Afgangsprojekt på diplomingeniøruddannelsen

Afgangsprojektet er diplomingeniøruddannelsens afsluttende del. Det er den del af diplomingeniøruddannelsen, hvor du selvstændigt dokumenterer evnen til kritisk refleksion inden for et afgrænset, ingeniørfagligt emne, der er relevant for din uddannelse. Afgangsprojektet afslutter diplomingeniøruddannelsen.

Afgangsprojektet består af følgende elementer:

  1. Løsning af en ingeniørfaglig problemstilling.

  2. En afgangsprojektrapport, der afleveres til bedømmelse og indgår i afgangsprojekteksamen.

  3. En afgangsprojekteksamen.

Selve arbejdet består af afgræsning, løsning, perspektivering og skriftlig afrapportering af en praktisk problemstilling inden for et for din uddannelse relevant område.

Om at finde en vejleder og om vejleders rolle

På nogle diplomingeniøruddannelser bliver vejlederen udpeget af den pågældende uddannelsesleder, hvorimod de studerende på andre diplomingeniøruddannelser selv – i god tid – skal finde en vejleder. Du kan angive et ønske om hovedvejleder/medvejleder på afgangsprojektkontrakten.

 

Som udgangspunkt skal hovedvejlederen være ansat ved Det Tekniske Fakultet. Evt. medvejleder kan være ansat ved et andet fakultet. Alle fakultetets professorer, lektorer og adjunkter kan fungere som hovedvejledere. Ph.d.-studerende kan kun fungere som medvejledere.

 

Vejlederen har det formelle ansvar at vejlede dig fagligt under processen og skal deltage i den afsluttende afgangsprojekteksamen. En vejleders rolle er at vejlede gennem hele projektperioden gennem en løbende dialog med den studerende.

Afgangsprojekt udført i samarbejde med en virksomhed

Hvis du vælger at skrive afgangsprojektet i samarbejde med en virksomhed, har du måske en vejleder på det pågældende sted (også kaldet en ekstern vejleder). I sådanne tilfælde skal du også være tilknyttet en hovedvejleder ved Det Tekniske Fakultet. Det er hovedvejlederen, der sikrer, at afgangsprojektet lever op til de normer, der gælder for afgangsprojekter udført ved Det Tekniske Fakultet.

Samarbejde om et projekt skal baseres på en aftale mellem de(n) studerende og virksomheden. Der behøver ikke være direkte kontakt mellem SDU-vejlederen og virksomheden i forløbet, men det er vigtigt at SDU-vejlederen er bekendt med virksomhedens mål og bidrag i projektet.

Det kan være, at du i forbindelse med samarbejdet med virksomheden får udleveret virksomheds-data eller andre fortrolige oplysninger, som virksomheden ikke ønsker offentliggjort i afgangsprojektet. I et sådant tilfælde vil virksomheden sandsynligvis bede dig om at indgå en fortrolighedsklausul (Non-Disclosure Agreement, sk. NDA). En fortrolighedsklausul medfører, at dit afgangsprojekt ikke bliver offentliggjort. Hvis virksomheden stiller yderligere krav til fortrolighed, der også vil binde SDU, skal du snarest kontakte din studiekoordinator.

Når du afleverer afgangsprojektet, skal du vedhæfte en evt. fortrolighedsklausul som et separat, navngivet bilag til afgangsprojektet også selv om fortrolighedsklausulen kun er indgået mellem dig og virksomheden. Derudover skal du i udlånsblanketten (se venligst under afsnittet "Aflevering") angive, at der er indgået en fortroligheds-klausul. Det er i sidste ende dit ansvar for dermed at sikre, at SDU bliver orienteret om virksomhedens ønske om ikke at offentliggøre afgangsprojektrapporten.

Medforfattere

Afgangsprojektet udføres normalt af 1-2 studerende. På nogle uddannelser er det et krav, at afgangsprojektet udføres af to studerende. I særlige tilfælde kan afgangsprojektet udføres af op til 3 studerende. Dette kræver dog uddannelseslederens særlige tilladelse. For afgangsprojektrapporten gælder, at det tydeligt skal fremgå hvilke sammenhængende dele, hver studerende er ansvarlig for.

Tilmelding og afgangsprojektkontrakt

Du skal tilmelde dig til afgangsprojekt for at kunne indgå afgangsprojektkontrakt. Tilmelding til afgangsprojektet finder sted sammen med øvrig undervisningstilmelding via selvbetjeningen inden for de fastsatte tidsrammer. Du modtager et brev i din studentermail, når tiden for undervisningstilmelding nærmer sig. Tilmelding til afgangsprojektet medfører også, at du er bundet af Fakultetets fastlagte skriveperiode. Du skal søge om dispensation, hvis du ikke kan overholde den fastlagte skriveperiode.

Efter tilmelding kan du indgå en afgangsprojektkontrakt via det elektroniske blanketsystem. Du finder en vejledning til digital afgangsprojektkontrakt her.

Du skal sende afgangsprojektkontrakten til godkendelse senest den 31. august, hvis din projektperiode starter den 1. september og senest den 31. januar, hvis din projektperiode starter den 1. februar. Hvis din uddannelse har angivet en tidligere dato for dette, skal du overholde den af uddannelsens angivne dato for afsendelse af afgangsprojektkontrakten.

Når kontrakten er endeligt godkendt af både vejleder(e) og uddannelsesleder, får du en kopi af den godkendte kontrakt via din studentermail. Du bliver ligeledes kontaktet via din studentermail, hvis der opstår problemer undervejs i processen.

Vær opmærksom på, at det er dit ansvar at finde emnet for afgangsprojektet og komme i gang med projektet. Det, at du ikke kommer i gang ved semesterstart, udgør ikke særlige omstændigheder, der kan begrunde en dispensation fra afleveringsfristen.

Afgangsprojektrapporten

Studerende, der er indskrevet på en uddannelse, der udbydes på dansk, kan skrive afgangsprojektet på dansk eller på engelsk. Hvis vejlederen ikke taler dansk, skal afgangsprojektet skrives på engelsk. Studerende, der er indskrevet på en uddannelse, der udbydes på engelsk, skal skrive afgangsprojektet på engelsk.

Afgangsprojektrapporten skal indeholde et resume på engelsk. Er rapporten skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i bedømmelsen.

Det Tekniske Fakultet har ikke generelle krav ift. afgangsprojektets omfang, angivet som antal tegn eller sider. Din uddannelse kan dog have uddannelsesspecifikke krav. Kontakt venligst din studiekoordinator for yderligere oplysninger om uddannelsesspecifikke krav.

Aflevering af afgangsprojektrapport

Afleveringsfristen for afgangsprojektrapporten fremgår af afgangsprojektkontrakten. Hvis du har fået dispensation til udsættelse, fremgår afleveringsfristen af dispensationsafgørelsen.

Afleveringsfristen er bindende. Hvis usædvanlige forhold forhindrer dig i at aflevere afgangsprojektet rettidigt, skal du senest en måned før den officielle afleveringsfrist søge Studienævnet dispensation til udsættelse. Se mere under afsnittet ”Ændringer i afgangsprojektkontrakten” neden for. 

Afgangsprojektrapporten må ikke indeholde cpr-numre, heller ikke dit eget. Du skal i stedet oplyse dit navn på forsiden. Hvis der er flere forfattere til afgangsprojektet, skal alle forfatteres navne fremgå af forsiden.

Afgangsprojektrapporten skal afleveres elektronisk i BlackBoard i kurset for dit afgangsprojekt under menuen SDU Assignment. Rapporten skal afleveres som ét samlet pdf-dokument. Bilag skal afleveres som separat/e fil/er. Evt. fortrolighedsklausul skal fremgå af et separat bilag i pdf-format Hvis du har særlige bilag, som ikke kan afleveres i pdf-format (fx programkode, film og lignende), kan disse bilag uploades som en samlet zip-fil sammen med pdf-dokumentet. Derudover kan evt. store tegninger afleveres i papirformat hos det pågældende studiesekretariat, forudsat at du har lavet en forudgående aftale om dette med din vejleder. Ved aflevering modtager du en elektronisk kvittering på din studentmail. Det er vigtigt, at du gemmer kvitteringen, da det er din dokumentation for rettidig aflevering.

Kun et eksemplar af afgangsprojektet afleveres: hvis I er flere studerende, som skriver sammen, skal I på forhånd aftale, hvem af jer der afleverer afgangsprojektet på BlackBoard. Den studerende, der afleverer afgangsprojektet på BlackBoard, skal umiddelbart efter afleveringen sende en kopi af den modtagne kvittering til evt. medstuderende.

Alle afgangsprojektrapporter bliver plagiattjekket.

I forbindelse med afleveringen af afgangsprojektet skal du udfylde den elektroniske udlånsblanket (log ind med dit SDU-brugernavn og password), hvor du skal tage stilling til, i hvilket omfang afgangsprojektet kan udlånes fra SDU's bibliotek. Hvis du har indgået en fortrolighedsklausul, skal du huske at angive dette (se afsnittet ”Afgangsprojektet udført i samarbejde med en virksomhed” for nærmere oplysninger).

Ændringer af afgangsprojektet

Hvis du undervejs i forløbet finder ud af, at afgangsprojektet tager en anden drejning end først antaget, kan du søge om studienævnsdispensation til at få godkendt en titelændring og/eller en ændret problemformulering. En dispensation til titelændring eller ændret problemformulering kan som udgangspunkt ikke berettige en dispensation til udsættelse af den fastlagte afleveringsdato.

Du skal ligeledes søge om studienævnsdispensation, hvis der sker andre ændringer i forhold til afgangsprojektkontrakten, fx behov for udsættelse af afleveringsfristen. Disse ændringer skal være begrundet usædvanlige forhold.

Dispensationsansøgninger til ændring af afgangsprojektkontrakten skal være modtaget af Studienævnssekretariatet senest en måned før den fastsatte afleveringsdato.

Afgangsprojekteksamen

Afgangsprojekteksamen afholdes inden for 6 uger fra den dato, projektrapporten er blevet afleveret.

Afgangsprojekteksamen indledes normalt med en præsentation af det udførte afgangsprojekt. Oven på præsentationen eksamineres i rapport og præsentation.

Ved eksamen medvirker ud over vejleder(e) en ekstern censor som bedømmer. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen for afgangsprojektafhandlingen og den mundtlige eksamination, og karakteren meddeles den studerende umiddelbart efter eksamen.

Bedømmelsen af afgangsprojektet angår primært det faglige indhold. Stave- og formuleringsevne (uanset sprog) indgår med begrænset vægt, medmindre der er tale om ganske omfattende markante afvigelser fra en normal faglig sprogbrug. Relevant dokumenteret funktionsnedsættelse kan gøre, at der dispenseres fra denne regel.

Hvis du dumper afgangsprojekteksamen eller ikke afleverer afgangsprojektrapporten

Hvis du ikke afleverer afgangsprojektet inden for den fastsatte frist, mister du et eksamensforsøg og du skal tilmelde dig til undervisning og prøve i afgangsprojektet i det efterfølgende semester, indgå en ny afgangsprojektkontrakt og udarbejde et nyt afgangsprojekt med en ny titel og projektbeskrivelse. Vær venligst opmærksom på, at du i forbindelse med det andet prøveforsøg ikke kan forvente at få vejledning i samme omfang som ved det første forsøg. Du kan få et tredje eksamensforsøg efter samme regler, som gælder for andet eksamensforsøg.

Hvis du dumper afgangsprojekteksamen, skal du som udgangspunkt tilmelde dig til omprøven i afgangsprojektet i overensstemmelse med studieordningens regler vedr. omprøver. Din vejleder giver dig en ny afleveringsfrist med mulighed for at forbedre afgangsprojektrapporten i, samt en ny prøvedato. Hvis du ikke tilmelder dig til omprøven i afgangsprojektet, skal du tilmelde dig til undervisning og prøve i afgangsprojektet i det efterfølgende semester, indgå en ny afgangsprojektkontrakt og udarbejde et nyt afgangsprojekt med en ny titel og projektbeskrivelse. Vær venligst opmærksom på, at du i så fald ikke kan forvente at få vejledning i samme omfang som ved det første forsøg.