Skip to main content
På Campus

Overblik: Hvor har de studerende noget at skulle have sagt på SDU

SDU består af flere forskellige råd, nævn og udvalg, der har stor betydning for den daglige gang på universitetet, og hvorigennem vi studerende har stor indflydelse. Ikke desto mindre er der mange nye som gamle studerende, der ikke kender til disse.

Af Frederikke Malling , , 04-09-2020

SDU består af en række udvalg, råd og nævn, der hver især har forskellige fokusområder, der skal fremme dagligdagen på universitetet. De har derfor også stor betydning for os studerende på SDU og flere af disse har faktisk også studerende siddende som medlemmer og dermed beslutningstagere. 

RUST giver dig et overblik over de helt centrale råd, nævn og udvalg for dig som studerende, så du bliver mere klar over, hvem der tager hvilke beslutninger, og hvor vi som studerende selv har indflydelse.

Studienævn på SDU

Under hvert fakultet eksisterer der adskillige studienævn, eksempelvis findes der 14 studienævn bare på Humaniora. Det er studienævnets opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelsen samt af undervisningen. 

Det er nævnets opgave at sikre og udvikle kvaliteten for undervisningen og dermed også uddannelsen som helhed.  Det er derfor også dem, der har styr på evalueringerne af uddannelsen og undervisningen, der normalt evalueres et par gangen om året. 

Derudover står studienævnet også for at komme med forslag til studieordninger og eventuelle ændringer af disse. Dermed har de indflydelse på fundamentet bag hvert fag på uddannelsen og har derfor stor indvirkning på din undervisning og dine eksaminer. 

Udover studienævnets betydning for undervisningen er det også studienævnet, der behandler ansøgninger om merit og dispensationer.

Alle studienævn består bl.a. af repræsentanter fra det videnskabelige personale samt de studerende, hvor begge grupper har lige stor indflydelse i antal af repræsentanter. Medlemmerne vælges af det videnskabelige personale og de studerende. 

Der er studienævnsvalg hvert andet år, hvor det er vigtigt af stemme, hvis man som studerende ønsker at have indflydelse på, hvem der sidder og bestemmer fra ens eget studie.

Husk derfor at stem til studienævnsvalget i år fra d. 24. november til d. 25. november.

Universitetsrådet

På SDU har vi også et universitetsråd.  Universitetsrådet består både af medarbejdere og studerende ligesom studienævnene.
Dette råd træffer væsentlige beslutninger omkring den daglige ledelse på SDU. Tre pladser i rådet besiddes fast af tre repræsentanter fra de studerende, og dermed har de studerende også stor indflydelse i dette råd. 

Det er rådets opgave at drøfte universitetspolitiske forhold med direktionen samt at rådgive dem om dette. Dette drejer sig bl.a. universitetets sikring af kvalitet, studentermiljøet og -trivsel samt rammerne på SDU for medarbejdere og studerende både fysisk og socialt. 

Ligesom med studienævnene er der også valg til universitetsrådet i år fra d. 24. november til d. 25. november.

Uddannelsesrådet

Modsat universitetsrådet indgår der ikke studerende i uddannelsesrådet, men dette råd har også stor betydning vores undervisning og uddannelser i det hele taget.

Rådet står for de overordnede strategiske spørgsmål i forhold til uddannelser. De sikrer den ledelsesmæssige opretholdelse af uddannelsesudvikling samt kvalitetssikrer uddannelser og undervisning på SDU. 

Uddannelsesrådets opgave er at styrke det overordnede og strategiske arbejde, når det kommer til uddannelser. Det vil sige, at de bl.a. træffer beslutninger angående betydningen af universitetets uddannelser og etableringen af disse på universitetet. 

Derudover dækker rådet bl.a. områder på universitetet såsom adgang og optagelse, overordnede rammer for studie- og læringsmiljø samt udvikling af nye uddannelser og afvikling af eksisterende.

Institutrådet på SDU

For hvert institut på SDU sidder der også et institutråd. Institutrådene består bl.a. af medarbejdere og studerende. I dette råd bliver der taget beslutninger på institutniveau, hvor rådenes opgave er at drøfte og rådgive instituttets ledelse om de forhold, der er relevante for instituttets udvikling, organisering og økonomi. 

Disse relevante forhold er bl.a. studentermiljø og -trivsel, instituttets faglige udviklingsarbejde og strategi, uddannelse og videnudveksling samt rammerne for medarbejdere og studerende.

I dette råd besidder de studerende tre pladser ud af 12 og har dermed også stor betydning. 
Her kan du også få indflydelse ved at vælge til institutrådet fra d. 24. november til d. 25. november 2020.

Akademisk Råd

For hvert fakultet på SDU vælges der et Akademisk Råd. Der vælges tre studerende fra fakultetet, der bliver medlemmer i rådet. 

Det Akademiske Råds opgaver består bl.a. i at tildele ph.d.- og doktorgrader, udtale sig til rektor om akademiske forhold, der har betydning for universitetet samt fakultetets udviklingsarbejde og strategi inden for forskning, uddannelse og videnudveksling.

Hvor institutrådet befinder sig på institutniveau, befinder det Akademiske Råd sig på fakultetsniveau og har stor betydning for os studerende, vores uddannelser og daglige gang på SDU.

Du kan også få indflydelse her ved at stemme til valg af Akademisk Råd d. 24. november til 25. november 2020.

SDU’s centrale ligestillingsudvalg

Ligestillingsudvalget på SDU blev faktisk først sammensat i 2011, men har ligesom de øvrige råd, nævn og udvalg væsentlig betydning for os studerende på universitetet. Siden 2011 har udvalget netop arbejdet med at skabe ligestilling på universitetet.

Arbejdet hos udvalget kommer på baggrund af SDU’s ønske om at bevare og tiltrække både kvindelige og mandlige talenter.
Derudover arbejder udvalget for, at sammensætningen af køn hos det videnskabelige personale skal afspejle de studerende samt det omgivende samfund. 

Nogle af udvalgets arbejdsopgaver består i at udarbejde handleplaner for ligestilling på SDU og identificere, hvilke barrierer der er for at flere kvinder bliver forskningsledere og professorer. Derudover undersøger udvalget også, hvorfor flere kvinder fravælger ledelsesvejen og arbejder på tiltag, der kan få flere kvinder til at vælge den karriere. 

Udover dette har udvalget langt flere arbejdsopgaver, der centrerer sig særligt om kønsfordelingen på universitetet.

Syddanske Studerende

Syddanske studerende beskriver sig selv som de studerendes studenterråd på SDU. SDS, som det forkortes, kæmper for os studerende og arbejder på at forbedre forholdene på universitetet for alle studerende. De kæmper for kvalitet på uddannelserne og et sundt og godt studiemiljø på SDU. Ydermere står SDS for flere arrangementer på universitetet for ifølge dem selv at bekæmpe ensomhed blandt de studerende og dermed også forbedre det sociale miljø på universitetet.

Syddanske studerende var bl.a. med til at etablere fredagsbaren på universitetet. Fredagsbaren er åben for alle studerende og ifølge SDS dermed også med til at forbedre studiemiljøet på SDU. Derudover står SDS også for et socialt arrangement ved navn Institutdysten, hvor deres formål er at samle hele campus. Dermed har Syddanske Studerende været med til at etablere flere ting på SDU og afholder arrangementer, som skal være med til at løfte det sociale miljø på universitetet. 

Udover deres eget arbejde sidder Syddanske Studerende også i bestyrelsen på SDU samt flere råd på universitetet. Dermed har SDS stor  indvirkning på os studerendes hverdag på SDU.

AGORA-Listen

AGORA-Listen er en studenterforening på SDU ligesom Syddanske Studerende. Listen er en studenterpolitisk organisation på universitetet og er stiftet af statskundskabs- og samfundsfagsstuderende i 2018, men samarbejder også med studenterorganisationer fra andre studier. 

Ifølge AGORA-Listen kæmper de for at bringe kvalitet ind i repræsentationen af de studerende. De har medlemmer siddende i både bestyrelsen, Akademisk Råd på samfundsfag og Institutrådet for Statskundskab. 

Stiftelsen af AGORA-Listen kom på baggrund af et ønske om at konkurrere side om side med Syddanske Studerende, som indtil da havde siddet på mange af medlemspladserne ved universitetsvalgene. De ville i stedet give de studerende flere valgmuligheder og dermed tvinge os studerende til at tage stilling. Dette skulle ifølge AGORA-Listen være med til at få de studerende på SDU til at interessere sig for studenterdemokratiet på universitetet. 

I 2019 arbejdede AGORA-Listens repræsentanter i Institutrådet for Statskundskab bl.a. med de studerendes trivsel gennem fællesskaber af både faglig og social art.

De studerende har indflydelse

Vi studerende på SDU har altså i høj grad indflydelse i de fleste råd, nævn og udvalg på universitetet og dermed stor indvirkning hos SDU’s helt betydningsfulde organer. Det gør, at vi studerende også kan være med til at sikre vores studiemiljø, kvaliteten af vores undervisning og uddannelser. 

Hvis du ønsker mest mulig indflydelse, er det godt at holde øje med de valg, der foregår på SDU i løbet af året. Her fx studienævnsvalget, valget af universitetsråd, akademisk råd samt institutrådet d. 24. november til d. 25. november 2020, da disse valg giver dig muligheden for at få indflydelse på, hvilke studerende der sidder som repræsentanter under diverse råd, nævn og udvalg.

Redaktionen afsluttet: 04.09.2020