Skip to main content

Hvad er et State of the art / en forskningsoversigt?

På dette tidspunkt i dit studie har du sandsynligvis læst en hel del forskningsartikler på enten dansk eller engelsk. Måske har du lagt mærke til, at mange artikler ofte starter med et par sider eller mere, hvor feltet bliver skitseret med brug af mange referencer. Forskellige perspektiver kan blive beskrevet et efter et, eller interessante relaterede forskningsspørgsmål kan blive nævnt. Ofte bliver der langsomt sorteret ud og afgrænset i forhold til perspektiverne og som i en tragt bliver fokus på artiklens forsknings-spørgsmål skærpet. Disse sider kan nogle gange virke lidt tunge at læse, men de er vigtige for at fastlægge et ”State of the art” i forhold til artiklens faglige tema.

Hvis du kender til afsnit som disse, er du ikke langt fra at forstå, hvad et ”State of the art”-afsnit er. På engelsk kalder man også gerne denne type afsnit for ”Literature review”. I DRM, a Design Research Methodology skriver Blessing & Chakrabarti (2009) følgende:

Literature Review or State-of-the-Art

The literature review provides a review of the relevant contributions from the existing body of the literature. The literature review should identify the theoretical foundation for the research, identify the level of novelty and relevance of the research described in the thesis, and help to clarify and refine the focus, research questions and hypotheses to be addressed. The literature review should also provide the justification for the research focus. […] Note that depending on the stages covered by the thesis, a second literature review chapter or section may be required in another part of the thesis. Usually, however, the literature review is the second chapter of the thesis (s. 217).

Det handler altså om dit ”State of the art” skal...

  1. identificere det teoretiske fundament, nyhedsinteresse og relevans  for din undersøgelse.
  2. afklare og raffinere i forhold til dit fokus, problemstillinger og/eller hypoteser.
  3. retfærdiggøre hvorfor dit forskningsfokus er relevant/aktuelt/vigtigt.

Du skal vise dine læsere, at du er bevidst om den (nyeste) forskning, der pt. er på dit område, og ideelt set skulle din oversigt helst også gerne belyse, at der mangler forskning på netop det område, som din problemformulering lægger op til at undersøge. For nogle kommer denne forskningsoversigt allerede i indledningen, som så afsluttes med at lægge op til problemformuleringen. Andre sætter et specifikt afsnit af til oversigten og kalder kapitlet enten ”State of art” eller ”Forskningsoversigt”. Nogle tilføjer et afsnit, hvor nøglebegreber afklares – her kan også forekomme  en del referencer til definitioner og afklaring af begreber, men det begrebsafklarende afsnit kan ikke udgøre et "State of the art" alene.

Et ”State of the art” kan være en meget uskarp størrelse, og der kan være stor forskel på, hvad der forventes fra studie til studie og fra vejleder til vejleder. Tit handler forskellen især om, hvad dit speciale kan bære eller lægger op til, og hvad der er ’plejer’ på dit studie. Forventningerne til afsnittes længde varierer også meget - alt fra en halv til 10 sider er set. En tommelfingerregel er her, at jo længere afsnittet forventes at være, desto flere forventninger vil der være til en beskrivelse af en mere systematisk søgeproces; hvilke databaser, der er søgt i, søgestreng el. søgeskema, afgrænsningskriterier, dokumentation i bilag, etc.

Afgørende er det, at et "State of the art" på ingen måde kan ligestilles med et systematisk review. Din tilgang til din søgning kan godt være systematisk (og bør til en vis grad være det), men at lave et decideret systematisk review er en omfattende opgave i sig selv, som kan tage flere måneder at gennemføre, hvilket oftest udmønter sig i en selvstændig artikel. Måske er du stødt på artikler, der hedder noget med ”Review”. Hvis en artikel er et review, består det udelukkende af et litteraturstudie, der bygger på en systematisk søgning. Det er sandsynligvis et systematisk review, men der er også andre undergenrer.

Hvis du gerne vil læse mere om State of the art / Literature Review, kan du finde nedenstående kapitler via bibliotekets katalog:

  • Blessing, L. T. M., & Chakrabarti, A. (2009). Writing Up: Publishing Results. I DRM, a Design Research Methodology (s. 215-230). London: Springer. https://doi-org.proxy1-bib.sdu.dk/10.1007/978-1-84882-587-1
  • Furseth, I. & Everett, E. L. (2013).  A guide for searching the literature. I Doing your Masters’ dissertation, (kap. 5). London: SAGE.
  • Furseth, I. & Everett, E. L. (2013).  Reviewing research literature. I Doing your Masters’ dissertation, (kap. 6). London: SAGE.
  • Oliver, P. (2013). The literature review. I Writing your Thesis, (kap. 9) London: SAGE.

Sidst opdateret: 20.07.2022