Skip to main content

Virksomhedsprojekt

Under et virksomhedsprojekt indgår du i virksomhedens dagligdag på lige fod med de ansatte medarbejdere og løser de aftalte opgaver. Det betyder, at du som udgangspunkt følger de normerede mødetidspunkter, deltager i medarbejdermøder m.m.

Typisk løser du en større gennemgående opgave og en række mindre ad hoc-opgaver. Det forventes, at du efter en introduktionsperiode løser opgaverne selvstændigt og på et videnskabeligt grundlag.

Hvad får projektvirksomheden ud af forløbet?

Du kommer som studerende med et friskt syn på tingene og med indsigt i de nyeste videnskabelige teorier og metoder inden for dit fagområde.

Et virksomhedsprojekt kan derfor give projektvirksomheden adgang til ny viden og mulighed for udvikling.

Planlæg dit forløb

Gå i gang med planlægningen i god tid inden det semester, hvor du skal lave virksomhedsprojektet.

1. Projektperiode og omfang

Et virksomhedsprojekt indgår i dit studieforløb som en fagperspektiverende aktivitet og kan have et omfang af 15 eller 30 ECTS. 

  • 15 ECTS svarer til ca. 375 arbejdstimer (10 ugers fuldtidsarbejde)
  • 30 ECTS svarer ca. 750 arbejdstimer (20 ugers fuldtidsarbejde)

Hvis du laver et virksomhedsprojekt på 15 ECTS, er det dog ikke et krav, at dit ophold hos projektvirksomheden tilrettelægges som fuldtidsarbejde. Det vil sige, at du efter aftale med projektvirksomheden kan vælge at fordele timeantallet over en længere periode, så du kan tage andre kurser i samme semester.

Kursustilmelding

Du skal tilmelde dig virksomhedsprojektet i selvbetjeningen i perioden for kursustilmelding til det semester, hvor du vil lave projektet. Husk at læse den relevante kursusbeskrivelse grundigt, og lav en aftale med en intern projektvejleder og en projektvirksomhed, inden du tilmelder dig:

2. Valg af vejleder og projektvirksomhed

1. Kontakt projektkoordinatoren

Inden du vælger en projektvejleder, skal du kontakte projektkoordinatoren på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi:

Professor Peter Højrup
E-mail: php@bmb.sdu.dk
Tlf.: 6550 2371

2. Vælg en intern projektvejleder

Alle lektorer og professorer på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi kan fungere som interne projektvejledere.

Den interne projektvejleder har det formelle ansvar for at vejlede dig under projektforløbet, og skal sikre at projektets formål, indhold, omfang og niveau er i overensstemmelse med uddannelsens faglighed.

3. Vælg en projektvirksomhed

Når du har gjort dig dine faglige interesser og kompetencer klart, vælger du en relevant virksomhed/organisation enten i Danmark eller i udlandet, efter aftale med din interne projektvejleder.

Du kontakter efterfølgende selv virksomheden med henblik på at lave en projektaftale.

SDU RIO har lavet aftaler med nedenstående virksomheder og organisationer om mulighed for virksomhedsprojekter på din kandidatuddannelse. Virksomhederne er alle åbne over for henvendelser fra studerende med henblik på at drøfte et samarbejde.

Det vil være en god idé at starte med at kigge alle virksomhederne på listen igennem, så du får en idé om projektmulighederne i de forskellige virksomheder. Kontaktoplysningerne på virksomhederne får du udleveret af projektkoordinatoren efter en indledende samtale.

Mulighederne for virksomhedsprojekter er dog på ingen måde begrænset til disse virksomheder. Hvis du ønsker flere idéer til, hvor du kan lave dit virksomhedsprojekt, kan du tjekke SDU's jobbank. Du kan også være, at din interne projektvejleder har relevante kontakter i Danmark eller i udlandet. 

Ved virksomhedsprojekter i udlandet kan du kontakte SDU International for hjælp til planlægning af dit ophold. Læs mere om udlandsophold.

Når du har skabt kontakt til en virksomhed/organisation, er det vigtigt, at I mødes og afstemmer forventninger:

  • Hvad kan du forvente af projektvirksomheden
  • Hvad kan projektvirksomheden  forvente af dig?
  • I hvilken periode skal du lave projektet?
  • Hvem er din eksterne projektvejleder?

Den eksterne projektvejleder skal være en medarbejder med en akademisk uddannelse, der arbejder i den afdeling, som du bliver tilknyttet. Han eller hun fungerer som din daglige sparringspartner under projektforløbet og er ansvarlig for at skabe gode rammer for dit ophold. Den eksterne projektvejleder har således ansvar for at introducere dig til virksomheden/organisationen som arbejdsplads og for den løbende faglige vejledning.

4. Overvej dine arbejdsopgaver

Nogle projektvirksomheder har konkrete projekter, som de ønsker hjælp til at løse. Ofte skal du dog selv indkredse og definere de arbejdsopgaver og -områder, du ønsker at varetage.

Du kan derfor med fordel gøre dig overvejelser om dine arbejdsopgaver, inden du begynder at søge en projektvirksomhed.

TIP! Få hjælp til CV og ansøgning hos SDU RIO

SDU RIO kan også hjælpe, hvis du har brug for hjælp til at finde en virksomhed at samarbejde med. Skriv en mail til studyscience@sdu.dk< med følgende informationer:

  • Uddannelsesbaggrund
  • Hvilken faglighed du ønsker at arbejde med
  • Hvilke interesseområder du har/kunne være interesseret i at arbejde med i virksomhedsprojektet
  • Hvilke dage og tidspunkter du kan mødes for at få hjælp til at finde en projektvirksomhed (angiv flere tidspunkter)

Herefter bliver du kontaktet af en virksomhedskonsulent.


3. Skriftlig projektkontrakt

Når alle aftaler er på plads, skal du udfylde en digital projektkontrakt. Kontrakten indeholder en projektbeskrivelse og en aktivitetsplan, som begge skal godkendes af din interne projektvejleder og din eksterne projektvejleder i projektvirksomheden.

Ud over at kontrakten fastsætter projektets titel og periode, sikrer den også, at du får tildelt meningsfyldte opgaver på et tilstrækkeligt højt niveau, og at virksomheden trygt kan lade dig få indsigt i fortrolige arbejdsgange og dokumenter.

Du skal udfylde og indsende projektkontrakten via det digitale blanketsystem senest en uge efter starten på det semester, hvor du laver projektet. Vi anbefaler dog, at du indsender projektkontrakten hurtigst muligt, efter du har tilmeldt dig virksomhedsprojektet via selvbetjeningen.

Hvis projektvirksomheden har yderligere ønsker til en fortrolighedsaftale end dem, som indgår i standardkontrakten, kan Juridisk Kontor hjælpe dig, hvis du sender en e-mail til contracts@sdu.dk.

Når studienævnet har godkendt projektkontrakten, får du en bekræftelse på, at den er godkendt.

4. Ingen løn under virksomhedsprojektet

Et virksomhedsprojekt er et undervisningsforløb på lige fod med de kurser, du tager under din uddannelse. Derfor må du som studerende ikke modtage løn (herunder honorarer, vederlag eller godtgørelse med videre) i forbindelse med et virksomhedsprojekt i Danmark.

Hvis du indgår en aftale om udbetaling af løn, kan dit virksomhedsophold ikke godkendes som et virksomhedsprojekt – og dermed ikke indgå som en del af din uddannelse. Projektvirksomheden må dog gerne refundere dokumenterede udgifter relateret til dit ophold i virksomheden, for eksempel transportudgifter, telefonregninger og husleje.

Under dit virksomhedsprojekt har du ret til SU, hvis du opfylder betingelserne for at modtage SU. Derudover må projektvirksomheden give dig en erkendtlighed på højst 3000 kr. om måneden. Det er op til projektvirksomheden, om de vil give dig en erkendtlighed, og det må ikke være aftalt på forhånd, at du skal have et fast månedligt beløb.

Læs mere om erkendtlighed og SU under virksomhedsprojekter

Virksomhedsprojekt i udlandet

I nogle lande, for eksempel Tyskland og Frankrig, er der lovkrav om, at studerende modtager løn i forbindelse med virksomhedsprojekter. Hvis du laver virksomhedsprojekt i et af disse lande, må du gerne modtage den mindsteløn, der er fastsat ved lov i det pågældende land.

Du skal kunne dokumentere, at det er et lovkrav, at du får løn, og du må ikke samtidig modtage SU.

5. Ændringer af virksomhedsprojektet

Du kan søge om dispensation til at ændre titlen på dit projekt, hvis du undervejs i forløbet finder ud af, at dit projekt tager en anden drejning end først antaget.

Du kan søge om udsættelse af afleveringsfristen, hvis du kan dokumentere, at du er blevet forsinket på grund af usædvanlige forhold, sygdom, dødsfald i din nærmeste familie eller anden force majeure. Forlængelse af tidsfristen skal først godkendes af din projektvejleder, derefter af instituttets undervisningsudvalg og endelig af studielederen. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din vejleder, før du sender din ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen.

Uanset om du søger om titelændring eller om udsættelse af afleveringsfristen, skal du sende din ansøgning senest 4 uger før afleveringsfristen. Hvis du ikke overholder fristen, vil ansøgningen ikke blive behandlet.

Søg om ændring af projektet

5. Afslutning af virksomhedsprojektet

Du afslutter virksomhedsprojektet med en skriftlig rapport over projektforløbet og evt. en mundtlig eksamen.

Læs mere om de konkrete krav og frister i den relevante kursusbeskrivelse: