Skip to main content

Virksomhedsprojekt

Under et virksomhedsprojekt indgår du i virksomhedens dagligdag på lige fod med de ansatte medarbejdere og løser de aftalte opgaver. Det betyder, at du som udgangspunkt følger de normerede mødetidspunkter, deltager i medarbejdermøder m.m.

Typisk løser du en større gennemgående opgave og en række mindre ad hoc-opgaver. Det forventes, at du efter en introduktionsperiode løser opgaverne selvstændigt og på et videnskabeligt grundlag.

Hvad får projektvirksomheden ud af forløbet?

Du kommer som studerende med et friskt syn på tingene og med indsigt i de nyeste videnskabelige teorier og metoder inden for dit fagområde.

Et virksomhedsprojekt kan derfor give projektvirksomheden adgang til ny viden og mulighed for udvikling.

Planlæg dit forløb

Gå i gang med planlægningen i god tid inden det semester, hvor du skal lave virksomhedsprojektet.

Den interne vejleder besøger dig i virksomheden mindst én gang i forløbet.

Vi opfordrer til, at du holder løbende kontakt med både den interne og den eksterne vejleder undervejs i forløbet.

Betingelserne for virksomhedsprojekter ved Det Naturvidenskabelige Fakultet beskriver blandt andet dine og virksomhedens rettigheder og pligter under projektforløbet.

Betingelserne fremgår af projektkontrakten i det digitale blanketsystem.

Karrierevejleder Linette Sønderby fra SDU RIO kan hjælpe med sparring på CV og ansøgning, inden du begynder at søge efter en virksomhed.

Kontakt Studievejledningen på Naturvidenskab, hvis du har brug for hjælp.

Som biologistuderende kan du enten lave et virksomhedsprojekt på enten 15 ECTS  (som en fagperspektiverende aktivitet) eller 30 ECTS (på kandidatuddannelsens 3. semester).

Hvis du laver et virksomhedsprojekt på 30 ECTS, bliver dit speciale nedskrevet fra 60 til 30 ECTS.

Du kan kun lave et virksomhedsprojekt, hvis du følger det et-faglige studieforløb, og du kan kun lave ét virksomhedsprojekt under din uddannelse.

Information til virksomheder om virksomhedsprojekter findes på www.sdu.dk.

Ligesom alle andre kurser skal du tilmelde dig virksomhedsprojektet i selvbetjeningen i perioden for kursustilmelding til det semester, hvor du vil lave projektet – enten i maj eller i november.

Husk at læse den relevante kursusbeskrivelse grundigt, inden du tilmelder dig.

Det er ikke et krav, at du har fundet en virksomhed, inden du tilmelder dig virksomhedsprojektet.

Skulle det ske af en eller anden grund ikke lykkes dig at finde en virksomhed, kan du I stedet vælge andre valgfag eller lave helårsspeciale, afhængig af om virsomhedsprojektet var på 15 eller 30 ECTS.

Et virksomhedsprojekt er et undervisningsforløb på lige fod med de kurser, du tager under din uddannelse. Derfor må du ikke modtage løn, honorarer eller vederlag i forbindelse med et virksomhedsprojekt.

Projektvirksomheden må dog gerne refundere dokumenterede udgifter relateret til dit ophold i virksomheden, for eksempel transportudgifter, telefonregninger og husleje. Derudover må virksomheden give dig en erkendtlighed svarende til højst 3000 kr. pr. måned. Det er op til virksomheden, om de vil give dig en erkendtlighed, og det må ikke være aftalt på forhånd, at du skal have et vist beløb.

Hvis du indgår en aftale med virksomheden om udbetaling af løn, honorar, vederlag eller lignende, kan dit virksomhedsophold ikke godkendes som et virksomhedsprojekt.

Læs mere om erkendtlighed og SU under virksomhedsprojekter

Virksomhedsprojekt i udlandet

I nogle lande er der lovkrav om, at studerende modtager løn i forbindelse med virksomhedsprojekter. Hvis du laver virksomhedsprojekt i et af disse lande, må du gerne modtage den mindsteløn, der er fastsat ved lov i det pågældende land.

Du skal kunne dokumentere, at det er et lovkrav, at du får løn, og du må ikke samtidig modtage SU.

Skulle det af en eller anden grund ikke lykkes dig at finde en virksomhed til dit virksomhedsprojekt, kan du i stedet vælge andre valgfag, hvis planen var et virksomhedsprojekt på ECTS.

Hvis planen var et virksomhedsprojekt på 30 ECTS, kan du i stedet lave et helårsspeciale på 60 ECTS.

Gå i gang med planlægningen i god tid inden det semester, hvor du skal lave virksomhedsprojektet.

I månederne op til kursustilmelding gør du følgende:

1. Vælg en intern projektvejleder

Kontakt en vejleder inden for dit interesseområde.

Læs mere under punktet 'Vejleder' nedenfor.

2. Vælg et fagligt emne

Beskriv, hvad du gerne vil arbejde med, og eventuelt i hvilken virksomhed. Bliv enig med din vejleder om det overordnede faglige emne for dit projekt.

3. Vælg en virksomhed

Kontakt relevante virksomheder.

Læs mere under punktet 'Virksomhed' nedenfor.


Når alle aftaler er på plads, skal du udfylde en digital projektkontrakt. Kontrakten indeholder en projektbeskrivelse og plan for projektforløbet, som begge skal godkendes af din interne vejleder på SDU, din eksterne vejleder i projektvirksomheden og Det Naturvidenskabelige Studienævn.

Ud over at kontrakten fastsætter projektets titel og periode, sikrer den også, at du får tildelt meningsfyldte opgaver på et tilstrækkeligt højt niveau, og at virksomheden trygt kan lade dig få indsigt i fortrolige arbejdsgange og dokumenter.

Du skal udfylde og indsende projektkontrakten via det digitale blanketsystem senest en uge efter starten på det semester, hvor du laver projektet. Vi anbefaler dog, at du indsender projektkontrakten hurtigst muligt efter kursustilmelding.

Hvis projektvirksomheden har yderligere ønsker til en eventuel samarbejdsaftale end dem, som indgår i SDU's standardaftale for projektorienterede forløb, kan Juridisk Kontor hjælpe dig, hvis du sender en e-mail til contracts@sdu.dk.

Når studienævnet har godkendt projektkontrakten, får du en bekræftelse på, at den er godkendt.

Du er selv ansvarlig for at tage kontakt til din interne vejleder for at koordinere møder, vejledning, besøg i virksomheden m.m.

Du afsluttet virksomhedsprojektet med en skriftlig rapport og evt. en mundtlig eksamen.

Rapporten er refleksionsrapport på typisk 20-40 sider,  afhængig af antal ECTS. Rapporten skal fokusere mere på at beskrive projektforløbet og de løste opgaver end på det faglige teorier.

Rapporten vil typisk starte med en beskrivelse af, hvordan dine kompetencer passer ind i virksomhedens aktiviteter. Dernæst følger en beskrivelse af virksomheden, efterfulgt af en portefølje over de opgaver, du har løst. Porteføljen skal indeholde den faglige baggrund for valget af opgaveløsning, men skal ikke gå i dybden med faglige teorier. Til sidst reflekteres over forløbet. Dette er nok den vigtigste del af rapporten, hvor du blandt andet skal forklare, hvorldan samarbejdet med virksomhedens medarbejdere er forløbet, hvordan du har løst de givne opgaver, hvilke kompetenceløft du herved har fået, hvordan forholdet til ledelsen har været, og hvordan projektet kan hjælpe din i en fremtidig erhvervssituation.

Alle de faglige produkter, du  studerende har bidraget med i løbet af projektperioden, skal vedlægges som bilag til rapporten.

Læs mere om de konkrete krav og frister i den relevante kursusbeskrivelse:

Hvis du laver et virksomhedsprojekt på 15 ECTS, ligger det typisk på kandidatuddannelsens 2. semester, og specialet har et omfang af 60 ECTS.

Hvis du i stedet laver et virksomhedsprojekt på 30 ECTS, ligger det typisk på kandidatuddannelsens 3. semester, og specialet bliver nedskrivet til 30 ECTS.

Der er ofte mulighed for at skrive speciale i samarbejde med den virksomheden, hvor du har lavet dit virksomhedsprojekt, eller indsamle data under projektforløbet, som du senere kan bruge til dit speciale. Det er en god idé at kombinere virksomhedsprojekt og speciale, hvis det er muligt.

Et virksomhedsprojekt er et undervisningsforløb, der indgår som en del af din uddannelse på SDU. Under dit virksomhedsprojekt har du derfor ret til SU, hvis du opfylder betingelserne for at modtage SU.

Læs mere om SU under virksomhedsprojekter på su.dk

Virksomhedsprojekt i udlandet

I nogle lande er der lovkrav om, at studerende modtager løn i forbindelse med virksomhedsprojekter. Hvis du laver virksomhedsprojekt i et af disse lande, må du gerne modtage den mindsteløn, der er fastsat ved lov i det pågældende land.

Du skal kunne dokumentere, at det er et lovkrav, at du får løn, og du må ikke samtidig modtage SU.


15 ECTS svarer til 10 ugers fuldtidsarbejde eller 375 arbejdstimer, inkl. rapportskrivning. Hvis du laver et virksomhedsprojekt på 15 ECTS, er du derfor i virksomheden på fuld tid i to måneder eller på halv tid i fire måneder, efter aftale med virksomheden.

30 ECTS svarer til 20 ugers fuldtidsarbejde eller 750 arbejdstimer, inkl. rapportskrivning. Hvis du laver et virksomhedsprojekt på 30 ECTS, er du derfor i virksomheden på fuld tid i fire måneder, svarende til et semesters undervisning.

Et virksomhedsprojekt på 15 ECTS indgår i din uddannelse som en fagperspektiverende aktivitet, typisk på kandidatuddannelsens 2. semester.

Et virksomhedsprojekt på 30 ECTS er typisk placeret på kandidatuddannelsens 3. semester.

Projektvirksomheden må gerne refundere dokumenterede udgifter relateret til dit ophold i virksomheden, for eksempel transportudgifter, telefonregninger og husleje.

Du har dog ikke krav på at få sådanne udgifter refunderet af virksomheden, medmindre I har aftalt det.

Ved virksomhedsprojekter i udlandet kan du kontakte SDU International for hjælp til planlægning af dit ophold.

Læs mere om udlandsophold

Løn under virksomhedsprojekt i udlandet

I nogle lande er der lovkrav om, at studerende modtager løn i forbindelse med virksomhedsprojekter.

Hvis du laver virksomhedsprojekt i et af disse lande, må du gerne modtage den mindsteløn, der er fastsat ved lov i det pågældende land.

Du skal kunne dokumentere, at det er et lovkrav, at du får løn, og du må ikke samtidig modtage SU.

Under dit virksomhedsprojekt skal du have intern vejleder på Biologisk Institut og en ekstern vejleder i virksomheden.

Intern projektvejleder

Alle lektorer og professorer på Biologisk Institut kan fungere som interne vejledere på virksomhedsprojekter.

Den interne vejleder skal ikke nødvendigvis have ekspertise i projektets faglige emne, men er garanten for, at alle formaliteter og administrative regler overholdes. Vejlederen har desuden det formelle ansvar for at vejlede dig under projektforløbet og skal sikre, at projektets formål, indhold, omfang og niveau er i overensstemmelse med uddannelsens faglige profil, formål og målsætninger.

Hvis du har brug for hjælp til at finde en vejleder, kan du kontakte følgende personer:

Ekstern projektvejleder

Den eksterne projektvejleder skal være en person med en akademisk uddannelse, der arbejder i den afdeling i virksomheden, som du bliver tilknyttet.

Han eller hun fungerer som din daglige sparringspartner under projektforløbet og er ansvarlig for at skabe gode rammer for dit ophold. Den eksterne projektvejleder har således ansvar for at introducere dig til projektvirksomheden som arbejdsplads og for den løbende faglige vejledning.

Når du har gjort dig dine faglige interesser og kompetencer klart, vælger du en relevant virksomhed i Danmark eller i udlandet i samarbejde med din interne projektvejleder.

Du kontakter efterfølgende selv virksomheden med henblik på at indgå en aftale om et virksomhedsprojekt.

SDU RIO har lavet aftaler med nedenstående virksomheder og organisationer om mulighed for virksomhedsprojekter på kandidatuddannelsen i Biologi. Virksomhederne er alle åbne over for henvendelser fra studerende med henblik på at drøfte et samarbejde. Det vil være en god idé at starte med at kigge alle virksomhederne på listen igennem, så du får en idé om projektmulighederne i de forskellige virksomheder.

Formidling

Miljø

Fødevarer

Mulighederne for virksomhedsprojekter er dog på ingen måde begrænset til disse virksomheder. Hvis du ønsker flere idéer til, hvor du kan lave dit virksomhedsprojekt, kan du tjekke SDU's jobbank. Du kan også være, at din interne projektvejleder har relevante kontakter i Danmark eller i udlandet. 

Når du har skabt kontakt til en virksomhed/organisation, er det vigtigt, at I mødes og afstemmer forventninger:

  • Hvad kan du forvente af projektvirksomheden?
  • Hvad kan projektvirksomheden  forvente af dig?
  • I hvilken periode skal du lave projektet?
  • Hvem er din eksterne projektvejleder?

TIP! Få hjælp hos SDU RIO

SDU RIO hjælper dig gerne, hvis du har svært ved at finde en relevant virksomhed at samarbejde med. Skriv en mail til studyscience@sdu.dk med følgende informationer:

  • Din uddannelsesbaggrund
  • Hvilken faglige områder du kunne være interesseret i at arbejde med i virksomhedsprojektet
  • Hvilke dage og tidspunkter du kan mødes for at få hjælp til at finde en projektvirksomhed (angiv flere tidspunkter)

Herefter bliver du kontaktet af en virksomhedskonsulent.

Biologisk Institut og SDU RIO afholder hvert år i marts en 3-timers workshop om virksomhedsprojekter, hvor alle biologistuderendeer velkomne.

Workshoppen annonceres via infoskærme, Blackboard, sociale medier og flyers.

Du kan søge om dispensation til at ændre titlen på dit projekt, hvis du undervejs i forløbet finder ud af, at dit projekt tager en anden drejning end først antaget.

Du kan søge om udsættelse af afleveringsfristen, hvis du kan dokumentere, at du er blevet forsinket på grund af usædvanlige forhold, sygdom, dødsfald i din nærmeste familie eller anden force majeure. Forlængelse af tidsfristen skal først godkendes af din projektvejleder, derefter af instituttets undervisningsudvalg og endelig af studielederen. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din vejleder, før du sender din ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen.

Uanset om du søger om titelændring eller om udsættelse af afleveringsfristen, skal du sende din ansøgning senest 4 uger før afleveringsfristen. Hvis du ikke overholder fristen, vil ansøgningen ikke blive behandlet.

Søg om ændring af projektet


Kontakt

Hvis du har generelle spørgsmål om virksomhedsprojekter, er du velkommen til at kontakte en af virksomhedsprojektkoordinatorerne på Biologisk Institut:

Studieadministrative spørgsmål

Kontakt studiesekretær Michael Christensen.

Spørgsmål om valg af vejleder

Alle lektorer og professorer på Biologisk Institut kan fungere som interne vejledere på virksomhedsprojekter. Hvis du har brug for hjælp til at finde en vejleder, kan du kontakte følgende personer:

Spørgsmål om CV, ansøgning og valg af virksomhed

Kontakt Studievejledningen på Naturvidenskab.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 02.04.2020