Skip to main content

Virksomhedsprojekt

Under et virksomhedsprojekt indgår du i virksomhedens dagligdag på lige fod med de ansatte medarbejdere og løser de aftalte opgaver. Det betyder, at du som udgangspunkt følger de normerede mødetidspunkter, deltager i medarbejdermøder m.m.

Typisk løser du en større gennemgående opgave og en række mindre ad hoc-opgaver. Det forventes, at du efter en introduktionsperiode løser opgaverne selvstændigt og på et videnskabeligt grundlag.

Et virksomhedsprojekt kan som udgangspunkt indgå i dit studieforløb, når der er valgfrie elementer.

Du skal tilmelde dig virksomhedsprojektet i selvbetjeningen i perioden for kursustilmelding. Husk at læse kursusbeskrivelsen, inden du tilmelder dig et projekt i selvbetjeningen, da projekternes ECTS-vægtning og evalueringsformer er forskellige. Kursusbeskrivelser for virksomhedsprojekter starter alle med VP.

Sørg også for at have en aftale på plads med en projektvejleder og en projektvært, inden du tilmelder dig

Vær opmærksom på, at du kun kan lave ét virksomhedsprojekt pr. uddannelse.

Vælg en intern projektvejleder

Alle lektorer og professorer kan fungere som interne projektvejledere. Den interne projektvejleder er garanten for, at alle formelle og administrative regler følges korrekt. Det er for eksempel den interne projektvejleders opgave at sørge for, at dine faglige forudsætninger er i orden, inden du går i gang med virksomhedsprojektet.

Den interne projektvejleder har desuden det formelle ansvar for at vejlede dig under projektforløbet, og skal sikre at projektets formål, indhold, omfang og niveau er i overensstemmelse med uddannelsens faglige profil, formål og målsætninger.

Vælg en projektvært

Når du har gjort dig dine faglige interesser og kompetencer klart, vælger du en relevant virksomhed/organisation enten i Danmark eller i udlandet, efter aftale med din interne projektvejleder.

Du kontakter efterfølgende selv virksomheden med henblik på at lave en projektaftale.

Hvis du ønsker idéer til, hvor du kan lave dit virksomhedsprojekt, kan du tjekke SDU's jobbank. Du kan også være, at din interne projektvejleder har relevante kontakter både i Danmark og i udlandet.  Ved virksomhedsprojekter i udlandet kan du kontakte SDU International for hjælp til planlægning af dit ophold. 

Når du har skabt kontakt til en mulig projektvært, er det vigtigt, at I mødes og afstemmer forventninger:

 • Hvad kan du forvente af projektværten?
 • Hvad kan projektværten  forvente af dig?
 • I hvilken periode skal du lave projektet?
 • Hvem er din eksterne projektvejleder?

Den eksterne projektvejleder skal være en medarbejder med en akademisk uddannelse, der arbejder i den afdeling, som du bliver tilknyttet. Han eller hun fungerer som din daglige sparringspartner under projektforløbet og er ansvarlig for at skabe gode rammer for dit ophold. Den eksterne projektvejleder har således ansvar for at introducere dig til virksomheden/organisationen som arbejdsplads og for den løbende faglige vejledning.

Overvej dine arbejdsopgaver

Nogle projektværter har konkrete projekter, som de ønsker hjælp til at løse. Ofte skal du dog selv indkredse og definere de arbejdsopgaver og -områder, du ønsker at varetage.

Du kan derfor med fordel gøre dig overvejelser om dine arbejdsopgaver, inden du begynder at søge en projektvært.


TIP! Kontakt SDU RIO, hvis du vil have hjælp til CV og ansøgning.

De kan også hjælpe, hvis du har brug for hjælp til at finde en virksomhed at samarbejde med. Skriv en mail til studyscience@sdu.dk  med følgende informationer:

 • Uddannelsesbaggrund
 • Hvilken faglighed du ønsker at arbejde med
 • Hvilke interesseområder du har/kunne være interesseret i at arbejde med i virksomhedsprojektet
 • Hvilke dage og tidspunkter du kan mødes for at få hjælp til at finde en projektvært (angiv flere tidspunkter)

Herefter bliver du kontaktet af en virksomhedskonsulent.


Når alle aftaler er på plads, skal du udfylde en digital projektkontrakt. Kontrakten indeholder en projektbeskrivelse og en aktivitetsplan, som skal godkendes af din interne projektvejleder og den eksterne projektvejleder hos projektværten.

Ud over at kontrakten fastsætter en titel på projektet og projektperioden, sikrer et bilag med betingelser også, at du får tildelt meningsfyldte opgaver på tilstrækkeligt højt niveau, og at virksomheden trygt kan lade dig få indsigt i fortrolige arbejdsgange og dokumenter uden frygt for, at det bliver offentliggjort.

Du skal udfylde og indsende projektkontrakten senest en uge inde i det semester, hvor du laver projektet. Vi anbefaler dog, at du indsender projektkontrakten hurtigst muligt, efter du har tilmeldt dig virksomhedsprojektet via selvbetjeningen.

Når studienævnet har godkendt projektkontrakten, får du en bekræftelse på, at den er godkendt.


Et virksomhedsprojekt er et undervisningsforløb på lige fod med de kurser, du tager under din uddannelse. Derfor må du som studerende ikke modtage løn i forbindelse med et virksomhedsprojekt i Danmark. Hvis du indgår en aftale om udbetaling af løn, kan dit virksomhedsophold i ikke godkendes som et virksomhedsprojekt - og dermed ikke indgå som en del af din uddannelse.

Som løn regnes også honorarer, vederlag, godtgørelse med videre, som ikke er refusion af dokumenterede udgifter relateret til dit ophold. Udgifter til et virksomhedsprojekt, som projektværten må dække, kan for eksempel være transportudgifter, telefonregninger og husleje.

Under dit virksomhedsprojektet modtager du  dog SU, hvis du ellers opfylder betingelserne for at modtage SU. Derudover må du modtage en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden fra din projektvært. Det er frivilligt for projektværten, om de vil give dig en erkendtlighed, og det må ikke være aftalt på forhånd, at du skal have et fast månedligt beløb.

Læs mere om erkendtlighed og SU under virksomhedsprojekter på www.su.dk

Virksomhedsprojekt i udlandet

I nogle lande, for eksempel Tyskland og Frankrig, er der lovkrav om, at studerende modtager løn i forbindelse med virksomhedsprojekter. Hvis du laver virksomhedsprojekt i et af disse lande, må du gerne modtage den mindsteløn, der er fastsat ved lov i det pågældende land.

Du skal kunne dokumentere, at det er et lovkrav, at du får løn, og du må ikke samtidig modtage SU.

Hvis du undervejs i forløbet finder ud af, at dit virksomhedsprojekt tager en anden drejning end først antaget, har du mulighed for at søge om at få titlen ændret. Hvis du vil søge om en ændring af titlen, skal du indsende en ansøgning senest 4 uger før afleveringsfristen.

Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen skal sendes ind senest 4 uger inden afleveringsfristen. Forlængelse af tidsfristen skal først godkendes af din vejleder, dernæst dit undervisningsudvalg og endelig studielederen. Det er derfor vigtigt at du kontakter din vejleder, før du sender din ansøgning.

Søg om ændring af projektet


Du afslutter virksomhedsprojektet ved at udarbejde en skriftlig rapport over projektforløbet.

Rapporten beskriver projektforløbet og de løste opgaver. Den vil typisk starte med en beskrivelse af, hvordan dine kompetencer passer ind i den projektværtens aktiviteter. Dernæst følger en beskrivelse af virksomheden/organisationen, efterfulgt af en portfolio over de løste opgaver. Portfolien skal indeholde den faglige baggrund for valget af opgaveløsning, men skal ikke nødvendigvis gå i dybden med faglige teorier. Hovedopgavens formål, metode, resultater og konklusioner skal beskrives detaljeret i en mini-rapport i rapporten.

Til sidst skal du reflektere over forløbet. Dette er den vigtigste del af rapporten, hvor du blandt andet skal forklare, hvorledes samarbejdet med projektværtens ansatte er forløbet, hvor godt du har løst de givne opgaver, hvilke kompetenceløft du herved har fået, hvordan forholdet til ledelsen har været og hvordan projektet kan hjælpe dig i en fremtidig erhvervssituation.

Alle de faglige produkter, du har bidraget med i løbet af projektperioden, skal vedlægges som bilag til rapporten.

Den skriftlige rapport følges op af et mundtligt oplæg, hvor du beskriver projektets forløb, efterfulgt af en mundtlig eksamination. Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i projektforløbet, den skriftlige rapport det mundtlige oplæg.

Både den interne og den eksterne vejleder fungerer som eksaminatorer, og en væsentlig del af eksaminationen vil have udgangspunkt i den eksterne vejleders oplevelse af dig i virksomheden.

Efter eksamen gives en karakter efter 7-skalaen. Ved eksamen medvirker den interne vejleder, den eksterne vejleder og en ekstern censor.

Den mundtlige eksamen skal afholdes senest fire uger efter afleveringen af projektrapporten. 

Afleveringsfrister

 • Projekter i efterårssemestret: 31. januar (reeksamen 1. marts)
 • Projekter i forårssemestret: 31. juli (reeksamen 31. august)
Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 06.06.2018