Menu

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved SDU

Link: Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende 2017

Ordensregler

§ 1. Studerende skal under deres studier optræde på en måde, der sikrer universitetets uforstyrrede funktion. Studerende har pligt til at rette sig efter anvisninger og påbud fra universitetets ansatte om overholdelse af de regler, der er nævnt i stk. 2 - 4.
Stk. 2. Studerende har pligt til at optræde hensynsfuldt over for medarbejdere og medstuderende. Studerende skal tage hensyn til universitetets ejendom, bygninger og ejendele, når de færdes på universitetets område.
Dette indebærer blandt andet, at støjende adfærd, spisning, indtagelse af drikkevarer m.v. ikke må finde sted på måder eller steder, hvor det medfører ulempe for andre. Det indebærer tillige, at eksempelvis truende eller chikanerende adfærd og overtrædelse af universitetets rygeforbud kan blive betragtet som en overtrædelse af ordensreglerne.
Stk. 3. Studerende skal overholde de regler, der fastsættes af universitetet, eller som gælder for dette. Studerende har tillige pligt til at overholde universitetets ordens- og sikkerhedsforskrifter, der fremgår af skiltning, opslag, husregler eller lign.
Stk. 4. Studerende skal, når de er i praktik-, klinikophold eller lign., overholde de normer og retningslinjer, som er gældende i virksomheden/institutionen, herunder eksempelvis normer for patientkontakt.

Eksamensuregelmæssigheder

§ 2. De studerende skal under studiet og eksaminerne handle og agere efter de eksamensregler, der er fastsat af universitetet, herunder regler om eksamenssnyd, jf. § 3. 
Stk. 2. Uforsætlig overtrædelse af reglerne, og forsøg på eksamenssnyd behandles på samme måde som forsætlige overtrædelser.

§ 3. Eksamenssnyd foreligger bl.a., når den studerende:
1) Plagierer, herunder genbruger egen tekst (autocitat) uden kildehenvisning og citationstegn
2) Forfalsker 
3) Fortier
4) Vildleder om egen indsats eller resultater
5) Indgår i ikke-tilladte samarbejder
6) Modtager hjælp under eksamen eller hjælper andre, når der ikke er tale om en gruppeeksamen
7) Uretmæssigt har forudgående kendskab til eksamensopgaven
8) Afgiver urigtige fremmødeoplysninger
9) Forsøger at omgå, deaktivere eller på anden vis hindre hensigten med universitetets anvendelse af elektroniske overvågningsprogrammer, jf. stk. 3.
Stk. 2. Eksamenssnyd kan finde sted ved alle former for udprøvninger ved SDU.
Stk. 3. Universitetet kan anvende elektroniske overvågningsprogrammer med henblik på afsløring af eksamenssnyd. 

 
Andre overtrædelser

§ 4. Andre grove brud på god akademisk praksis og videnskabsetiske regler, indberettes ligeledes til rektor. Dette gælder endvidere: 
1) Forfalskning af dokumenter 
2) Misbrug af data/datahacking
3) Uretmæssig brug af it-programmer, herunder ulovlig fildeling eller andre brud på copyright eller it-regler, 
4) Brud på datasikkerhed eller tyveri/misbrug af andres forskningsresultater eller værker 
Stk. 2. Kriminelle forhold, der begås i forhold til universitetet, indberettes øjeblikkeligt til rektor. Dette foretages dels med henblik på rektors beslutning om politianmeldelse, dels med henblik på overvejelse af sanktioner i henhold til § 6 i de tilfælde, hvor forholdet har betydning for universitetets uforstyrrede funktion. 
Stk. 3. Afgivelse af urigtige og/eller mangelfulde oplysninger i forbindelse med ansøgning om adgang til uddannelse indberettes til rektor.


Indberetning til rektor og behandling af sager

§ 5.  Sager om overtrædelse af regler om disciplinære foranstaltninger, jf. §§ 1-4, behandles af rektor eller den, han bemyndiger hertil, jf. stk. 2. 
Stk. 2. Rektor har efter skriftlig delegation bemyndiget, at overtrædelse af regler om disciplinære foranstaltninger undersøges og behandles af Rektorsekretariatet og Studieservice på følgende vis:
1) Sager om overtrædelse af ordensreglerne, jf. § 1, undersøges og behandles af Rektorsekretariatet.
2) Sager om overtrædelse af regler om eksamensuregelmæssigheder, jf. § 2 og § 3, undersøges og behandles af Studieservice.
3) Sager om andre overtrædelser, jf. § 4, undersøges og behandles af Rektorsekretariatet.
Stk. 3. Indberetning til rektor sker hurtigst muligt og skriftligt efter høring af den studerende med mindre hensynet til opretholdelse af ro og orden betinger straks-indberetning. 


Sanktioner

§ 6. Overtrædelse af dette regelsæt kan sanktioneres af rektor med: 
1) Tildeling af advarsel
2) Manglende bedømmelse
3) Annullering af bedømmelse
4) Bortvisning fra universitetet i en begrænset periode eller permanent.
Stk. 2. Sanktionerne efter stk. 1 kan kombineres. Ved rektors valg af sanktion(-er) lægges blandt andet vægt på forseelsens grovhed, eventuelle forudgående forseelser, risikoen for gentagelse samt hensynet til sikre universitetets uforstyrrede funktion og bevarelse af respekten for universitetets virke. 
Stk. 3. En afvisning eller annullering af bedømmelse medfører, at der er forbrugt et prøveforsøg i den/de berørte prøve(-r). Dette forhold gør sig også gældende ved skriftlige gruppeprøver. I sådanne tilfælde vil opgaven i sin helhed blive afvist fra bedømmelse for samtlige deltagere i gruppen.
Stk. 4. Bortvisning medfører, at den studerende øjeblikkeligt mister alle rettigheder, adgange og tilbud på og/eller fra institutionen i bortvisningsperioden. 


Klagemuligheder og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 7. Rektors afgørelse kan, for så vidt angår retlige forhold, indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Bredgade 43, 1260 København K, i henhold til Universitetslovens § 34.

§ 8. Dette regelsæt træder i kraft den 1. maj 2017. 
Stk. 2. Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet af september 2015 ophæves, idet de dog fortsat finder anvendelse på forhold, der blev begået, før dette regelsæt trådte i kraft (2015-regelsættet findes via dette link).

Henrik Dam
Rektor

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies