Skip to main content

Generelt om dispensation

En dispensation er en tilladelse til at blive undtaget fra de sædvanlige og faste regler, der gælder for din uddannelse.  Du kan for eksempel søge om dispensation til yderligere prøveforsøg, til at få særlige prøvevilkår, til afmelding af kurser eller til at tage færre kurser end kravene om studieaktivitet foreskriver.

Regelgrundlag
Studienævnet er jf. universitetsloven § 18 blandt andet tildelt kompetencen til at behandle dispensationsansøgninger fra de studerende. Studienævnet har mulighed for at dispensere fra egne regler, eksempelvis fastsat i studieordninger, og når der er i bekendtgørelser er indsat en dispensationsadgang.

En ansøgning om dispensation skal behandles ud fra et individuelt skøn og vedrører konkrete, individuelle forhold hos den enkelte studerende. Studienævnet skal derfor altid foretage en konkret vurdering i den enkelte dispensationssag.

Hvis der er usædvanlige forhold, der gør, at du ikke har mulighed for at leve op til en eller flere regler, der gælder for din uddannelse, kan du søge om dispensation. Som regel skal der særlige omstændigheder til, for at du kan få dispensation.

 • Vælg den blanket, der dækker den type dispensation, som du har brug for
 • Udfyld blanketten efter anvisningen
 • Redegør for, hvilke omstændigheder du mener berettiger dig til at opnå dispensationen (usædvanlige forhold).
 • Vedlæg dokumentation. Hvis du har mange bilag, kan du med fordel samle bilagene i én lang pdf-fil.

Når du udfylder blanketten, skal du begrunde tydeligt og præcist, hvorfor du mener, der er grund til at give dig dispensation fra en eller flere gældende regler. Du skal sørge for, at det er let at forstå din situation, og at det er tydeligt, hvordan dine studier er blevet påvirket af "usædvanlige forhold", se eksempler på "usædvanlige forhold" under spørgsmål 4.

Du skal huske at forklare, hvordan de usædvanlige forhold har haft en afgørende betydning, således du har været nødsaget til at søge om dispensation hos studienævnet. Der skal være en årsagssammenhæng, hvilket vil sige at de usædvanlige forhold skal have et omfang og en tidsmæssig placering, der har forhindret dig i at følge en given regel. 

En god redegørelse opfylder tre krav

 1. Den beskriver et eller flere forhold, som er usædvanlige i den betydning, at det er noget, som ikke forekommer rutinemæssigt.
 2. Den beskriver, hvordan det usædvanlige forhold ligger uden for din kontrol. Det må altså ikke være noget, som du kunne have undgået ved almindelig omtanke, som du burde have kunnet forudse, eller som på anden måde er ”din egen skyld”.
 3. Endelig beskriver den, hvordan det usædvanlige forhold har været af afgørende betydning for din mulighed for at overholde den eller de regler, du søger dispensation fra.

I forbindelse med en ansøgning om dispensation vil der altid være tale om et konkret, individuelt skøn i din specifikke sag. Din opgave er derfor at beskrive de usædvanlige forhold på en måde, så du giver studienævnet det bedst mulige grundlag for at vurdere din sag.

Dokumentation

Du skal  kunne dokumentere de usædvanlige forhold, for eksempel gennem en lægeerklæring, hvis din begrundelse er sygdom. 

Studieplan

Hvis du søger om dispensation fra studieaktivitetskravet på 45 ECTS, skal du vedlægge en studieplan. Der kan også være andre tilfælde, hvor det er en god idé at medsende en studieplan over dit fremtidige studieforløb, når du søger om dispensation, f.eks. hvis du søger om udsættelse af førsteårsprøven.

En studieplan en beskrivelse af, hvornår du planlægger at tage de resterende kurser på din uddannelse . Du kan få hjælp til at lave en studieplan hos Studievejledningen på Naturvidenskab.

Usædvanlige forhold er forhold, som...

 • ...ikke forekommer rutinemæssigt.
 • ...ligger uden for din egen kontrol. Det må altså ikke være noget, som du kunne have undgået ved almindelig omtanke, som du burde have kunnet forudse, eller som på anden måde er ”din egen skyld”.
 • ...er eller har været af afgørende betydning for din mulighed for at overholde den eller de regler, du søger dispensation fra.

Eksempler på usædvanlige forhold

 • Dokumenteret sygdom hos dig selv
 • Dokumenteret sygdom i din nærmeste familie
 • Barsel
 • Dødsfald i din nærmeste familie
 • Funktionsnedsættelse – eksempelvis dysleksi
 • Borgerligt ombud som domsmand eller nævning vil også kunne være omfattet af begrebet
 • Andre forhold som vedrører dig som studerende, og som du oftest vil være uden skyld i

Eksempler på forhold, der ikke betragtes som usædvanlige

 • Du har planlagt ferie den dag, hvor du skal til eksamen
 • Du har et job ved siden af studiet og kan derfor ikke følge alle de kurser, som din studieordning foreskriver
 • Bussen er forsinket den dag, du skal til eksamen

Studienævnet har brug for dokumentation, der understøtter din begrundelse i ansøgningen. Hvis du begrunder de usædvanlige forhold med sygdom, skal du vedlægge en gyldig lægeerklæring eller anden lægelig dokumentation (se Formelle krav til lægeerklæring nedenfor). Det er op til studienævnet at vurdere, om dokumentationen er tilstrækkelig og giver grundlag for at tildele dispensation.

Du skal være opmærksom på, at din lægeerklæring skal indeholde en egentlig lægefaglig vurdering, og at der skal være årsagsmæssig og tidsmæssig sammenhæng mellem sygdomsperioden og det konkrete forhold, du søger om dispensation fra.

Er der tale om længerevarende eller kronisk tilstand, skal lægeerklæringen også indeholde informationer om hvordan tilstanden har haft specifik betydning for det konkrete forhold, du søger om dispensation fra. Sådanne informationer er påkrævede for at studienævnet kan træffe beslutning på fuldt oplyst grundlag.

Der kan være visse former for dispensationsansøgninger, som kræver at du vedlægger en studieplan – se vejledningen i blanketten.

Eksempler på dokumentation:

 • Lægeerklæring/udredning
 • Skilsmisseerklæring
 • Personattest
 • Vandrejournal

Formelle krav til lægeerklæringen

En lægeerklæring bør som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Patientens navn, personnummer og adresse
 • Lægens navn og virksomhedsadresse
 • Oplysning om, hvilke oplysninger i erklæringen der beror på lægens egen undersøgelse af patienten, og hvilke oplysninger der stammer fra patienten selv, tredjemand eller patientjournaler m.v.
 • Oplysning om, hvem der er egen læge
 • Lægen skal anføre sin vurdering af patienten og medtage de forhold i erklæringen, som lægen finder relevant for at kunne opfylde formålet med erklæringen
 • Tidsmæssig og årsagsmæssig sammenhæng mellem det usædvanlige forhold og dét, der søges om dispensation fra, skal tydeligt fremgå af lægeerklæringen. Dvs. datoer for eksempelvis sygdomsperiode skal fremgå tydeligt.
 • Hvis lægeerklæringen er skrevet efter datoen for aktiviteten (for eksempel en eksamen eller deadline for aflevering), der søges om dispensation fra, så skal det tydeligt fremgå, at lægen er kontaktet senest på dagen for aktiviteten.

Det er studienævnet, der træffer en afgørelse i din sag på baggrund af din ansøgning og dokumentation. Når studienævnet har truffet en afgørelse, får du svar via din studentermail.

Hvis du har brug for vejledning i forbindelse med din dispensationsansøgning, kan du kontakte Studievejledningen på Naturvidenskab.

Se studienævnets vejledning til dispensationsansøgninger.

Hvilken blanket er den rette?

Her kan du læse mere om de forskellige typer af dispensationer, så du kan vælge den rigtige blanket. Du kan også se, hvilke oplysninger du vil blive bedt om, når du udfylder blanketten.

Bemærk: Hvis du skal søge om flere ting, skal du udfylde flere blanketter. Hvis du f.eks. skal søge både om et ekstra eksamensforsøg og særlige prøvevilkår, skal du sende to blanketter.

Du har tre forsøg til at bestå en eksamen (førsteårsprøven undtaget). Bemærk, at det også tæller som et forsøg, hvis du udebliver.

For at du kan få dispensation til et yderligere eksamensforsøg, kræver det, at du har været ude for usædvanlige forhold, som du skal beskrive  og dokumentere i din ansøgning.

Søg her.

Du kan få dispensation til særlige prøvevilkår, hvis du lider af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller har et andet modersmål end dansk, når dit studienævnet vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille dig med andre studerende til eksamen.

Eksempler på særlige prøvevilkår

 • forlænget eksamenstid
 • forlænget forberedelsestid
 • tilladelse til at bruge særlige hjælpemidler
 • ændret eksamensform
 • ændret eksamenssprog

Prøvens faglige niveau skal dog forblive det samme, og du skal stadig kunne opfylde kompetenceprofilen for din uddannelse.

Søg her.

Når tilmeldingsperioden er overstået, er tilmeldinger til eksamener bindende og kan kun annulleres med en dispensation fra dit studienævn.

Studienævnet har mulighed for at annullere din tilmelding til en eksamen, hvis du kan dokumentere, at du på grund af usædvanlige forhold er forhindret i at forberede dig til og/eller deltage i den pågældende eksamen.

Du skal vedlægge en studieplan, som redegør for resten af dit studieforløb.

Søg nu

Når tilmeldingsperioden er overstået, er kursustilmeldinger bindende og kan kun annulleres med en dispensation fra dit studienævn. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for valgfag.

Studienævnet har mulighed for at annullere din tilmelding til et kursus, hvis du kan dokumentere, at du på grund af usædvanlige forhold ikke har mulighed for at gennemføre det pågældende kursus.

Du skal vedlægge en studieplan, som redegør for resten af dit studieforløb.

Gå til blanketsystemet

Hvis du vil søge om at få udsat afleveringsfristen for en eksamensopgave, skal du kunne dokumentere, at du har været ude for usædvanlige forhold, der forhindrer dig i at aflevere opgaven til tiden.

I enkelte tilfælde kan det være muligt at få dispensation af faglige årsager, f.eks. hvis du har flere eksamener på samme tidspunkt.

Søg nu

Nogle kurser har indgangskrav. Et indgangskrav er et krav om, at du skal have bestået bestemte andre kurser for at deltage i det pågældende kursus.

Studienævnet  har mulighed for at give dig dispensation fra indgangskravet, hvis du kan sandsynliggøre, at du har de faglige forudsætninger for at følge undervisningen, selvom du ikke opfylder indgangskravet.

Du skal vedlægge en studieplan for dit videre studieforløb.

Søg her.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 31.05.2018