindelse med at få udlandsstipendium ved selvarrangerede ophold. Få mere information om SU i udlandet på www.su.dk under ”SU i udlandet”.

Telefon: 6550 1053 (mandag-tirsdag og torsdag-fredag kl. 10.00-12.00)
E-mail: www.sdu.dk/spoc
Træffetid: SU-kontoret på Campus Odense

International koordinator

International koordinator på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er ansvarlig for internationalisering af uddannelser og internationale samarbejder, herunder udveksling, klinikophold og praktik/projektorienteret forløb i udlandet.

Du kan kontakte international koordinator på studyabroad@health.sdu.dk 

Udvekslingspartnere

Se hvilke udvekslingspartnere, der udbyder relevante kurser

Se dem her

Ansøgningsfrister

Læs mere hos SDU International

Klik her

Forhåndsmerit

Hvad er forhåndsmerit?

Læs om det her