Skip to main content

Sygdom og eksamen

Er du blevet syg i forbindelse med eksamen?

 

Sygdom o.l. før eksamen

Hvis du efter frameldingsfristens udløb er blevet syg – og som følge heraf ikke kan deltage i en given eksamen, skal du straks kontakte din læge for en lægeattest.

Lægeattesten skal sendes til HD-sekretariatet (evt. vedlagt anmodning om sygeeksamen). HD-sekretariatet skal have modtaget lægeattesten senest 8 dage efter den pågældende eksamensdato for at en eksamen kan blive afmeldt og ikke tælle som et eksamensforsøg. Du skal selv betale lægeattesten.

Tilsvarende kan din eksamen blive afmeldt, hvis alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie samt andre ekstraordinære forhold måtte forhindre din deltagelse i en given eksamen. Dette forudsætter dog, at du fremsender en begrundet ansøgning samt evt. relevant dokumentation til Studienævnet for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab (Studienævn for EVU). Studienævnet skal have modtaget din ansøgning senest 8 dage efter den pågældende eksamensdato.

Hvad er en lægeerklæring?

En lægeerklæring er den erklæring, som lægen udfylder, og som dokumenterer, at du har været syg eller udsat for en andet usædvanligt forhold. Lægeerklæringen skal være dateret og med stempel fra lægen. 
Bemærk at du selv skal betale for udstedelse af lægeerklæringen.

Tjekliste til lægeerklæringen

Her er en liste over, hvad lægeerklæringen som minimum skal indeholde (vis gerne denne side til din læge):
Hvad er der sket? Det skal fremgå, at du er eller har været syg - meget gerne med diagnosebetegnelse. Lægen skal med andre ord bekræfte, at du er syg. 
Hvornår er det sket? Datering - altså datoen for sygdom (f.eks. eksamensdagen), eller perioden for sygdom (f.eks. januar 2018 – april 2018).  Hvis du ikke er rask endnu, så kan lægen angive en dato for, hvornår det forventes, at du er rask. 
Bemærk at datoen for din henvendelse hos lægen er vigtig.
Hvordan påvirker det dig? Hvordan påvirker din sygdom din mulighed for at studere og gå til eksamen. (f.eks. hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, søvnbesvær, skrivebesvær osv.).
Eventuelt hvad der skal ske nu? Eventuelt hvad det kræver for at du bliver rask. (f.eks. psykologbehandling, hvile eller andet).

Sproget i lægeerklæringen

Lægeerklæringen skal være skrevet på dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Hvis lægeerklæringen er skrevet på et andet sprog end de nævnte, skal du selv sørge for at få den oversat af en autoriseret oversætter. Det er ikke tilstrækkeligt, at du selv oversætter den.

 

Syg under eksamen

Hvis du bliver syg under en eksamen, skal du samme dag søge læge og herefter omgående sende lægeattest, der dokumenterer sygdommen, til HD-sekretariatet (evt. vedlagt ansøgning om deltagelse i sygeeksamen). Se ovenstående tjekliste til lægeerklæringen.

Din eksamensbesvarelse vil herefter ikke blive bedømt og eksamen ikke tælle som et eksamensforsøg. Du skal selv betale lægeattesten.

 

Sygeeksamen

Læs siden efter eksamen

Sidst opdateret: 17.10.2019