Skip to main content
Hjælp og vejledning

Kodeks om lige adgang og lige muligheder for studerende på SDU

Oktober 2019

Kodeks om lige adgang og lige muligheder for studerende på SDU (handicappolitik)

Med udgangspunkt i Handicapkonventionen, SDU’ strategiske grundfortælling og SDU’ arbejde med FNs verdensmål, vil SDU sikre forbedret adgangen til og muligheder for uddannelse.

SDU sætter fælles mål under hensyn til individuelle behov i alle væsentlige nye tiltag, beslutninger og ændringer vedrørende universitetet.

Vi vil sikre lige adgang til uddannelse og fremme alles mulighed for læring:

Vi sætter fokus på de studerendes læring, service og studiemiljø. Der er fokus på både sociale og faglige behov hos de studerende i hele uddannelsesperioden. Vi sætter de studerende i centrum i udviklingen af nye undervisningsformer og læringsmiljøer med det formål, at øge tilfredsheden blandt studerende på universitetet og deres oplevelse af SDU, at styrke deres faglige udbytte og sikre lige adgang til, bedre rammer for og mere kvalitet i uddannelse.

Gældende regler og interne retningslinjer for SDU udarbejdes og revideres under hensyn til særlige gruppers individuelle behov og muligheder og med fokus på helheden. Det påhviler den enkelte enhed at tage individuelle specifikke hensyn med udgangspunkt i ovenstående værdigrundlag når regler og retningslinjer vedtages og revideres.

Mere information om muligheder, rettigheder og gældende retningslinjer for studerende med særlige behov på SDU fås i VejledningsCentret, SPS-enheden i Studieservice. Enheden hjælper med vejledning, hjælp og opfyldelse af særlige behov.

Vi vil fremme udviklingen af inkluderende, sikre og bæredygtige rammer på SDU:

Universitetets vil styrke den fysiske tilgængelighed og indretning og sikrer bedst mulig adgang i forbindelse med nybyggeri og renoveringer. Vi arbejder med udvikling af nye miljøer, der støtter såvel den enkeltes læring som mulighederne for et aktivt og deltagende studieliv.

SDU lægger vægt på bæredygtighed, sundhed og trivsel og vil styrke udnyttelsen og brugen af universitetets udendørsarealer, med henblik på at fremme fysisk tilgængelige, trivsel og sundhed for alle.

Vi vil sikre tilgængelig og korrekt information til alle universitetets brugere:

Informationen på universitetets web-flader skal være i overensstemmelse med gældende retningslinjer og det testes løbende, at brugervenligheden lever op til universitetets mål og sikrer at flest muligt kan benytte SDU’ web-flader: sdu.dk og mitsdu.dk.

Love og bekendtgørelser på retsinformationen:

Lovbekendtgørelse om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte på videregående uddannelser (SPS-bekendtgørelsen)

 

Sidst opdateret: 18.09.2021