Menu

Efter eksamen

Karakterer

 • Eksamensopslagene indeholder bl.a. oplysning om dato for karakterernes offentliggørelse.
 • Karakterer for skriftlige prøver og andre skriftlige opgaver offentliggøres senest 4 uger efter prøvens afholdelse. I beregningen af de 4 uger indgår juli måned ikke.
 • Bedømmelsen af både bachelorprojekt og speciale skal offentliggøres senest seks uger efter aflevering. Juli måned indgår ikke i beregningen af de seks uger.
 • Karakterer kan ses via studentselvbetjeningen.
 • Karaktererne må ikke oplyses af universitet til den studerende eller andre ved telefonisk henvendelse eller via mail.
 • Eksamensudskrift kan trækkes via studentselvbetjeningen, når karaktererne er registreret.
 • Karakterer offentliggøres ikke nødvendigvis på samme tid for et eksamenshold.

Beståkrav

En prøve er bestået, når du opnår mindst karakteren 02 eller bedømmelsen ”bestået”. En bestået prøve kan ikke tages om, medmindre det er fastsat i studieordningen, at to eller flere prøver skal bestås i samme eksamenstermin.

Består en prøve af flere delprøver, skal karakteren for den samlede prøve være mindst 02. Hvis den samlede prøve er bestået, kan delprøver med karakteren 00 eller -3 ikke tages om, medmindre det er fastsat i studieordningen, at der ved en eller flere delprøver skal være opnået mindst en bestemt karakter i skalaen.

Det kan fastsættes i studieordningen, at to eller flere prøver bestås på et samlet karaktergennemsnit. I så fald skal gennemsnittet være mindst 2,0 uden oprunding. Det kan endvidere fastsættes, at en prøve med karakteren 00 eller ‑3 ikke kan tages om, hvis prøven er bestået efter disse regler, medmindre det er fastsat, at der ved en eller flere prøver, der bestås på et samlet karaktergennemsnit, skal være opnået mindst en bestemt karakter i skalaen. Det kan endelig fastsættes i studieordningen, at de enkelte karakterer, der indgår i et samlet karaktergennemsnit efter disse regler, tæller med forskellig vægt ved beregningen af gennemsnittet. I så fald er gennemsnittet summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med karakterens vægt, divideret med summen af vægtene.

Omprøve

Består du ikke den ordinære prøve har du mulighed for at tilmelde dig omprøven i samme eksamenstermin eller senere. Du kan som ved den ordinære prøve ikke afmelde dig omprøven. Omprøverne vil blive afholdt senest i april og/eller i august.

Hvis du går på en uddannelse, der ikke kun afholder eksamen om vinteren og/eller om sommeren, men også i efteråret og foråret, som f.eks. uddannelser med kvartalsstruktur, vil omprøve blive afholdt snarest muligt, dog senest 6 måneder efter afholdelse af den ordinære prøve. 

Du skal være opmærksom på, at mange uddannelser afholder ordinær prøve i deres kurser en gang om året - nemlig i direkte forlængelse af kursets afslutning. Der vil derfor gå tæt på et år, før du kan gå til ordinær prøve igen. Det vil typisk dreje sig om dit 3. prøveforsøg. Du kan altid få hjælp og vejledning på dit studie om, hvornår der afholdes prøver og om, hvordan du forholder dig i din situation.

Eksamensklage
Du har mulighed for at klage over prøver eller anden bedømmelse, der indgår i eksamen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Det betyder, at du skal forklare, hvorfor du føler dig forkert behandlet. Husk alle detaljer. Klagen skal stiles til dekanen og afleveres på fakultetssekretariatet.

Nogle fakulteter har et klageskema med vejledning, som du kan hente her:

Hvis der ikke er et klageskema, er der ikke andre formelle krav til din klage end dem, der er beskrevet her på siden.

Du skal indgive din klage senest 2 uger efter, at bedømmelsen af eksamen er blevet offentliggjort.

Der kan bl.a. klages over:

 • Retlige spørgsmål.
 • Eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende).
 • Prøveforløbet
 • Bedømmelsen

Universitetet vil herefter behandle klagen, herunder indhente alle nødvendige oplysninger. Hvis klagen vedrører bedømmelsen eller øvrige forhold, der vedrører bedømmerne, forelægger universitetet straks klagen for bedømmerne, der som udgangspunkt har en frist på 2 uger til at afgive en udtalelse om bedømmelsen m.v. i klagen.

Universitetet vil med afsæt i sagsbehandlingen træffe en afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen kan gå ud på:

 • tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver,
 • tilbud om ny prøve (omprøve), eller
 • at klageren ikke får medhold i klagen

Hvis universitetets afgørelse går på et tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal du senest 2 uger efter, at universitetets afgørelse er meddelt dig, acceptere tilbud om ombedømmelse eller omprøve.

Du skal være meget opmærksom på, at bedømmelsen ved ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter end den oprindeligt givne.
Før du klager, kan du kontakte eksaminator på din prøve for at få en begrundelse for din karakter. Du kan endvidere kontakte VejledningsCentret, hvis du ønsker at tale anonymt med en studievejleder om en eksamen, som du overvejer at klage over.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies