Kandidatspeciale

Specialet er kandidatuddannelsens afsluttende del og har et omfang på 30-40 ECTS (45 ECTS for studerende optaget på 4+4 ph.d.-uddannelsen).
Specialet er den del af kandidatuddannelsen, hvor du selvstændigt dokumenterer evnen til at identificere, analysere og kritisk bearbejde ingeniørfaglige problemstillinger på et videnskabeligt grundlag. Hvis dit speciale indeholder eksperimentelt arbejde, skal du demonstrere en evne til at planlægge og gennemføre et praktisk orienteret projekt inden for en afgrænset tidsperiode. Specialet dokumenterer endvidere din evne til at afgive en skriftlig afrapportering af det gennemførte arbejde.


Specialestudiet består af følgende elementer:

  1. Projektet, eksperimentelt og teoretisk arbejde

  2. En specialerapport, der afleveres til bedømmelse og indgår i specialeeksamen.

  3. En specialeeksamen.

Selve specialearbejdet består af udarbejdelse af problemformulering og hypoteser, litteratursøgning og -læsning, evt. eksperimenter, behandling af resultater m.m. og er i høj grad den del af studiet, hvor den studerende får mulighed for at beskæftige sig med sit specifikke interesseområde.

Om at finde en vejleder og om vejleders rolle

Du skal selv - i god tid - finde en specialevejleder fra Det Tekniske Fakultet. Som udgangspunkt skal hovedvejlederen være ansat ved Det Tekniske Fakultet. Evt. medvejleder kan være ansat ved et andet fakultet. Alle fakultetets professorer, lektorer og adjunkter kan fungere som hovedvejledere. Ph.d.-studerende kan kun fungere som medvejledere.

Vejlederen har det formelle ansvar at vejlede dig fagligt under specialeprocessen og skal deltage i den afsluttende specialeeksamen. En vejleders rolle er at vejlede gennem hele projektperioden gennem en løbende dialog med den studerende.

Specialet udført i samarbejde med en virksomhed

Hvis du vælger at skrive specialet i samarbejde med en virksomhed, har du måske en vejleder på det pågældende sted (også kaldet en ekstern vejleder). I sådanne tilfælde skal du også være tilknyttet en hovedvejleder ved Det Tekniske Fakultet. Det er hovedvejlederen, der sikrer, at specialet lever op til de normer, der gælder for specialer udført ved Det Tekniske Fakultet.

Samarbejde om et projekt skal baseres på en aftale mellem de(n) studerende og virksomheden. Der behøver ikke være direkte kontakt mellem vejleder/ne og virksomheden i forløbet, men det er vigtigt at hovedvejleder er bekendt med virksomhedens mål og bidrag i projektet.

Det kan være, at du i forbindelse med samarbejdet med virksomheden får udleveret virksomhedsdata eller andre fortrolige oplysninger, som virksomheden ikke ønsker offentliggjort i specialet. I et sådant tilfælde vil virksomheden sandsynligvis bede dig om at indgå en fortrolighedsklausul (Non-Disclosure Agreement, sk. NDA). En fortrolighedsklausul medfører, at dit speciale ikke bliver offentliggjort. Hvis virksomheden stiller yderligere krav til fortrolighed, der også vil binde SDU, skal du snarest kontakte din studiekoordinator.

Når du afleverer specialet, skal du vedhæfte en evt. fortrolighedsklausul som et separat, navngivet bilag til specialet også selv om fortrolighedsklausulen kun er indgået mellem dig og virksomheden. Derudover skal du i udlånsblanketten (se venligst under afsnittet "Aflevering")angive, at der er indgået en fortrolighedsklausul. Det er i sidste ende dit ansvar for dermed at sikre, at SDU bliver orienteret om virksomhedens ønske om ikke at offentliggøre specialerapporten.

Medforfattere

Specialet kan udføres af 1-2 studerende. I særlige tilfælde kan specialet udføres af op til 3 studerende. Dette kræver dog uddannelseslederens særlige tilladelse. For specialerapporten gælder, at det tydeligt skal fremgå hvilke sammenhængende dele, hver studerende er ansvarlig for.

Tilmelding og specialekontrakt

Du skal tilmelde dig til specialet for at kunne indgå specialekontrakt. Tilmelding til specialet finder sted sammen med øvrig undervisningstilmelding via selvbetjeningen inden for de fastsatte tidsrammer. Du modtager et brev i din studentermail, når tiden for undervisningstilmelding nærmer sig. Tilmelding til specialet medfører også, at du er bundet af Fakultetets fastlagte projektperiode og afleveringsfrister. Du skal søge om dispensation, hvis du ikke kan overholde den fastlagte projektperiode.

Efter tilmelding kan du indgå en specialekontrakt via det elektroniske blanketsystem. Du finder en vejledning til digital specialekontrakt her.

Specialets problemformulering udarbejdes i samarbejde med vejlederen. Du skal sende specialekontrakten til godkendelse senest den 31. august, hvis din projektperiode starter den 1. september og senest den 31. januar, hvis din projektperiode starter den 1. februar. Hvis din uddannelse har angivet en tidligere dato for dette, skal du overholde den af uddannelsens angivne dato for afsendelse af specialekontrakten.

Når kontrakten er endeligt godkendt af både vejleder(e), uddannelsesleder og studieleder, får du en kopi af den godkendte kontrakt via din studentermail. Du bliver ligeledes kontaktet via din studentermail, hvis der opstår problemer undervejs i processen.

Vær opmærksom på, at det er dit ansvar at finde emnet for specialet og komme i gang med projektet. Det, at du ikke kommer i gang ved semesterstart, udgør ikke særlige omstændigheder, der kan begrunde en dispensation fra afleveringsfristen.

Specialerapporten

Studerende, der er indskrevet på en uddannelse, der udbydes på dansk, kan skrive specialet på dansk eller på engelsk. Hvis vejlederen ikke taler dansk, skal specialet skrives på engelsk. Studerende, der er indskrevet på en uddannelse, der udbydes på engelsk, skal skrive specialet på engelsk.

Specialerapporten skal indeholde et resume på engelsk. Er rapporten skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i bedømmelsen.

Det Tekniske Fakultet har ikke generelle krav ift. specialets omfang, angivet som antal tegn eller sider. Din uddannelse kan dog have uddannelsesspecifikke krav. Kontakt venligst din studiekoordinator for yderligere oplysninger om uddannelsesspecifikke krav.

Aflevering af specialerapport

Afleveringsfristen for specialerapporten fremgår af specialekontrakten. Hvis du har fået dispensation til udsættelse, fremgår afleveringsfristen af dispensationsafgørelsen.

Afleveringsfristen er bindende. Hvis usædvanlige forhold forhindrer dig i at aflevere specialet rettidigt, skal du senest en måned før den officielle afleveringsfrist søge Studienævnet dispensation til udsættelse. Se mere under afsnittet ”Ændringer i specialekontrakten” nedenfor. 

Specialerapporten må ikke indeholde cpr-numre, heller ikke dit eget. Du skal i stedet oplyse dit navn på forsiden. Hvis der er flere forfattere til specialet, skal alle forfatteres navne fremgå af forsiden. 

Specialerapporten skal afleveres elektronisk i BlackBoard i kurset for dit speciale under menuen SDU Assignment. Rapporten skal afleveres som ét samlet pdf-dokument. Bilag skal afleveres som separat/e fil/er. Evt. fortrolighedsklausul skal fremgå af et separat bilag i pdf-format. Hvis du har særlige bilag, som ikke kan afleveres i pdf-format (fx programkode, film og lignende), kan disse bilag uploades som en samlet zip-fil sammen med pdf-dokumentet . Derudover kan evt. store tegninger afleveres i papirformat hos det pågældende studiesekretariat, forudsat at du har lavet en forudgående aftale om dette med din vejleder. Ved aflevering modtager du en elektronisk kvittering på din studentmail. Det er vigtigt, at du gemmer kvitteringen, da det er din dokumentation for rettidig aflevering. 

Kun et eksemplar af specialet afleveres: hvis I er flere studerende, som skriver sammen, skal I på forhånd aftale, hvem af jer der afleverer specialet på BlackBoard. Den studerende, der afleverer specialet på BlackBoard, skal umiddelbart efter afleveringen sende en kopi af den modtagne kvittering til evt. medstuderende. 

Alle specialer bliver plagiattjekket.

I forbindelse med afleveringen af specialet skal du udfylde den elektroniske udlånsblanket (log ind med dit SDU-brugernavn og password), hvor du skal tage stilling til, i hvilket omfang specialet kan udlånes fra SDU's bibliotek. Hvis du har indgået en fortrolighedsklausul, skal du huske at angive dette (se afsnittet ”Specialet udført i samarbejde med en virksomhed” for nærmere oplysninger). 

Ændringer af specialet
Hvis du undervejs i forløbet finder ud af, at specialet tager en anden drejning end først antaget, kan du søge om søge om studienævnsdispensation til at få godkendt en titelændring og/eller en ændret problemformulering. En dispensation til titelændring eller ændret problemformulering kan som udgangspunkt ikke berettige en dispensation til udsættelse af den fastlagte afleveringsdato.

 

Du skal ligeledes søge om studienævnsdispensation, hvis der sker andre ændringer i forhold til specialekontrakten, fx behov for udsættelse af afleveringsfristen. Disse ændringer skal være begrundet usædvanlige forhold.

 

Dispensationsansøgninger til ændring af specialekontrakten skal være modtaget af Studienævns-sekretariatet senest en måned før den fastsatte afleveringsdato.

 

Specialeeksamen

Specialeeksamen afholdes inden for 6 uger fra den dato, specialet er blevet afleveret.

Specialeeksamen indledes normalt med en præsentation af det udførte speciale. Oven på præsentationen eksamineres i rapport og præsentation.

Ved eksamen medvirker ud over vejleder(e) en ekstern censor som bedømmer. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen for specialeafhandlingen og den mundtlige eksamination, og karakteren meddeles den studerende umiddelbart efter eksamen.

Bedømmelsen af specialet angår primært det faglige indhold. Stave- og formuleringsevne (uanset sprog) indgår med begrænset vægt, medmindre der er tale om ganske omfattende markante afvigelser fra en normal faglig sprogbrug. Relevant dokumenteret funktionsnedsættelse kan gøre, at der dispenseres fra denne regel.

Hvis du dumper specialeeksamen eller ikke afleverer specialerapporten

Hvis du ikke afleverer specialet inden for den fastsatte frist, mister du et eksamensforsøg og du skal indgå en tillægskontrakt inden for to uger fra den fastsatte afleveringsdato. Du skal vedhæfte en udvidet opgaveformulering til tillægskontrakten. Den udvidede opgaveformulering skal være inden for det oprindelige emneområde og den skal – uanset specialets normering – svare til en arbejdsbelastning på yderligere tre måneder. Du kan få et tredje eksamensforsøg efter samme regler, som gælder for andet eksamensforsøg.

Hvis du ikke består specialeeksamen, skal du indgå en tillægskontrakt inden for to uger fra prøvedatoen. Du skal vedhæfte en udvidet opgaveformulering til tillægskontrakten. Den udvidede opgaveformulering skal være inden for det oprindelige emneområde og den skal – uanset specialets normering – svare til en arbejdsbelastning på yderligere tre måneder. Du kan få et tredje eksamensforsøg efter samme regler, som gælder for andet eksamensforsøg.