Skip to main content

Ansøgningsskemaer

På denne side finder du link til de ansøgningsblanketter du skal anvende, hvis du har brug for at søge studienævnet om dispensation, merit, særlige prøvevilkår, forhåndsgodkendelse af valgfag m.m. 

Ansøgningsskemaer
Læs nedenstående inden du udfylder din ansøgningsblanket på https://studyboard.sdu.dk/

Ansøgninger der ikke fremsendes via ansøgningslinket, vil ikke blive behandlet. Ansøgning + alle bilag (kriterier for bilag er beskrevet i de enkelte blanketter) skal sendes i en samlet pdf-fil og være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. Studienævnet vil bekræfte modtagelsen af din ansøgning.

Hvis du begrunder din ansøgning med sygdom, skal dokumentationen indeholde følgende oplysninger:

  1. En diagnose, hvis muligt
  2. En kort beskrivelse af evt. behandlingsforløb
  3. Tidsmæssig sammenhæng mellem sygdomsperioden og det konkrete forhold, du søger om dispensation fra. Det er vigtigt, at lægen oplyser, om du har været tilset i perioden inden datoen for lægeerklæringens udarbejdelse
  4. En beskrivelse af, hvordan sygdommen har påvirket/påvirker dine muligheder for at studere i de semestre, som er relevante for din dispensationsansøgning 

Hvis ansøgningen drejer sig om merit vil ekspeditionstiden være noget længere. Enhver ansøgning om merit skal være ansøgt i god tid inden modulstart (8 uger) og generelt vil et kursus, der har givet adgang til uddannelsen ikke kunne give merit, se nedenfor om startmerit. Det er endvidere et krav, at du har vedlagt klar og detaljeret information om indhold, niveau samt anvendt litteratur på det kursus, der søges meriteret. Meritansøgninger vil blive behandlet individuelt, og der lægges vægt på at kurser, der søges meritoverført, skal for at kunne godkendes være taget ved en videregående universitær uddannelsesinstitution. De enkelte kursers indhold skal endvidere, som minimum, indholds- og niveaumæssigt nøje svare til det kursus på kandidatuddannelsen som søges erstattet.

 

Ansøgninger om startmerit - Er du blevet optaget på SDU, og har du tidligere bestået fag på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, SKAL du søge om startmerit. Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit. Med samme niveau menes for eks. om der er på bachelor- eller kandidatniveau.

 

Ansøgninger om individuel studieaktivitet - Søger du om forhåndsmerit for en individuel aktivitet; herunder selvvalgt emne, projektorienteretforløb m.m. skal der sammen med ansøgningen uploades bilag for at ansøgningen kan behandles.
Bilag til selvvalgt emne 
- Bilag til projektorienteret forløb/orientere dig på studiets hjemmeside om hvilke bilag der skal uploades.

 

Mangelfuld ansøgning
En ansøgning er mangelfuld, såfremt den ikke sendes i pdf-format i ét samlet dokument, ikke indeholder eksamensudskrift inkl. alle forsøg på dansk og ikke er dokumenteret i det omfang, det er muligt.

 

Kontakt til faglig vejleder
Hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med fremsendelse af ansøgning, udfyldning m.v., er du velkommen til at kontakte faglig vejleder på studiet : fv-sundkandidat@health.sdu.dk