Skip to main content

Fagpakke i brugerorienteret produktdesign

Fagbeskrivelser
Læseplaner

Seminar 1: 27. februar – 1. marts 2017: ‘Field Research’

Seminar 2:
27. – 29. marts 2017: ‘Co-Creation’

Seminar 3: 1. – 3. maj 2017: ‘Design Things'

Eksamensinformation generelt

Her informeres generelt om eksamen. Kontakt gerne studiesekretariatet for nærmere spørgsmål.

De enkelte prøver
De kvalifikationer, der erhverves ved uddannelsen, dokumenteres ved prøver. Prøveformerne skal sikre, at der sker en individuel og varieret bedømmelse af den studerende.

Prøverne er enten interne eller eksterne. Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere (eksaminatorer) udpeget blandt undervisere på universitetet. Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere eksaminatorer og af en eller flere censorer, der er beskikket gennem det censorkorps, som er tilknyttet masteruddannelsen.

Du bedes møde op i god tid før prøven. Ved skriftlige stedprøver gælder særlige regler.

Eksamenstilmelding
Det er en forudsætning for at blive tilmeldt eksamen, at man har bestilt et studiekort. Herved genereres et eksamensnummer, som muliggør en tilmelding. Som masterstuderende er man automatisk tilmeldt eksamen, når der er betalt for fagene. Det er dog vigtigt at tjekke på din selvbetjening, om man står korrekt tilmeldt.

Eksamensafmelding
Eksamensafmelding skal ske senest ugedagen før 1. eksamensdag for det enkelte fag. Afmelder du efter denne frist, vil du blive registreret som udeblevet, og det vil tælle som et eksamensforsøg. Vær opmærksom på, at i eksamensformer, hvori der indgår aflevering af synopsis, er afleveringsdagen lig med 1. eksamensdag. Læs nærmere om reglerne i din studieordning og i de interne regler for prøver på samfundsvidenskabelige masteruddannelser.

Brug af eksamensnummer og studiekort
Alle skriftlige prøver afvikles, så vidt muligt, ved anonyme opgavebesvarelser. Her angives kun dit eksamensnummer. Eksaminator og censor vil ikke kunne identificere eksamensnummeret og ved derfor ikke, hvilke personer der står bag de enkelte opgavebesvarelser. Skriv derfor aldrig navn på din besvarelse. Dit eksamensnummer kan du finde på dit studiekort. Du skal medbringe dit studiekort til alle prøver, da du kan blive bedt om at legitimere dig.

Oplysning om eksamenskarakterer
Du vil via eksamenssiderne på dit studie blive oplyst om karakterernes officielle offentliggørelsesdato. På din selvbetjening vil du dog kunne se din karakter, så snart den er registeret.

Offentlighed
Når du afleverer din masterafhandling bedes du gøre op med dig selv om opgaven kan stilles til rådighed for kommende studerende som inspirationskilde. Masterprojektet afleveres til SDU ´ s bibliotek til arkivering sammen med en udlånsblanket.

Links til lov og bekendtgørelser på området

Universitetsloven

Masterbekendtgørelsen

Deltidsbekendtgørelsen

Eksamensbekendtgørelsen

Karakterbekendtgørelsen

Links til  relevante SDU  regelsæt

 SDU generelle eksamensregler

 Undgå eksamenssnyd

Links til eksamensregler

Eksamensregler  på humaniora

 Fjerneksamen 

Interne regler for tilmelding og framelding  til  prøver

Eksamensklage

Eksamensinformation specifikt

Eksamen i fagpakken Brugerorienteret produktdesign består af to dele: en individuel, ekstern prøve på grundlag af metoderapport (konferencepaper-format) og mundtlig fremlæggelse. Den mundlige fremlæggelse er fastsat til den 12.06.17. Godkendelse af et mindre antal konkrete opgaver i forløbet er en forudsætning for at kunne gå til eksamen. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.

Betaling

Pris og betalingsbetingelser
Uddannelsen omfatter 60 ECTS-point, og denne fagpakke udgør 15 ECTS-point. 
Pris pr. 1. september 2016:   18.000 kr./ fagpakken

Om adgang til undervisningen
Betalingen dækker din deltagelse i undervisningen én gang samt potentielt 3 eksamensforsøg, som afholdes således:

  • Prøven der følger umiddelbart efter faget eller modulets gennemførelse 
  • Den tilhørende omprøve, hvis du ikke består den første ordinære prøve. Omprøven er i samme termin
  • 3. eksamensforsøg udbydes når faget ”kører” igen.

Hvis du ønsker at deltage i undervisningen igen, giver fornyet betaling af 50% af faget/modulets oprindelige pris adgang til undervisningen. Dette forudsat at det ønskede fag/modul oprettes og der er ledige pladser på holdet.

Enkeltfagsstuderende
En enkeltfagsstuderende betaler den til enhver tid gældende pris for faget/modulet.

Særligt for masterprojekt
I forbindelse med masterprojektet dækker betalingen et studieår og to potentielle prøveforsøg (ordinære og re-eksamen). Ved yderligere forsøg vil en ny betaling på 50% af den oprindelige pris blive opkrævet. Se yderligere om betingelser for masterprojekt i fagbeskrivelsen for masterprojektet på din uddannelse.

Særligt ved uregelmæssigheder ved eksamen (eksamenssnyd)
Afvises en opgave eller annulleres en prøve på grund af dokumenterede uregelmæssigheder opkræves følgende gebyrer, såfremt den studerende (om muligt i forhold til sagens karakter), ønsker at genoptage forløbet:

  • For masteprojektet betales 50% af den oprindelige pris
  • For skriftlige eller mundtlige prøver (uden at der gives adgang til undervisningen igen) opkræves et gebyr på 1500 kr. pr. prøveforsøg.

Betalingsfrister
Betalingen opkræves pr. semester med følgende betalingsfrister: efterårssemestret:  31. august.

Refusion af betaling
Refusion af betaling kan finde sted i forbindelse med skriftlig afmelding af faget/modulet til Anja Maurer, 
mau@sdu.dk senest inden 15. september .

Udgifter, der ikke er inkluderet i deltagerbetalingen
Materialeudgifter (bøger, kompendier osv.) og forplejning i løbet af seminarerne. Hertil kommer udgifter til transport og overnatning.

SDU’s generelle salgsbetingelser
Læs her mere om SDU’s 
salgsbetingelser.
Betalingsfrist på mindre end 30 dage fra faktura dato kan påregnes ved sen tilmelding eller andre forhold som fejl i faktureringsadresse eller lignende.

Forbehold
Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende underviser ressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Deltagelse ved fornyet betaling på 50% forudsætter, at der er oprettet hold og plads på dette.

Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.

Kvalitetssikring og aftagerpanel

Kvalitetssikring og aftagerpanel

Der gennemføres en samlet uddannelsesevaluering på Master i it hvert fjerde år, og der gennemføres årligt status med opfølgning på uddannelsesevalueringen og på det kvalitetsarbejde, der foregår på de samarbejdende universiteter. Formålet med processen er at sætte fokus på udvikling af kvalitet og relevans af den samlede uddannelse på tværs af de udbydende universiteter og på tværs af linjer.

Den samlede uddannelsesevaluering bygger på og supplerer de samarbejdende universiteters kvalitetsarbejde og uddannelsesevalueringer, og målet er:

  • at den enkelte udbyder af uddannelsen kan fokusere på kvaliteten af egne fag
  • at den udbyder, der skal udstede masterbevis, gennem denne proces kan forsikre sig om, at fag udbudt af andre udbydere har en tilstrækkelig kvalitet
  • at den samlede uddannelse videreudvikles og lever op til krav om kvalitet og relevans. 

Det enkelte studienævn evaluerer efter hvert fag såvel det faglige som det pædagogiske indhold samt personligt  udbytte.

Aftagerpanelet er på MIT styregruppen.

It-vests styregruppe skal sikre, at formålet med It-vest opfyldes. Styregruppen sætter fælles mål og medvirker til koordinering af It-vests aktiviteter i samarbejde med direktøren. Styregruppen består af syv medlemmer. Fire, der repræsenterer erhvervslivet, og tre, der repræsenterer de tre universiteter i samarbejdet.

Studieordning og fagbilag

Studieordning, fagbilag  sætter sammen med love og bekendtgørelser samt evt. interne regler rammen for din masteruddannelse. 

Studieordningen for master i it består af en studieordning og et fagbilag. Fagbilaget opdateres en gang årligt i forhold til det aktuelle fagpakkeudbud. Studieordning og fagbilag udarbejdes af Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet i fællesskab med It-vest som koordinator. Studieordningen findes i en lokal version for hver linje for hvert af de tre universiteter. Eneste lokale forskel i forhold til skabelonen er, at det enkelte universitetet indskriver i studieordningen, hvilke linjer på masteruddannelsen universitetet tilbyder, og hvilke studienævn de hører under.   

Studieordning 2017 - linjen i interaktionsdesign og multimedier

Fagbilag 2017

Studieordning 2016- linjen i interaktionsdesign og multimedier

Fagbilag 2016

Studieordning 2015 - linjen i interaktionsdesign og multimedier

Fagbilag 2015

 

Studienævn