Skip to main content
På campus

En vanskelig tid for specialeskrivende studerende

Nedlukningen som følge af COVID-19 har medført udfordringer for kandidatstuderende, der netop er i gang med deres speciale. Connie Larsen sætter ord på disse udfordringer fra en specialeskrivers perspektiv.

Af Frederikke Malling, , 04-05-2020

Coronavirussen hærger stadig, og det gør, at nedlukningen af flere institutioner fortsætter. Dette påvirker især de eksaminer, som venter forude. Nogle mundtlige eksaminer er omdannet til skriftlige, og andre skal prøve kræfter med mundtlige eksaminer online. De sidste par måneder har særligt været en prøvelse for de kandidatstuderende, der netop sidder og skriver deres speciale, og hvor flere stadig er uvidende om det mundtlige forsvar afholdes eller ej. 

Det er udfordringer, som Connie Larsen har stået overfor i denne periode. Hun har en baggrund som jordemoder og er nu i gang med at færdiggøre sin kandidat i Folkesundhedsvidenskab på SDU i Esbjerg. Connie er derfor en af de studerende, som i stor grad har været påvirket af lukkede biblioteker, campusser samt vejledning online.

Billede af Connie Larsen

Begrænset tilgængelighed af litteratur

Institutioner, herunder universiteterne og bibliotekerne, lukkede ned i starten af marts måned, og de fleste er fortsat lukkede. Dette har gjort, at meget litteratur har været utilgængeligt, hvilket Connie mener har været en begrænsning for hendes specialeskrivning. 

”Det har påvirket mig meget, at særligt bibliotekerne har været lukkede i forbindelse med min specialeskrivning, da jeg er afhængig af relevant litteratur for at lave et godt speciale. Jeg har været nødsaget til at søge efter online tilgængelige værker, hvilket klart har begrænset mine muligheder, da ikke alle relevante værker kan findes i online format.” 

God litteratur kan for de fleste opgaver på universitetet være altafgørende. Derfor har det været en stor udfordring, når de studerende i denne tid har været nødsaget til at nøjes med den litteratur, der har været tilgængelig. 

Ifølge Connie har det påvirket kvaliteten af hendes litteratur, fordi hun har været begrænset til det materiale, der ligger online. Hun pointerer også, at hvis hun havde haft muligheden for at låne den ønskede litteratur gennem SDU, så havde hun gjort det.

På den måde har nedlukningen af især biblioteker spændt ben for flere studerende, der på nuværende tidspunkt sidder og arbejder på større opgaver.

Vejledning online

Nedlukningen af landets universiteter har også medført, at vejledninger er gennemført online i stedet for møder med fysisk tilstedeværelse som normalt.

Connie fortæller, at hun har oplevet onlinevejledningen som værende okay, men at det selvfølgelig ikke har været det samme som fysisk vejledning. 

”Skærmdeling fungerer bare ikke optimalt og en del af synergien ved en vejledning går tabt, da pingpongen ofte lider lidt under formatet”, som Connie her nævner, har der været flere problematikker ved det online format.

For Connie har det fungeret okay, når vejledningen omhandlede det skriftlige, men i hendes speciale har hun haft brug for vejledning til kvantitative data, hvor Connie har savnet og manglet, at hun sammen med sin vejleder har kunne kigge på skærmen sammen og tale ansigt til ansigt. 

Det har faktisk været ret frustrerende , at jeg ikke har haft mulighed for at kigge forbi hendes kontor og lige få talt om de udfordringer, jeg møder i min specialeproces

Connie Larsen, Folkesundhedsvidenskab

En udfordret skriveproces

Nedlukningen har altså affødt flere komplikationer for de specialeskrivende. Derfor har man som studerende i denne tid måtte finde nye måder at skrive og arbejde på.

”Jeg har været nødt til at strukturere min hverdag anderledes end tidligere." Med en mand der til stadighed skulle passe sit arbejde under krisen og en søn på næsten tre, der ikke kunne komme i institution, har det været en nødvendighed for Connie at omstrukturere sin hverdag og få skrevet på sit speciale om aftenen, eller når der ellers var mulighed for det.

Jeg har forsøgt at opretholde et positivt sind omkring specialet og se det som vilkår, jeg ikke har kunnet gøre noget ved. Den tilgang har til tider været udfordret, særligt i takt med at dagene går og deadlinen rykker nærmere

Connie Larsen, Folkesundhedsvidenskab

Forringet kvalitet 

Det har uden tvivl været en speciel tid at skrive speciale i, samt en skriveproces som de fleste kandidatstuderende ikke havde forudset og nok helst havde været foruden. 

De specialer, som bliver afleveret i dette semester, kommer muligvis til at bære præg af denne nedlukning. Tilgængeligheden af litteratur har været begrænset, vejledningen er foregået online, og generelt har det været en tid præget af frustration og uvidenhed. 

Ifølge Connie har nedlukningen i denne periode som følge af COVID-19 haft indvirkning på kvaliteten af hendes speciale. 

”Vilkårene omkring lukkede biblioteker og kun mulighed for online vejledninger har også forsinket og til dels forringet udkommet af mit speciale i min optik.”

Udover nedlukningen af universitet og biblioteket er Connie på samme tid også påvirket af, at hun netop har haft sin søn hjemme de sidste mange uger, som gør, at hendes planlagte skriveproces er blevet udfordret.

Tidspresset gør, at jeg ikke kan lægge den mængde energi og tid i mit speciale, som jeg oprindeligt gerne ville

Connie Larsen, Folkesundhedsvidenskab

Usikkerhed og frustration

”Jeg kunne dog godt tænke mig noget klarere udmelding fra SDU ift. forsvaret af specialet, da vi endnu ikke ved, OM det skal forsvares mundtligt og i så fald HVORDAN. Det giver en stor usikkerhed for mig, der skriver speciale, for i takt med vi kommer tættere på deadline, så begynder forsvaret at fylde mere og mere, og der er som sagt endnu ikke en klar udmelding fra SDU omkring dette.” 

Connie mener, at til trods for ekstra vanskeligheder i denne tid, så kunne man ikke have håndteret krisen og nedlukningen anderledes. Dog oplever hun også, at der har været stort frustration forbundet med uvidenhed fra SDU omkring det mundtlige forsvar. 

Ifølge Connie kunne man godt have imødekommet kandidatstuderende, som var i gang med deres speciale, på en anden måde. Hun mener bl.a., at der kunne have været mere information og vejledning til studerende omkring udskydelse af specialet.

Til det skriver hun: ”Der er kommet noget info gennem de seneste uger omkring muligheden for at søge udskydelse af aflevering af specialet, men der er ikke nogen generel information omkring, hvor lang en udskydelse vil være, og hvornår man i så fald kan forsvare det.”

Hun pointerer også, at hvis man for eksempel rykkede specialet til efter sommerferien, så var der nok mange studerende, der ikke havde mulighed for at aflevere, og at man jo allerede nu er indstillet på at komme ud på arbejdsmarkedet. 

”Informationsniveauet og hastigheden har her ladet vente for længe på sig, i min optik. Jeg har forståelse for, man som uddannelsesinstitution ønsker at afvente myndighedernes udmeldinger, men på et tidspunkt er man også nødt til at tage nogle valg på vegne af ens studerende og søge at sikre så god information, som muligt og så tidligt som muligt.”

Ifølge Connie har der altså været udbredt frustration og uvidenhed om afleveringen af specialet samt det mundtlige forsvar, der venter forude.

Mundtligt forsvar eller ej?

Vi har endnu ikke fået en meddelelse fra SDU omkring vores specialeforsvar, så jeg ved ikke andet end gisninger fra medstuderende og min vejleder

Connie Larsen, Folkesundhedsvidenskab

Det lader dog til, ifølge Connie og hendes medstuderende, at deres mundtlige forsvar skal foregå over platformen Zoom, som har været meget populær i disse tider.

For Connie virker denne eksamensmåde en smule amputeret, da hun frygter, at niveauet ikke kan opretholdes. Til det uddyber hun: ”Jeg kan godt frygte, at den mundtlige del kommer til at trække for meget ned i den samlede bedømmelse sammenholdt med et egentligt og fysisk forsvar. Jeg er normalt ganske glad for mundtlige eksaminer og synes, det er fedt at kunne forsvare et skriftligt stykke arbejde mundtligt, for så er der mulighed for at uddybe nogle ting, hvor det skriftlige binder. Derfor ville jeg også være ked af, hvis det mundtlige forsvar helt forsvandt.”

Ifølge Connie er det svært at komme med en rigtig løsning på en mundtlig eksamen. Hun kunne godt forestille sig, at mange studerende ville være glade for kun at skulle aflevere den skriftlige del af specialet, men helst ville hun, at man kunne finde en løsning, hvor man kunne afholde de mundtlige forsvar fysisk under ordnede forhold og under ti mand til stede. Det mener hun skulle kunne lade sig gøre.

Flere faktorer spiller ind

For Connie er der flere faktorer på spil, der har stillet hende dårligere i sin specialeskrivning, mener hun. Disse har været tidspresset ved at hendes søn har skulle være hjemme, at bibliotekerne har været lukkede samt den udelukkende online vejledning. ”Disse faktorer har forringet min specialeskrivning, og jeg kan frygte, om kvaliteten af mit speciale kommer til at lide for meget under disse faktorer.”

Slutteligt pointerer Connie:

Jeg er selvfølgelig helt opmærksom på, at det skyldes en global sundhedskrise, som ingen kunne have forudset. Derfor har forudsætningerne for det sidste og afgørende stykke arbejde på min kandidatoverbygning bare været langt fra optimale

Connie Larsen, Folkesundhedsvidenskab

Redaktionen afsluttet: 04.05.2020