Formelle faser

Specialet er en selvstændig hjemmeopgave på 30 ECTS, så det svarer til et semesters fuldtidsstudier. I specialet får du mulighed for at vise dine færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne.

Læs mere om kravene til dit speciale i specialets fagbeskrivelse.

Specialet er – mere end nogen anden opgave – din opgave. Foruden at skrive selve specialet betyder det, at du også er ansvarlig for at strukturere processen, aflevere kontrakter og planer til tiden og få det optimale ud af vejledningen.

For at hjælpe dig godt på vej, får du her et overblik over specialets formelle faser:

Fase 1: Tilmelding, information og vejledning før specialesemesteret

Du tilmelder dig specialet på samme tidspunkt som du tilmelder dig undervisningen til 3. semester. Så er du klar til at følge det specialeforberedende forløb på 3. semester, som din uddannelse har gjort klar til dig.

Du bliver tilmeldt et specialeforberedende forløb
Forløbet kan bestå af en specialeworkshop, en seminarrække eller lignende. Her får du information om specialeskrivning og om dine muligheder for vejledning gennem specialet, og du kan sparre om fagspecifikke formalia. Specialeaktiviteterne på 3. semester vil hjælpe dig godt i gang med specialet.

Se tidspunkt for tilmelding til undervisning.

Hold øje med Blackboard!
Blackboard får du forud for 3. semester information om, hvordan det specialeforberedende undervisningsforløb er tilrettelagt på netop din uddannelse.

Fase 2: Find emne og søg om specialevejleder

Gennem det specialeforberedende forløb på dit 3. semester (fase 1) finder du dit overordnede specialeemne.

Når du har fundet dit overordnede emne, skal du have emnet godkendt og samtidig angive, hvis du har ønske om en specifik specialevejleder. På din studieside eller via Blackboard får du mere information om, hvordan du ansøger om at få godkendt emne og om specialevejleder.

Aflevering af ansøgning
Ansøgning om emne og specialevejleder, skal du aflevere via http://blanket.sdu.dk . Husk at overholde ansøgningsfristen. Hvis du skriver sammen med andre, skal I kun aflevere én ansøgning om emne. 

Fase 3: Specialekontrakt, vejledningsplan og projektbeskrivelse

Når du har fået tildelt en specialevejleder, skal du i samarbejde med ham/hende afgrænse dit emne, så det passer til omfanget af et speciale.

Sammen med specialevejlederen skal du også udarbejde:

 • Specialekontrakt, herunder
  • vejledningsplan og
  • projektbeskrivelse

Specialekontrakten
Specialekontrakten er din formelle aftale med SDU om dit speciale. Hvis I er flere, der ønsker at skrive sammen, skal I aflevere én specialekontrakt pr. gruppe.

Vejledningsplanen
Sammen med din specialevejleder laver du en vejledningsplan, der fortæller, hvornår og hvordan du skal have vejledning, dvs. tidspunkter for vejledningsmøder og milepæle i specialet. For at få mest muligt ud af vejledningen, er det en god idé at fordele den over hele specialeperioden. Vejledningsplanen afleverer du som en del af din specialekontrakt.

I forbindelse med dit speciale er der afsat 10 timers vejledning, inden du afleverer. I de 10 timer indgår:

 • udarbejdelse af projektbeskrivelse og vejledningsplan
 • selve vejledningen inkl. specialevejlederens forberedelsestid forud for møderne med dig

Det er vigtigt for din specialeproces, at du har et godt samarbejde med din vejleder.

Din vejleder er der for at hjælpe dig på de områder, hvor du har brug for sparring og inspiration. Du får derfor mest ud af vejledningen, hvis du løbende viser ham/hende dine ufærdige ideer og produkter.

Aftal altid med din specialevejleder, hvordan kontakten skal foregå i specialeperioden.

Aftal også hvordan I forestiller jer, at de 10 timers vejledning der er fastsat, skal fordeles. Skal det være hyppig, men hurtig sparring (fx på mail) eller vil I foretrække enkelte længere møder? Skal vejlederen læse (og dermed forberede) en masse?

Eksempler på fordeling af vejledning gennem specialeperioden:
 • 5 møder af en times varighed fordelt over hele perioden.
 • 1 møde af en times varighed før du udarbejder kontrakten, 4 møder af en times varighed spredt ud over perioden efter kontrakten er udarbejdet og godkendt.
 • 2 møder af 30 minutters varighed før du udarbejder kontrakten, 4 møder af en times varighed.

Inden du går til et vejledningsmøde, bør du altid gøre dig klart, hvad du forventer af specialevejledningen, og hvordan du vil prioritere vejledningstiden, så du får optimalt udbytte. Tag selv teten og få laven en agenda til hvert møde.

Husk, at specialevejlederen kan hjælpe med idéer til litteratur, kilder og søgeprocedurer, men det er ikke vejlederens opgave at finde selve litteraturen og kilderne til dig.

Læs Studypedias gode guide til samarbejdet med din specialevejleder. 

Projektbeskrivelse
En projektbeskrivelse indeholder følgende elementer:

1. Arbejdstitel
2. Problemformulering
3. Disposition
4. Skitsering af teori/litteratur
5. Skitsering af empiri/data
6. Metodiske refleksioner
7. Arbejdsplan (din egen plan for  specialeprocessen, fx færdiggørelse af kapitler, indhentning af empiri  mv. )

Specialevejlederen skal sikre, at specialets projektbeskrivelse lever op til kravene i fagbeskrivelsen, og at projektet og vejledningsplanen er realistiske i forhold til tidsfristen.


Du kan lave mindre justeringer i aftalen
Du kan foretage mindre justeringer i projektbeskrivelsen (f.eks. i titel og problemformulering) og vejledningsplanen undervejs i forløbet. Dette skal aftales med din specialevejleder.

Sådan afleverer du specialekontrakt, vejledningsplan og projektbeskrivelse
Specialekontrakten, vejledningsplanen og projektbeskrivelsen, afleveres via http://blanket.sdu.dk (se også frister):

Studielederen godkender efterfølgende specialekontakten, vejledningsplanen og projektbeskrivelsen.

Fase 4: Aflevering af specialet

Du afleverer specialet på Blackboard. Du er velkommen til at kontakte dit studiesekretariat, hvis du har brug for nærmere info om aflevering. Når du har afleveret dit speciale, kan det ikke trækkes tilbage fra bedømmelse. 

Hvis du har brug for en forhåndsgodkendelse?
Hvis du vil indmelde dig i en a-kasse kan du få brug for en forhåndsgodkendelse af dit speciale. Det vil sige en skriftlig tilkendegivelse fra eksaminator og censor på, at dit speciale er bestået. Blanketten kan du finde på din a-kasses website.

Det er alene op til eksaminator og censor at vurdere, hvorvidt de vil imødekomme dit ønske om en forhåndsgodkendelse.

Bedømmelse
SDU har bedømt dit speciale indenfor 6 uger efter afleveringsfristen. Almindeligvis vil vi dog have bedømt specialet allerede indenfor 1 mdr. Du vil kunne se bedømmelsen på Selvbetjeningen. 

Efter bedømmelsen. Giv SDU besked om, om andre må se dit speciale
Når dit speciale er bestået, vil du modtage en mail på din studentermail fra biblioteket med link til en udlånsblanket. Her skal du angive om andre må låne specialet. Du har lavet et stort stykke arbejde, som mange andre - både studerende og offentligheden - kan have glæde af. Så husk at tage stilling og udfyld blanketten.

Feedback
Efter aflevering og bedømmelse kan du få 30 minutters mundtlig feedback på dit speciale. Feedbacken kan omfatte:

 • den faglige kvalitet - specialets styrker og svagheder samt begrundelse for specialekarakteren.
 • en diskussion af bestemte temaer eller argumenter i specialet.
 • input til specialeprocessen - din arbejdsform, brug af vejledning eller tilrettelæggelse af arbejdet.
 • den sproglige udformning af specialet - herunder den sproglige kvalitet og sprogets karakter i forhold til målgruppen.
 • potentialer i specialet - mulighed for at publicere dele af specialet eller input til, hvilke jobfunktioner eller erhvervsrettede perspektiver, specialet lægger op til.

Du skal kontakte din vejleder for at aftale et tidspunkt for feedback, der normalt kan finde sted senest inden for fire uger (juli undtagen) efter offentliggørelsen af karakteren.

                 Har du spørgsmål angående dit speciale?           

➤ Kontakt Studievejledningen på Humaniora.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies