Skip to main content

Fagpakke i Supply Chain Innovation

Fagbeskrivelser

Fagbeskrivelser til fagpakkens to enkeltfag:

Forår 2019

Læseplaner

Her finder du  information om fagpakken

Læseplaner

Eksamensinformation generelt

Her informeres generelt om eksamen. Kontakt gerne studiesekretariatet att. Bodil Kjærsgaard ( bjk@sdu.dk)  for nærmere spørgsmål.

De enkelte prøver
De kvalifikationer, der erhverves ved uddannelsen, dokumenteres ved prøver. Prøveformerne skal sikre, at der sker en individuel og varieret bedømmelse af den studerende.

Prøverne er enten interne eller eksterne. Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere (eksaminatorer) udpeget blandt undervisere på universitetet. Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere eksaminatorer og af en eller flere censorer, der er beskikket gennem det censorkorps, som er tilknyttet masteruddannelsen.

Du bedes møde op i god tid før prøven. Ved skriftlige stedprøver gælder særlige regler.

Eksamenstilmelding
Det er en forudsætning for at blive tilmeldt eksamen, at man har bestilt et studiekort. Herved genereres et eksamensnummer, som muliggør en tilmelding. Som masterstuderende er man automatisk tilmeldt eksamen, når der er betalt for fagene. Det er dog vigtigt at tjekke på din selvbetjening, om man står korrekt tilmeldt.

Eksamensafmelding
Eksamensafmelding skal ske senest ugedagen før 1. eksamensdag for det enkelte fag. Afmelder du efter denne frist, vil du blive registreret som udeblevet, og det vil tælle som et eksamensforsøg. Vær opmærksom på, at i eksamensformer, hvori der indgår aflevering af synopsis, er afleveringsdagen lig med 1. eksamensdag. Læs nærmere om reglerne i din studieordning og i de interne regler for prøver på samfundsvidenskabelige masteruddannelser.

Brug af eksamensnummer og studiekort
Alle skriftlige prøver afvikles, så vidt muligt, ved anonyme opgavebesvarelser. Her angives kun dit eksamensnummer. Eksaminator og censor vil ikke kunne identificere eksamensnummeret og ved derfor ikke, hvilke personer der står bag de enkelte opgavebesvarelser. Skriv derfor aldrig navn på din besvarelse. Dit eksamensnummer kan du finde på dit studiekort. Du skal medbringe dit studiekort til alle prøver, da du kan blive bedt om at legitimere dig.

Oplysning om eksamenskarakterer
Du vil via eksamenssiderne på dit studie blive oplyst om karakterernes officielle offentliggørelsesdato. På din selvbetjening vil du dog kunne se din karakter, så snart den er registeret.

Offentlighed
Når du afleverer din masterafhandling bedes du gøre op med dig selv om opgaven kan stilles til rådighed for kommende studerende som inspirationskilde. Masterprojektet afleveres til SDU ´ s bibliotek til arkivering sammen med en udlånsblanket.

 Links til lov og bekendtgørelser på området

Universitetsloven

Masterbekendtgørelsen

Deltidsbekendtgørelsen

Eksamensbekendtgørelsen

Karakterbekendtgørelsen

Links til  relevante SDU  regelsæt

 SDU generelle eksamensregler

Undgå eksamensnyd

Links til  specifikke eksamensregler for masteruddannelser på samfundsvidenskab

Eksamensregler  på samfundsvidenskab

 Fjerneksamen 

Interne regler for tilmelding og framelding  til  prøver

Eksamensklager

Eksamensinformation specifikt

Her finder du information om din eksamen på fagpakken

 

Betaling

Pris og betalingsbetingelser

Uddannelsen omfatter 60 ECTS-point, og denne fagpakke består af to fag: et á 10 ECTS-point og et á 5 ECTS-point.
Pris pr. 1. september 2016:  1.200 kr. pr. ECTS-point

 • 5 ECTS-fag: 6.000 kr.
 • 10 ECTS-fag: 12.000 kr.
 • Hele fagpakken: 18.000 kr.

Om adgang til undervisningen
Betalingen dækker din deltagelse i undervisningen én gang samt potentielt 3 eksamensforsøg, som afholdes således:

 • Prøven der følger umiddelbart efter faget eller modulets gennemførelse
 • Den tilhørende omprøve, hvis du ikke består den første ordinære prøve. Omprøven er i samme termin
 • 3. eksamensforsøg udbydes når faget ”kører” igen.

Hvis du ønsker at deltage i undervisningen igen, giver fornyet betaling af 50% af faget/modulets oprindelige pris adgang til undervisningen. Dette forudsat at det ønskede fag/modul oprettes og der er ledige pladser på holdet.

Enkeltfagsstuderende
En enkeltfagsstuderende betaler den til enhver tid gældende pris for faget/modulet.

Særligt for masterprojekt
I forbindelse med masterprojektet dækker betalingen et studieår og to potentielle prøveforsøg (ordinære og re-eksamen). Ved yderligere forsøg vil en ny betaling på 50% af den oprindelige pris blive opkrævet. Se yderligere om betingelser for masterprojekt i fagbeskrivelsen for masterprojektet på din uddannelse.

Særligt ved uregelmæssigheder ved eksamen (eksamenssnyd)
 Afvises en opgave eller annulleres en prøve på grund af dokumenterede uregelmæssigheder opkræves følgende gebyrer, såfremt den studerende (om muligt i forhold til sagens karakter), ønsker at genoptage forløbet:

 • For masteprojektet betales 50% af den oprindelige pris
 • For skriftlige eller mundtlige prøver (uden at der gives adgang til undervisningen igen) opkræves et gebyr på 1500 kr. pr. prøveforsøg.

Betalingsfrister
Betalingen opkræves pr. semester med følgende betalingsfrister: efterårssemestret:  31. august.

Refusion af betaling
Refusion af betaling kan finde sted i forbindelse med skriftlig afmelding af faget/modulet til Anja Maurer, mau@sdu.dk senest inden 15. september .

Udgifter, der ikke er inkluderet i deltagerbetalingen
Du bør påregne ca. 3.-5000 kr. til materialeudgifter (bøger, kompendier osv.) for hele semestret. Hertil kommer udgifter til transport.

SDU’s generelle salgsbetingelser
Læs her mere om SDU’s salgsbetingelser.
 Betalingsfrist på mindre end 30 dage fra faktura dato kan påregnes ved sen tilmelding eller andre forhold som fejl i faktureringsadresse eller lignende.

Forbehold
Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende underviser ressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Deltagelse ved fornyet betaling på 50% forudsætter, at der er oprettet hold og plads på dette.

Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.

Kvalitetssikring og aftagerpanel

Kvalitetssikring og aftagerpanel

Der gennemføres en samlet uddannelsesevaluering på Master i it hvert fjerde år, og der gennemføres årligt status med opfølgning på uddannelsesevalueringen og på det kvalitetsarbejde, der foregår på de samarbejdende universiteter. Formålet med processen er at sætte fokus på udvikling af kvalitet og relevans af den samlede uddannelse på tværs af de udbydende universiteter og på tværs af linjer.

Den samlede uddannelsesevaluering bygger på og supplerer de samarbejdende universiteters kvalitetsarbejde og uddannelsesevalueringer, og målet er:

 • at den enkelte udbyder af uddannelsen kan fokusere på kvaliteten af egne fag
 • at den udbyder, der skal udstede masterbevis, gennem denne proces kan forsikre sig om, at fag udbudt af andre udbydere har en tilstrækkelig kvalitet
 • at den samlede uddannelse videreudvikles og lever op til krav om kvalitet og relevans. 

Det enkelte studienævn evaluerer efter hvert fag såvel det faglige som det pædagogiske indhold samt personligt  udbytte. På samfundsvidenskab evalueres underviseren også. Studienævnet får alle evalueringer til gennemsyn og kommentering med henblik på kvalitetssikring af det enkelte fag.

Aftagerpanelet er på MIT styregruppen.

It-vests styregruppe skal sikre, at formålet med It-vest opfyldes. Styregruppen sætter fælles mål og medvirker til koordinering af It-vests aktiviteter i samarbejde med direktøren. Styregruppen består af syv medlemmer. Fire, der repræsenterer erhvervslivet, og tre, der repræsenterer de tre universiteter i samarbejdet.

Studieordning og fagbilag

Studieordning, fagbilag  sætter sammen med love og bekendtgørelser samt evt. interne regler rammen for din masteruddannelse. 

Studieordningen for master i it består af en studieordning og et fagbilag. Fagbilaget opdateres en gang årligt i forhold til det aktuelle fagpakkeudbud. Studieordning og fagbilag udarbejdes af Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet i fællesskab med It-vest som koordinator. Studieordningen findes i en lokal version for hver linje for hvert af de tre universiteter. Eneste lokale forskel i forhold til skabelonen er, at det enkelte universitetet indskriver i studieordningen, hvilke linjer på masteruddannelsen universitetet tilbyder, og hvilke studienævn de hører under.  

Studieordning 2017 - linjen i organisation

Fagbilag 2018 

Fagbilag 2017 

Studieordning 2016 - linjen i organisation

Fagbilag 2016

Studieordning 2015 - linjen i organisation

Fagbilag 2015

Studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab (Studienævn for EVU)

Du kan som studerende altid kontakte studienævnet med henblik på at få bragt forhold og ønsker op i studienævnet vedrørende din undervisning, eksamen, evaluering med mere.

Du finder ansøgninger til studienævnet på

studyboard.sdu.dk

Bemærk:

Er du endnu ikke indskrevet til et studie, kan du ikke anvende studyboard portalen, som kun er for indskrevne studerende. 

Har du spørgsmål til ansøgning om dispensation eller merit er du velkommen til at kontakte:

Studienævn for EVU har ansvaret for følgende uddannelser:

HD-uddannelser:

- HD 1. del
- HD 2. del Finansiel rådgivning - HDFR
- HD 2. del Innovationsledelse - HDIM
- HD 2. del Organisation og ledelse - HDO
- HD 2. del Marketing Management - HDMM
- HD 2. del Regnskab og økonomistyring - HDR
- HD 2. del Supply Chain Management - HDSCM

Masteruddannelser:

- MIT - Master i it
- MPQM - Master i offentlig kvalitet og ledelse
- FMOL - Master i offentlig ledelse
- MPI - Master i projekt- og innovationsledelse
- MPL - Master i projektledelse
- MR - Master i rehabilitering  
- MPM - Master of Public Management  
- MBA - Master of Business Administration           

Medlemmer af studienævnet for EVU

Studienævnet består af 5 repræsentanter for videnskabeligt medarbejdere og undervisere og p.t. ingen studenterrepræsentanter. Repræsentanterne for videnskabeligt personale og undervisere vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Formand:
Torben Munk Damgaard, Chef for efteruddannelse

Næstformand:

vakant  

Medlemmer:
Lars Meldgaard, studieleder på HD, samfundsvidenskab
Eva Ulriksen Draborg, studieleder på Master i offentlig kvalitet og ledelse (MPQM), sundhedsvidenskab
René Chester Goduscheit, underviser på MBA, samfundsvidenskab
Mads Bøge Kristiansen, studieleder på Master i offentlig ledelse (FMOL), samfundsvidenskab

Suppleant:
Per V. Freytag, underviser på MBA, samfundsvidenskab 

Studienævnssekretærer:
Lise Bille Byriel – Masteruddannelser

Hvad arbejder man med i et studienævn?

Studienævnet varetager sagsbehandling, udvikling og kvalitetssikring af HD- og Masteruddannelserne indenfor det samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige område.

Studienævnet sikrer, at dine rettigheder som studerende overholdes i forhold til gældende lovgivning på området og er samtidig ansvarlig for udvikling og kvalitetssikring af uddannelsernes faglige indhold.

Studienævnet mødes ca. 5 gange om året, hvor medlemmerne tager stilling til bl.a.:

- Udvikling af fag, studieordning og andre forhold omkring studieadministration og studietilrettelæggelse
- Evaluering og kvalitetssikring
- Høringer rettet mod såvel efteruddannelsesområdet som mere generelle uddannelsesmæssige forhold
- Dispensationsansøgninger fra studerende
- Ansøgninger om merit
- Ansøgninger om forhåndsmerit for fag, som den studerende ønsker at lade indgå i en given uddannelse

Møder 2017

 

1. møde + konstitution

2. februar 2017 10.00 – 13.00

Campus Odense, Mødelokale H, Statskundskab

Konstituerende møde:
Dagsorden og
Referat

Ordinært møde:

Dagsorden og Referat

2. møde

16. marts 2017 10.00 -12.30

Campus Odense, Mødelokale, IMM

Dagsorden og Referat

3. møde

7. juni 2016–10.00 12.30 Campus Slagelse, Lokale D1.10 Slagelse

Dagsorden og Referat

4. møde

14. september 2017 10.00 – 12.30 Campus Odense, Mødelokale H, Statskundskab

Dagsorden og Referat

5. møde

14. november 2017 10.00 – 12.30 Campus Odense, Mødelokale H, Statskundskab

 

Dagsorden og Referat

 

Sådan søger du dispensation:

Det er muligt at søge om dispensation for flere af reglerne, såfremt der foreligger et usædvanligt forhold.

Et usædvanligt forhold kan være:

- Dokumenteret sygdom hos den studerende selv
- Dokumenteret sygdom hos den nærmeste familie
- Dødsfald hos den nærmeste familie
- Andre forhold, som vedrører den enkelte studerende, og som den studerende oftest vil være uden skyld i 
- Endvidere vil f.eks. borgerligt ombud som domsmand eller nævning også kunne være omfattet af begrebet

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at alle afgørelser truffet af et studienævn eller anden kompetencehavende enhed på SDU beror på en individuel vurdering af den respektive dispensationsansøgning. Det er derfor ikke muligt at opstille præcise kriterier for, hvad der skal til, for at en dispensationsansøgning vil blive imødekommet.

Sådan søger du fritagelse/merit for fag:

Merit- og forhåndsmeritansøgning til Masteruddannelser

Du kan, som allerede indskrevet på en masteruddannelse på SDU, søge om merit for fag, som er læst og bestået på en anden lignende masteruddannelse udbudt på deltid.

Du kan også, som allerede indskrevet, søge om forhåndsmerit for fag, som du ønsker at læse på en anden masteruddannelse udbudt på deltid.

Din meritansøgning, inkl. relevante bilag, sendes via studyboard.sdu.dk. Ansøgningsfristen er cirka 10 dage før studienævnsmøderne.

Forhåndsmeritvurdering for kommende ansøgere kan forespørges ved direkte henvendelse til studienævnssekretær på masterområdet på studienaevn_EVU@sam.sdu.dk. Du skal være opmærksom på, at fag fra fuldtidsstudier (kandidat, bachelor og professions BA) ikke kan meriteres, jf. Masterbekendtgørelsen § 16, stk. 1. Det samme gælder fag fra beståede diplomuddannelser. 

Links til relevant lovgivning

Masterområdet

Universitetsloven

Masterbekendtgørelsen

Deltidsbekendtgørelsen

Eksamensbekendtgørelsen
      - Interne regler for prøver på Masteruddannelserne

Karakterbekendtgørelsen

 

Love og bekendtgørelser suppleres af studieordningen på din uddannelse samt fagbeskrivelse for det enkelte fag.

 Læs om akkreditering af uddannelser på Syddansk Universitet

 Akkreditering SDU