Skip to main content
Pulje

De Studerendes Verdensmålspulje

Har du eller din forening gode idéer til aktiviteter, der tager udgangspunkt i FN’s verdensmål? Så er det nu, der kan søges midler i De Studerendes Verdensmålspulje. Ansøgningsfristen er 1. oktober 2020.

SDU’s bestyrelse besluttede d. 17. juni 2019 at gøre FN’s 17 verdensmål til omdrejningspunkt for universitetets videre strategiske udvikling. Med udgangspunkt i den frie forskning og uddannelse ønsker SDU således at arbejde med alle FN’s 17 verdensmål.

Formål

SDU’s direktion har til beslutte at understøtte de studerendes arbejde med verdensmålene ved bl.a. at afsætte en pulje, De Studerendes Verdensmålspulje, der kan søges af studerende på SDU (enkelte eller i grupper) samt eksisterende eller til formålet nedsatte studenterforeninger på universitetet.

Puljemidlerne administreres af SDU SDG HUB og er målrettet:

 • studenterbårne initiativer og aktiviteter,
 • udviklet og drevet af SDU´s studerende,
 • rettet mod at virke inden for rammerne af arbejdet med FN´s verdensmål .

Vi opfordrer studerende ved alle SDU’s campusser til at fremsende ansøgninger.

Hvad kan der søges midler til, og hvad støttes ikke:

Midlerne skal gå direkte til arbejdet med verdensmålene, og kan således anvendes til bl.a.:

 • etableringsomkostninger – herunder indkøb af relevant udstyr,
 • udarbejdelse af tryksager og andet kommunikationsmateriale fx posters, roll-ups, flyers, video og lyd mv.
 • forplejning – primært til offentlige arrangementer,
 • leje af udstyr til brug for formidling.

Det må forventes, at der i behandlingen af ansøgningen kan stilles krav om en vis grad af medfinansiering af de ansøgte initiativer.

Midlerne kan ikke anvendes til bl.a.:

 • aflønning af personale,
 • administration,
 • underskudsdækning,
 • faste, tilbagevende udgifter,
 •  videregivelse til foreninger og eller organisationer uden for SDU – herunder velgørende formål.
  (midlerne må dog gerne anvendes i samarbejde med eksterne parter)

Der gives endvidere som udgangspunkt ikke støtte til ren foredragsvirksomhed og puljen kan heller ikke søges til iværksætteri hvilket bl.a. skyldes, at støtte fra en offentlig institution til iværksætteriprojekter kan betragtes som konkurrenceforvridende aktivitet.

NOTE: Du skal i ansøgningen tydeligt gøre opmærksom på, hvis du som privatperson på nogen måde kan drage personlig fordel af en bevilling. Dette kan fx være, hvis du eller din nærmeste familie har ejerandele i eller er ansat af et firma, det står til at levere vare eller andre tjenesteydelser til det projekt, som der søges støtte til.

Rammer for ansøgningerne

Forud for hver ansøgningsrunde afholder SDG Hub´en et kort informationsmøde af en times varighed, hvor vi vil fortælle lidt nærmere om puljen, give tip til udformningen af en god ansøgning og hvor I får mulighed for at stille spørgsmål.

Møde holdes virtuelt, d. 17. september, via Microsoft Teams. Mødet holdes to gange, hhv. fra kl. 13.00 – 14. 00 og fra 15.00 – 16.00, får at give så mange som muligt mulighed for at deltage. Du deltager i mødet ved at følge ét af nedenstående link på dagen, på det tidspunkt du gerne vil deltage.

Ønsker du at deltage kl. 13.00 – 14.00, så ”klik” på følgende link ved mødets start: Deltag i Microsoft Teams-møde

Ønsker du at deltage kl. 15.00 – 16.00, så ”klik” på følgende link ved mødets start: Deltag i Microsoft Teams-møde

I evalueringen af ansøgningerne vil bedømmelsesudvalget prioritere ansøgninger, der involverer samarbejde på tværs af flere studier og fakulteter og som involverer nye og innovative idéer, initiativer og vinkler på arbejde med verdensmålene.

For at komme i betragtning til puljemidler, skal ansøgningen:

 • afspejle, at initiativet er forankret i foreninger eller sammenslutninger af studerende på SDU.
 • indeholde et budget, der dels angiver den samlede økonomiske ramme for initiativet og dels den påtænkte anvendelse af puljemidlerne.
 • redegøre for, hvordan initiativet arbejder med verdensmålene, hvilke verdensmål, der arbejdes med samt målsætninger og succeskriterier.
 • sammen med den påtænkte anvendelse af eventuelle puljemidler afspejle, at foreningen eller sammenslutningen er etableret på basis af frivillighed.

Blandt verdensmålene har særligt klimaindsatsen (verdensmål 13) ganske naturligt været omdrejningspunktet for mange idéer og initiativer både på og uden for SDU. Men SDU ønsker at arbejde med alle verdensmål, og der opfordres derfor til at søge midler til indsatser inden for alle 17 verdensmål.

Tildelingsproces

Puljen uddeles to gange årligt ved ansøgning. Call efter ansøgninger udsendes hhv. i foråret og efteråret til SDU´s studenterforeninger og offentliggøres ligeledes på mitsdu.dk og SDU’s sider på sociale medier, med en nærmere beskrivelse af ansøgningsproces, krav samt deadline for indsendelse af ansøgning.

Indkomne ansøgninger bedømmes af et ad hoc-udvalg udpeget af rektoratet, der bedømmer ansøgningerne på baggrund af:

 • hvorvidt de lever op til puljens formålsparagraf samt tildelingskriterierne (nævnt ovenfor).
 • realiserbarhed inden for de beskrevne rammer i ansøgning.
 • perspektiv og væsentlighed i forhold til verdensmålene.

Der vil være studerende repræsenteret i bedømmelsesudvalget.

Ansøgninger på under 3.000 kr. vil som udgangspunkt ikke kunne komme i betragtning.

Administrativ og procesmæssig støtte

For at mindske den administrative byrde for puljemodtagerne udbetales eventuelle puljemidler ikke. De administreres i stedet af SDG Hub´en, og kan bruges via elektronisk fakturering, hvor leverandører sender en regning direkte til SDU.

Får du tildelt puljemidler vil du blive indkaldt til et opstartsmøde, hvor du vil få nærmere information omkring dette.

SDG Hub´en tilbyder også andre former for bistand ifm. planlægning og afvikling af jeres projekt. Dette vil du også blive informeret yderligere om ifm. opstartsmødet.

Afrapportering

Umiddelbart efter projektets afslutning skal I fremsende en kort rapport, hvor I beskriver projektet, de gennemførte aktiviteter samt jeres vurdering af, hvordan det er gået.

Ansøgning

Til brug for ansøgning udfyldes nedenstående ansøgningsskema og sendes til bedømmelsesudvalget via mail: vores_verdensmaal@sdu.dk.

Ansøgningsskema

Download ansøgningsskemaet

FAQ omkring De Studerendes Verdensmålspulje

Download FAQ

Se forårets vinder-projekter

Læs mere