Skip to main content

Individuelle studieaktiviteter

Det kan blandt andet være en idé at lave en ISA, hvis du gerne vil arbejde med et fagligt emne, der ikke udbydes et kursus i; hvis der er et specifikt projekt, du gerne vil fordybe dig i; eller hvis du bare gerne vil prøve kræfter med projektarbejde som arbejdsform.

Du kan vælge at lave en ISA, hvor der er valgfrie ECTS i din uddannelse. En ISA kan have et omfang af 5, 10 eller 15 ECTS udgaver. Du kan finde kursusbeskrivelserne for de forskellige ISA’er under udbudte kurser. I kursusbeskrivelsen finder du information om om afleveringsfrister, censur, evaluering, kontrakt etc.

Inden du kontakter en potentiel projektvejleder, skal du selv have gjort dig overvejelser om, hvad du gerne vil arbejde med under en ISA. Vil du udarbejde et eksperiment projekt og behandle data i en rapport? Eller vil du hellere arbejde med et rent teoretisk projekt? Og hvad vil du gerne undersøge? Når du finder en vejleder, så laver I en endelig beskrivelse af projektet.

En ISA kan også laves i samarbejde med en ekstern part eller med en ekstern vejleder tilkoblet. Din hovedvejleder skal dog være fra dit eget institut.

Hvis du vil lave et projekt i samarbejde med en virksomhed, så overvej dog, om det er mere relevant at lave et virksomhedsprojekt som en del af din kandidatuddannelse. Forskellen er blandt andet, at et virksomhedsprojekt på de fleste kandidatuddannelser kan fylde helt op til 30 ECTS.

Husk at læse kursusbeskrivelsen grundigt, inden du tilmelder dig en ISA, da ECTS-vægtning og evalueringsformer er forskellige. Sørg også for at have en aftale med en projektvejleder fra dit institut, inden du tilmelder dig gennem selvbetjeningen i kursustilmeldingsperioden, som er 20.-30. maj, hvis du ønsker at lave projektet i efterårssemestret, og 20.-30. november, hvis du ønsker at lave projektet i forårssemestret.

Projektkontrakt

Hurtigst muligt efter du har tilmeldt dig - og senest en uge efter semesterstart - skal du søge om godkendelse af din ISA ved at udfylde og indsende en digital projektkontrakt med tilhørende projektbeskrivelse, som du udarbejder i samarbejde med din vejleder.

Særligt for ISA’er på 2 ½ ECTS

Hvis du ønsker at lave en ISA på 2  ½ ECTS, findes der ikke en digital projektkontrakt til dette. Kontakt i stedet Studievejledningen på Naturvidenskab for at få udleveret en blanket.

Når du har udfyldt blanketten, skal du sende den til Det Naturvidenskabelige Studienævn på natstudienaevn@sdu.dk.

Formelle krav til projektrapporten

Rapportens omfang

Kravene til rapportens omfang afhænger af projektets ECTS-vægtning.

ISA på 5 ECTS
Rapporten skal have et omfang af mindst 36.000 tegn, inklusive mellemrum. Vi anbefaler, at længden ikke overstiger 60.000 tegn, inklusive mellemrum.  Hvis rapportens omfang overstiger denne grænse, kræver det hovedvejleders godkendelse.

ISA på 10 ECTS
Rapporten skal have et omfang af mindst 48.000 tegn, inklusive mellemrum. Vi anbefaler, at længden ikke overstiger 72.000 tegn, inklusive mellemrum. Hvis rapportens omfang overstiger denne grænse, kræver det hovedvejleders godkendelse.

ISA på 15 ECTS
Rapporten skal have et omfang af mindst 60.000 tegn, inklusive mellemrum. Vi anbefaler, at længden ikke overstiger 84.000 tegn, inklusive mellemrum. Hvis rapportens omfang overstiger denne grænse, kræver det hovedvejleders godkendelse.

Generelt
Forside, indholdsfortegnelse, abstract/resumé, ordliste, figurtekster, referencer/litteraturliste og bilag tæller ikke med, når rapportens længde opgøres. Figurer og tabeller tæller hver for ét tegn.

Forside

Forsiden skal indeholde følgende:

 • Projektets titel (på dansk og på engelsk)
 • Uddannelsesretning
 • Forfatterens navn
 • Vejledernes navne
 • Rapportens omfang (antal tegn)
Rapportens opbygning

En naturvidenskabelig rapport indeholder typisk nedenstående elementer. Den præcise opbygning aftaler du nærmere med din hovedvejleder. De fremhævede elementer tæller med, når du opgør rapportens omfang.

 • Forside
 • Forord
 • Indholdsfortegnelse
 • Ordliste over anvendte forkortelser
 • Abstract/ resumé
 • Hypotese/projektets formål
 • Indledning
 • Metoder og materialer
 • Resultater
 • Diskussion
 • Konklusion
 • Perspektivering
 • Referencer/litteraturliste
 • Bilag