Lovgrundlag

SDU's handicappolitik

Kodeks om lige adgang og lige muligheder på Syddansk Universitet. Med udgangspunkt i Handicapkonventionen og universitetets værdier vil Syddansk Universitet sikre og forbedre adgangen til og mulighederne for uddannelse for alle.  

Syddansk Universitet har fokus på såvel fælles mål som individuelle hensyn og behov i alle væsentlige beslutninger og ændringer vedrørende universitetet.

Med De Studerende i Centrum sætter Syddansk Universitets fokus på de studerendes læring, service og studiemiljø. De studerende betragtes som hele mennesker med både sociale og faglige behov i uddannelsesperioden og målet med projektet er at øge tilfredsheden blandt studerende på universitetet, deres oplevelse af SDU, styrke deres faglige udbytte og sikre lige adgang til samt bedre rammer for og mere kvalitet i uddannelse.

Gældende regler og interne retningslinjer for Syddansk Universitet udarbejdes og revideres under hensyn til særlige gruppers individuelle behov og muligheder og med fokus på helheden. Der laves således ikke regelsæt eller gives rettigheder til specifikke grupper, men særlige forhold indskrives i de almindelige regler og retningslinjer gældende for alle. Det påhviler den enkelte enhed at tage individuelle specifikke hensyn med udgangspunkt i ovenstående værdigrundlag når regler og retningslinjer vedtages og revideres.

Information om muligheder, rettigheder og gældende retningslinjer for studerende med særlige behov ved Syddansk Universitet fås i enheden.Support i Studieservice. Enheden hjælper både ansatte og studerende med vejledning, hjælp og opfyldelse af særlige behov.

Universitetets har fokus på den fysiske tilgængelighed og indretning og sikrer bedst mulig tilgængelighed i forbindelse med nybyggeri og renoveringer i henhold til gældende regler.

Informationen på universitetets web-flader skal være i overensstemmelse med gældende retningslinjer og det testes løbende, at brugervenligheden lever op til universitetets mål og sikrer at flest muligt kan benytte sdu.dk og mitsdu.dk.

Love og bekendtgørelser på retsinformationen:

Lovbekendtgørelse nr.210 af 1. marts 2007 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse nr. 819 af 2. juli 2007 om specialpædagogisk støtte på videregående uddannelser (SPS-bekendtgørelsen)

 

Regler på Syddansk Universitet:

Love, regler og aftaler på Syddansk Universitet (kun adgang for ansatte)

Vær opmærksom på, at dispensationer fra fx eksamen eller andre ændringer der vedrører indholdet af din uddannelse, fx hvis du gerne vil have en individuel studieplan, skal godkendes af dit Studienævn. Kontakt eventuelt din lokale studievejleder og hør nærmere eller send en ansøgning direkte til dit studienævn.

Studiefremdriftsreformen betyder ændringer for alle studerende. Læse mere om, hvad studiefremdriftsreformen betyder for dig på SDU's hjemmeside.

Internationale regler:

FN's Handicapkonvention

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies