Skip to main content

Dokumentfalsk

Ændring og brug af officielle dokumenter (dokumentforfalskning)

Officielle dokumenter skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem inden de sendes til SDU.

Sker det, at en studerende ikke efterlever dette, vil det have alvorlige konsekvenser for den studerende.

Konsekvenser af ændring af et officielt dokument

Ændrer en studerende et officielt dokument vil vedkommende blive indberettet til rektor for brud på SDUs disciplinærregler

Vurderer rektor, at der er sket et brud på disciplinærreglerne, kan den studerende blive permanent bortvist fra SDU.

Er det ændrede officielle dokument blevet brugt til at få adgang til en uddannelse på SDU, vil SDU ikke tøve med at annullere alle resultater, der er opnået på uddannelsen. Har uddannelsen på et senere tidspunkt givet adgang til en uddannelse på et tilsvarende eller højre niveau, vil også alle resultater på denne uddannelse blive annulleret.

Er det ændrede officielle dokument blevet brugt til at opnå en dispensation eller merit, eller anden tilladelse eller bevilling, vil afgørelsen herom blive annulleret.

Bevirker brug af det ændrede officielle dokument, at der er blevet udbetalt SU, vil den studerende blive mødt af et tilbagebetalingskrav fra SU.

Politianmeldelse

Udover ovenstående anmelder SDU altid den studerende til politiet for mistanke om overtrædelse af straffelovens § 171 om dokumentforfalskning.

Strafferammen for overtrædelser § 171 er som udgangspunkt alt fra en bøde til 2 års fængsel. I særligt grove tilfælde af dokumentforfalskning kan den tiltalte idømmes op til 6 års fængsel.

Hvad er et officielt dokument (N.B. listen er ikke udtømmende)?

  • En lægeerklæring
  • En eksamensudskrift
  • Et eksamensbevis
  • En afgørelse fra et studienævn
  • En dødsattest
  • En busbillet

Hvad kan brug af et officielt dokument være (N.B. listen er ikke udtømmende)?

Brug af officielle dokumenter på et universitet sker typisk ved ansøgning om optagelse på en uddannelse, i forbindelse med ansøgning om dispensation og merit, i forbindelse med ansøgning om SU-klip eller i forbindelse med ansøgning om annullering af prøveforsøg.

Sidst opdateret: 12.07.2022