Skip to main content

Studienævnet ved Det Tekniske Fakultet

Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet har det overordnede ansvar for tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af fakultetets videregående uddannelser. Studienævnet behandler sager for diplomingeniør- og civilingeniøruddannelserne,  samt de tekniske diplom- og masteruddannelser. 

Studienævnet er et demokratisk valgt organ og består af undervisere og studerende på fakultetets fire institutter.  

Herunder finder du links til: 

Kontakt studievejlederen på Det Tekniske Fakultet eller din uddannelseskoordinator, hvis du har spørgsmål vedr. udarbejdelse af din ansøgning eller andre spørgsmål med relation til en ingeniøruddannelse.

Ansøgninger 
Individuelle ansøgninger fra studerende, inkl. alle relevante bilag, skal være studienævnet i hænde senest 8 dage før et studienævnsmøde og sendes til: 
studienaevn@tek.sdu.dk 

eller afleveres hos /sendes pr. post til: 
Studienævnssekretariatet
Syddansk Universitet 
Det Tekniske Fakultet 
Campusvej 55
5230 Odense M

Studienævnets afgørelse sendes til din SDU-e-mailadresse. Du kan forvente at modtage afgørelsen i din sag inden for 10 hverdage fra mødets afholdelse.