De Studerendes Verdensmålspulje

Hvad kan man søge støtte til?

Udgangspunktet er, at aktiviteten skal have en forbindelse til ét eller flere af FN’s verdensmål.

Aktiviteterne kan have til formål fx:

 • at fremme en debat om verdensmålene med interne og eksterne oplægsholdere,
 • omsætte verdensmålene til konkrete handlinger i studiemiljøet (øget sundhed og trivsel, reduceret klima- og miljøbelastning osv.),
 • give råd til studerende om hvordan verdensmålene kan omsættes i hverdagen (life hacks),
 • etablere samarbejde med NGO’er, virksomheder, kommuner mv. og
 • projekter i forbindelse med studiet.

Ovennævnte er blot eksempler. Så overrask gerne og tænk gerne stort!

I forlængelse af SDU’s beslutning om at arbejde med – men ikke nødvendigvis for – verdensmålene, kan der både være tale om aktiviteter, der fremmer verdensmålene og aktiviteter, der stiller kritisk på verdensmålene.

Kan man søge til projekter, der involverer studerende på andre uddannelsesinstitutioner?

Ja, det kan man godt. Kontaktpersonen skal dog være en studerende på SDU, der aktivt indgår i planlægning og afvikling af aktiviteten.

Kan man søge som enkelt studerende?

Ja, det kan man godt. Vi vil dog opfordre til, at man går sammen med andre studerende eller kontakter studenterforeninger el.lign.., da det kan være en stor opgave at stå med aktiviteten alene.

Hvordan udbetaler I støtten og hvad med udlæg?

For at mindske administrationen betales udgifterne i forbindelse med en aktivitet af Rektorsekretariatet på SDU. Det vil sige, at hvis I fx indgår aftale med en ekstern oplægsholder, skal vedkommende sende regningen til os, der så sørger betalingen.

I har naturligvis råderet over de midler, som I tildeles, men de regnskabsmæssige opgaver hjælper vi således med.

Såfremt I opnår støtte, vil I modtage nærmere vejledning om, hvordan det konkret kommer til at foregå.

Kan man få hjælp til at tilrettelægge aktiviteten?

Ja, det kan man. I Rektorsekretariatet sidder erfarne proceskonsulenter, som gerne hjælper med sparring. Vi kan også hjælpe med kontakt til Teknisk Service på SDU for at låne udstyr (fx AV-udstyr).

Skal man sende flere ansøgninger, hvis man søger støtte til flere aktiviteter?

Nej, det behøver man ikke, hvis man i ansøgningen angiver, hvad man søger om til de enkelte aktiviteter. Skulle man få afslag på én af aktiviteterne, betyder det ikke, at hele ansøgningen afvises. Man vil godt kunne få støtte til de øvrige aktiviteter.

 

SDU's bestyrelse besluttede 17. juni 2019 at gøre FN's 17 verdensmål til omdrejningspunkt for universitetets videre strategiske udvikling. Med udgangspunkt i den frie forskning og uddannelse ønsker SDU at arbejde med alle FN's 17 verdensmål. Som en del af dette arbejde ønsker SDU's direktion at understøtte studerende på SDU, der ønsker at arbejde med FN’s verdensmål.

Formål

Puljen er afsat med det formål at sikre økonomisk støtte til studenterbårne initiativer og aktiviteter, udviklet og drevet af universitetets studerende, rettet mod at virke inden for rammerne af arbejdet med FN's verdensmål. Vi vil gerne opfordre studerende ved alle SDU's campusser til at fremsende ansøgninger.

Rammer for ansøgningerne

For at komme i betragtning til puljemidler, skal ansøgningen leve op til følgende kriterier:

 • Ansøgningen skal afspejle, at initiativet er forankret i foreninger eller sammenslutninger af studerende på SDU.
 • Ansøgninger skal indeholde et budget, der dels angiver den samlede økonomiske ramme for initiativet og dels den påtænkte anvendelse af puljemidlerne.
 • Der skal i ansøgningerne redegøres for, hvordan initiativet arbejder med verdensmålene, hvilke verdensmål, der arbejdes med samt målsætninger og succeskriterier.
 • Ansøgningen og den påtænkte anvendelse af eventuelle puljemidler skal afspejle, at foreningen eller sam- menslutningen er etableret på basis af frivillighed.
 • Midlerne skal således gå direkte til arbejdet med verdensmålene, og kan anvendes til bl.a.:
  • udarbejdelse af tryksager og andet kommunikationsmateriale fx posters, roll-ups, flyers, video og lyd mv.
  • forplejning til offentlige arrangementer
  • honorering af gæsteforelæsere
  • leje af udstyr til brug for formidling.

  • Midlerne kan ikke anvendes til bl.a.:
  • aflønning af personale
  • administration
  • underskudsdækning
  • Videregivelse til foreninger og eller organisationer uden for SDU – herunder velgørende formål. Midlerne må dog gerne anvendes i samarbejde med eksterne parter.

Blandt verdensmålene har særligt klimaindsatsen (verdensmål 13) ganske naturligt været omdrejningspunktet for mange forslag samt indsatser både på og uden for SDU. Men SDU ønsker at arbejde med alle verdensmål, og der opfordres derfor til at søge midler til indsatser inden for alle 17 verdensmål.

Tildelingsproces

Puljen, der er på kr. 1. mio. årligt, administreres af Processtøtteenheden under indsatsen Vores Verdensmål i Rektorsekretariatet og uddeles to gange årligt ved ansøgning. Ansøgninger på under 3.000 kr. vil som udgangs- punkt ikke kunne komme i betragtning.

Call efter ansøgninger udsendes hhv. i foråret og efteråret til SDU's studenterforeninger og offentliggøres lige- ledes på mitsdu.dk og SDU’s sider på sociale medier, med en nærmere beskrivelse af ansøgningsproces, krav samt deadline for indsendelse af ansøgning.

Indkomne ansøgninger bedømmes af et ad hoc-udvalg udpeget af rektoratet, der bedømmer ansøgningerne på baggrund af:

 • hvorvidt de lever op til puljens formålsparagraf samt tildelingskriterierne (nævnt ovenfor)
 • realiserbarhed inden for de beskrevne rammer i ansøgning
 • perspektiv og væsentlighed i forhold til verdensmålene.

Der vil være studerende repræsenteret i bedømmelsesudvalget.

Administrativ og procesmæssig støtte

For at mindske den administrative byrde for eksisterende foreninger og foreninger, der etableres til formålet, arbejder Processtøtteenheden i Rektorsekretariatet tæt sammen med den eller de foreninger, der opnår støtte, om afholdelse af udgifter. Det vil også være muligt at få procesmæssig bistand.

Afrapportering

Umiddelbart efter projektets afslutning fremsendes dokumentation for de gennemførte aktiviteter og en vurde- ring af i hvilken grad de opsatte målsætninger og succeskriterier blev opnået. Det ses også gerne, at ansøgningen indeholder overvejelser om, hvorledes aktiviteterne og eventuelle resultater dokumenteres gennem fx sociale medier eller på andre måder. Regnskab for projektet aflægges i samarbejde med Processtøtteenheden i Rektor- sekretariatet.

Ansøgning

Til brug for ansøgning udfyldes nedenstående ansøgningsskema og sendes til bedømmelsesudvalget via mail:
vores_verdensmaal@sdu.dk

Ansøgningsskema

Download ansøgningsskemaet