Skip to main content

Generelt om dispensation

Hvis du ikke kan leve op til de overordnede regler, der gælder for dig som studerende på SDU, kan du søge om dispensation. Dvs. at du søger om at få lov til at afvige fra reglerne.

En dispensation er en tilladelse til at blive fritaget fra de regler, der gælder for din uddannelse.  Du kan eksempelvis søge om dispensation til et fjerde eksamensforsøg, til at få længere tid til eksamen, til at tage færre fag/kurser på et semester end din uddannelse (studieordning) foreskriver.

Hvis der er forhold, der gør, at du ikke har mulighed for at leve op til de regler, der gælder for din uddannelse, kan du søge om dispensation. Som regel skal der nogle særlige omstændigheder til, for at du kan få dispensation.

 • Vælg den blanket, som dækker den type dispensation, som du har brug for
 • Udfyld blanketten efter anvisningen
 • Redegør for hvilke omstændigheder, du mener, berettiger dig til at opnå dispensationen (usædvanlige forhold).
 • Vedlæg dokumentation eller skriv, at du eftersender den, hvis du ikke har mulighed for at fremskaffe den til ansøgningstidspunktet. Du kan kun vedhæfte op til 6 filer til blanketten. Hvis du har mange bilag kan du med fordel samle bilagene i en lang pdf.-fil. Læs mere om hvordan du gør det.

Når du søger dispensation, skal du begrunde, hvorfor du mener, der er grund til at give dig dispensation fra de almindelige regler.

Det betyder, at du i mange tilfælde skal redegøre for, hvilke ”usædvanlige forhold” der gør sig gældende, og at du skal kunne dokumentere dem, f.eks. ved en lægeerklæring.

Eksempler på usædvanlige forhold:

 • Sygdom
 • Barsel
 • Sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie
 • Funktionsnedsættelse – eksempelvis dysleksi
 • Borgerligt ombud som domsmand eller nævning

Eksempler på forhold, der normalt ikke betragtes som usædvanlige:

 • Du har planlagt ferie den dag, du skal til eksamen
 • Du har et job ved siden af studiet – du kan derfor ikke følge alle de fag/kurser på et givent semester, som din uddannelse (studieordning) foreskriver
 • Bussen er forsinket den dag, du skal til eksamen

En god redegørelse opfylder tre krav:

 1. Den beskriver et eller flere forhold, som er usædvanlige i den betydning, at det ikke er noget, man ofte oplever (som forekommer rutinemæssigt).
 2. Den beskriver, hvordan det usædvanlige forhold ligger uden for din kontrol. Det må altså ikke være noget, du kunne have undgået ved almindelig omtanke, som du burde have kunnet forudse, eller som på anden måde er ”din egen skyld”.
 3. Endelig beskriver den, hvordan det usædvanlige forhold har været af afgørende betydning for din mulighed for at overholde den eller de regler, du søger dispensation fra.

I forbindelse med en dispensationsansøgning vil der altid være tale om et konkret skøn i den specifikke sag. Din opgave er derfor at beskrive de usædvanlige forhold på en måde, så du giver studienævnet det bedst mulige grundlag for at vurdere din sag.

Dokumentation
Du skal som udgangspunkt kunne dokumentere de usædvanlige forhold, f. eks. gennem en udtalelse fra din læge.

Studieplan
Hvis du søger om dispensation fra studieaktivitetskravet på 45 ECTS, skal du vedlægge en studieplan. Der kan også være andre tilfælde, hvor det vil være en god idé at medsende en studieplan over dit fremtidige studieforløb, når du søger om dispensation, f.eks. hvis du søger om udsættelse af førsteårsprøven.

En studieplan er et stykke papir, der beskriver, hvornår du planlægger at tage de resterende fag/kurser på din uddannelse . Du kan få hjælp til at lave en studieplan hos Studievejledningen.

Lægeerklæringens indhold har betydning for, hvordan studienævnet vurderer din ansøgning. Nedenstående tjekliste beskriver hvilke informationer, studienævnet vægter i sin behandling, dvs. informationer, som er gode at få beskrevet i din lægeerklæring.

 1. Det skal tydeligt fremgå af lægeerklæringen, at du har været syg.
  Det bør fremgå, at lægen har vurderet, at du er eller har været syg, har eller har haft en sygdom eller er eller har været sygemeldt.
  Det er ikke et krav, at det beskrives, hvilken sygdom, der er tale om. Det er ligeledes ikke nødvendigt at medsende lægejournaler m.m. for at dokumentere lægeerklæringens indhold.
 2. Det skal fremgå af lægeerklæringen, hvordan din sygdom har relevans for din dispensationsansøgning.
  Det gøres ved, at lægen oplyser, at du på grund af din sygdom ikke har kunnet/kan deltage i studieaktiviteter, har nedsat koncentrationsevne eller lign.  
 3. Det skal fremgå af lægeerklæringen i hvilken periode du har været eller er syg.
  Der skal oplyses, om sygdommen forventes at være tidsbegrænset eller permanent. Hvis der er tale om en tidsbegrænset sygdom skal det fremgå, fra hvilken dato til hvilken dato, du forventes at være syg. Det bør så vidt muligt fremgå, om sygdommen har bevirket, at du har været fuldtids- eller deltidssygemeldt.
 4. Du bør, også ved pludseligt opstået sygdom, opsøge din læge under sygdommen.

Det er studienævnet, du skal sende din ansøgning og dokumentation til, og det er studienævnet, der træffer en afgørelse i din sag.  Når der er truffet en afgørelse, får du skriftligt svar fra studienævnet via din student.sdu.dk-mail.

Hvis du har brug for vejledning i forbindelse med din individuelle situation, kan du kontakte Studievejledningen.

Hvilken blanket er den rette?

Her kan du læse mere om de forskellige typer af dispensationer, så du kan vælge den rigtige blanket. Du kan også se hvilke oplysninger, du vil blive bedt om, når du udfylder blanketten.

Bemærk: Hvis du skal søge om flere ting, skal du udfylde flere blanketter. Hvis du f.eks. skal søge både om et ekstra eksamensforsøg og udsættelse af 1. årsprøven, skal du sende to blanketter.

1.-årsprøven består af et antal eksamener, som du skal bestå i løbet af den første tid på din uddannelse. Du kan læse mere om 1.-årsprøven i din studieordning.

Hvis du skal have udsat fristen for at bestå 1.-årsprøven kræver det, at du har været ude for usædvanlige forhold.

Du skal redegøre grundigt for disse usædvanlige forhold i din ansøgning.

Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, f.eks. med en lægeerklæring.  Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation.

Søg her.

Du har næsten altid tre forsøg til at bestå dine eksamener. Der kan være enkelte eksamener, hvor du kun har to forsøg, men læs din studieordning. Det tæller også som forsøg, hvis man udebliver.

Hvis du skal have dispensation til yderligere eksamensforsøg kræver det, at du har været ude for usædvanlige forhold.

Du skal redegøre grundigt for disse usædvanlige forhold i din ansøgning.

Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, f.eks. med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation.

Du skal bestå mindst 45 ECTS hvert år. Dette er et akkumuleret krav, og man kan godt spare op ved at læse flere ECTS i et eller flere semestre. Læs  mere her.

Hvis du ønsker at få dispensation fra studieaktivitetskravet, skal du kunne dokumentere, at du i kortere eller længere tid er underlagt usædvanlige forhold, f.eks. sygdom.

Du skal redegøre grundigt for disse usædvanlige forhold i din ansøgning.

Du skal angive, hvor mange ECTS du kan bestå i hvert semester og du skal vedlægge en individuel studieplan for dit fremtidige uddannelsesforløb.

Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, f.eks. med en lægeerklæring. Det skal fremgå af din lægeerklæring, at din arbejdsevne er nedsat enten permanent eller i kortere tid.  Det skal også fremgå, hvor meget den er nedsat.  Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation.

Du skal vælge denne blanket, hvis du vil søge om ændrede vilkår for din eksamen, f.eks. hvis du vil op skriftligt i stedet for mundtligt eller have forlænget eksamenstid. Der skal som regel være usædvanlige forhold, hvis du skal have denne type dispensation.

Du skal også bruge denne blanket til at søge om andre ændringer af dine prøvevilkår. Hvis du f.eks. ønsker at skrive på engelsk, har brug for at få nedsat ECTS-vægten af et fag/kursus eller gå til eksamen i gammelt pensum. I disse tilfælde kan det ofte være nok, at skriver en grundig redegørelse som baserer sig på faglige forhold.

Hvis din ansøgning henviser til usædvanlige forhold, skal de kunne dokumenteres f.eks. med en lægeerklæring.  Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation.

Hvis du har en funktionsnedsættelse (fysisk eller psykisk) kan universitetet godkende, at du får særlige prøvevilkår, der sidestiller dig med andre studerende.

Hvis du søger om særlige prøvevilkår på grund af en funktionsnedsættelse er det vigtigt, at du

 1. medsender dokumentation for din funktionsnedsættelse. Det kan være en lægeerklæring, en journal fra et hospital, en udredningsrapport, en test for dysleksi eller lignende;
 2. beskriver, hvorfor din funktionsnedsættelse betyder, at du i det konkrete tilfælde skal have særlige prøvevilkår. Det er således ikke nok, at du i ansøgningen henviser til, at du får SPS-hjælp, eller at du har en diagnose.

Hvorvidt studienævnet giver dig særlige prøvevilkår, beror altid på en individuel vurdering. 

Den seneste frist for at søge inden sommereksamen er 1. april.
Den seneste frist for at søge inden vintereksamen er 1. november.

Hvis du vil søge om at få udsat afleveringsfristen for en eksamensopgave eller evt. have den flyttet til et andet tidspunkt, skal du bruge denne blanket. Der skal som regel være tale om usædvanlige forhold, hvis man skal have denne type dispensation, men det er også sommetider muligt at få dispensation af faglige grunde, f.eks. på grund af studierejse eller andre eksamener på samme tid.

Hvis din ansøgning henviser til usædvanlige forhold, skal de kunne dokumenteres f.eks. med en lægeerklæring.  Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation. Hvis din ansøgning henviser til faglige forhold, skal du redegøre grundigt for disse.

Du må kun være et år forsinket i forhold til normeret tid på en bacheloruddannelse og være et halvt år forsinket på en toårig kandidatuddannelse. Hvis du er indskrevet før 1. september 2015 er du omfattet af en overgangsordning. Læs mere her.

Hvis du ikke kan afslutte din uddannelse indenfor disse tidsgrænser, skal du kunne dokumentere, at du  har været underlagt usædvanlige forhold, f.eks. sygdom.

Du skal redegøre grundigt for disse usædvanlige forhold i din ansøgning.

Du skal angive, hvornår du kan færdiggøre din uddannelse og du skal vedlægge en individuel studieplan for dit uddannelsesforløb.

Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, f.eks. med en lægeerklæring. Du kan læse mere om kravene til lægeerklæring længere oppe på siden under 'Tjekliste til Lægeerklæring'.

Hvis du er blevet forsinket på din uddannelse, kan det ske, at der ikke længere udbydes undervisning i de fag/kurser, du mangler. Så kan det være en idé at skifte til nyeste studieordning.  Når du skifter til ny studieordning, vil de fag/kurser, som du allerede har bestået, blive meritoverført til den nye studieordning. De fleste uddannelser har offentliggjort et meritskema, som viser hvordan fagene/kurserne meritoverføres. I enkelte tilfælde kan man komme til at miste ECTS.

Når du er blevet overflyttet, kan du danne dig et overblik over dit videre studieforløb ved at lave en individuel studieplan.

Vil du søge om dispensation, men kan ikke finde en blanket, der passer? Det kan fx være hvis du har brug for at blive afmeldt undervisning og eksamen pga. sygdom i en længere periode (se også FAQ).

I blanketten 'Andre dispensationer' kan du beskrive, hvad du søger om og vedhæfte dokumentation, fx lægeerklæring.

Se også

Sidst opdateret: 15.03.2019