Skip to main content

Merit

 Du skal søge om merit...

Du skal søge om forhåndsmerit, hvis du ønsker at:

 • tage et eller flere kurser på SDU, som ikke er forhåndsgodkendt på din uddannelse
 • tage et eller flere kurser på andre danske universiteter
 • tage et eller flere kurser i udlandet – se også SDU Internationals sider om udlandsophold

Vi anbefaler, at du søger dit studienævn om forhåndsmerit i god tid inden perioderne for kursustilmelding, som er 20.-30. maj for efterårskurser og 20.-30. november for forårskurser.

Kontakt studievejlederne på Naturvidenskab, hvis du har spørgsmål til ovenstående frister og procedurer.

Søg om forhåndsmerit


Uden en forhåndsgodkendelse fra dit studienævn kan du ikke blive optaget på et tilvalg/sidefag på et andet universitet.

I din ansøgning til studienævnet skal du oplyse følgende:

 • navn og universitet på det tilvalg/sidefag, du ønsker at tage
 • samlet ECTS-vægtning af det samlede tilvalg/sidefag
 • dit CPR-nummer

Søg her.

Når du har fået din forhåndsgodkendelse, kan du søge om optagelse på tilvalget/sidefaget på det andet universitet. Vær opmærksom på, at andre universiteter kan have andre ansøgningsfrister og optagelsesprocedurer end dem, du kender fra SDU.

Læs mere om tilvalg/sidefag.

Når du har bestået de kurser, som du har fået forhåndsgodkendt, skal du sende din dokumentation, for eksempel et eksamensbevis, til Studieservice - Uddannelsesjura & Registratur via SPOC.

Det er vigtigt, at de kurser, der fremgår af din dokumentation, er identiske med dem, du har fået forhåndsgodkendt. Hvis Uddannelsesjura & Registratur ikke kan genkende dine kurser, kan de ikke umiddelbart registrere din merit, og de vil bede dig om at dokumentere, at kurserne stemmer overens.

Hvis du har læst kurser i udlandet, vil de blive meritoverført med karakterangivelsen bestået/ikke-bestået. Når du søger om registrering af endelig merit, skal du dog vedlægge en karakterskala fra dit værtsuniversitet, som fortæller, hvilken karakter man skal have for at bestå et kursus.

Søg om endelig merit


Hvis du har  gennemført en anden uddannelse på samme niveau, kan du søge om at få et eller flere kurser meritoverført til din nuværende uddannelse.

Generelt gælder det, at du kan søge om merit, hvis du har bestået tilsvarende kurser på samme niveau som din nuværende uddannelse.

Hvis du ønsker merit for et obligatorisk kursus på din uddannelse, skal du have bestået kurser, som dækker fagbeskrivelsen på din uddannelse.  Hvis du ønsker merit til din valgfrie pulje, skal kurset være på samme niveau som din uddannelse og være inden for rammerne af uddannelsens kompetencebeskrivelse.

Søg her.

OBS: Hvis et kursus eller et fagligt indhold indgår i både dit centrale fag og dit sidefag, skal du kontakte Studievejledningen på Naturvidenskab for at høre om dine muligheder for dispensation og valg af et andet kursus i stedet.

Hvis du tidligere har bestået kurser på en anden uddannelse på samme niveau, skal du søge om startmerit, når du er blevet optaget på SDU.

Du kan få merit, hvis nogen af kurserne fra din tidligere uddannelse svarer til og kan erstatte kurser på din nye uddannelse.

Krav til din ansøgning om startmerit:

 • Du skal oplyse, hvilken uddannelse du tidligere har været indskrevet på.
 • Du skal vedlægge en eksamensudskrift for det eller de kurser, du har bestået.
 • Du skal vedlægge en kursusbeskrivelse eller studieordning, som beskriver det faglige indhold og niveau i det eller de kurser, du har bestået.

Du skal indsende din ansøgning hurtigst muligt og senest 1. oktober. Dette skyldes, at du måske kan få merit for kurser på 1. semester og derfor ikke skal til eksamen i disse kurser.

Søg om startmerit

Krav til din ansøgning

 • Udfyld blanketten efter vejledningen.
 • Vedlæg kursusbeskrivelser, studieordning og evt. eksamensudskrift (ved meritoverførsel). Hvis du har mange bilag, kan du med fordel samle bilagene i én pdf-fil.

Du kan blive bedt om at komme med supplerende oplysninger. For ikke at forlænge behandlingstiden er det vigtigt, at du sørger for at få alle relevante oplysninger med, når du sender din ansøgning.

Praktisk information, vejledning mv.

Kontakt Studievejledningen på Naturvidenskab, hvis du har brug for vejledning i forbindelse med din ansøgning.

Alternativt kan du kontakte den kursusansvarlige underviser, hvis du har spørgsmål til det faglige indhold af et kursus, du overvejer at søge forhåndsgodkendelse af. Navnet på den kursusansvarlige underviser finder du i kursusbeskrivelsen for det enkelte kursus.

Sidst opdateret: 11.08.2023