Skip to main content

Hvad gør jeg hvis...?

Jeg har gennemført en del af en uddannelse eller et enkelt fag/kursus
I det tilfælde skal du søge startmerit. Dvs. at du søger om at få tidligere beståede fag/kurser til at indgå i den nye uddannelse.  For at få startmerit skal faget/fagene/kurset/kurserne du tidligere har bestået svare til fag/kurser på din nuværende uddannelse - både hvad angår emne, omfang og fagligt niveau.

Søg startmerit.

Jeg har gennemført hele min tidligere uddannelse
I det tilfælde kan du ikke søge startmerit, men du er velkommen til at søge merit. 

Individuelt studieforløb
Får du startmerit eller merit for fag/kurser vil du have semestre, hvor du tilsvarende ikke har så mange fag/kurser. Du bør overveje, om du vil bruge det frirum på at tage nogle fag/kurser, der er placeret senere i uddannelsen. På den måde kan du måske forkorte uddannelsen tidsmæssigt.

Individuel studieplan
Hvis du ønsker at tage fagene/kurserne i en anden rækkefølge end den, der er angivet i forløbsmodellen, er det en god idé at lave en plan over, hvilke fag/kurser du tager på hvilke semestre. Se dine fag/kurser i din studieordning. Husk at tjekke, om fagene/kurserne er placeret forår/efterår i fagudbud. Få hjælp til din plan hos Studievejledningen.

Hvis du er syg og ikke kan gå til eksamen, skal du give SDU besked.

Jeg er blevet akut syg op til eksamen
Hvis du er blevet syg op til eksamen, skal du melde dig syg hos Uddannelsesjura & Registratur, da du ellers bliver noteret som ”udeblevet” og vil have brugt ét af dine 3 eksamensforsøg. Du skal dokumentere din sygdom, fx via lægeerklæring. Når du melder dig syg, bruger du ikke et eksamensforsøg.

Tilmelding til reeksamen

  • Hvis du ikke deltager i første eksamensforsøg (ordinær eksamen), skal du selv tilmelde dig andet eksamensforsøg (reeksamen). Læs mere om eksamensregler. Er du syg til reeksamen, skal du igen sygemelde dig.

Jeg er syg i en længere periode
Hvis du er langvarigt syg (fx stress, depression mv.) og det påvirker din evne til at studere kan du tage færre eller ingen ECTS i en periode. Du skal dog være opmærksom på, at du lever op til regler om førsteårsprøven, studieaktivitetskrav og gennemførselstid.

Hvad hvis sygdom er skyld i, jeg er kommet bagud?
Du må gerne blive en smule forsinket med studierne. Men der er en række regler, som du skal være opmærksom på, hvis du bliver forsinket. Reglerne kan der dispenseres fra, hvis der er tale om usædvanlige forhold, fx sygdom:

Hvis du ikke kan leve op til disse krav, skal du søge en dispensation. Så længe du lever op til kravene, behøver du ikke søge en dispensation.

Kan jeg fortsætte studierne, selvom jeg misser eksamen?
Som udgangspunkt kan du forsætte uddannelsen selvom du misser eksamen. Der er dog nogle undtagelser:

  • Faget/kurset indgår i førsteårsprøven.
  • Det er en forudsætning at du består faget/kurset for at læse videre på uddannelsen.

Hvis faget/kurset indgår i førsteårsprøven eller studiestartsprøven er det vigtigt, at du prioriterer faget. Det samme gælder, hvis der er tale om et forudsætningsfag. Er du ikke i stand til at være studieaktiv, skal du søge om dispensation til at fortsætte på uddannelsen, såfremt du ikke kan bestå førsteårsprøven, studiestartsprøven eller forudsætningsfaget inden for fristen.

I din studieordning kan du se hvilke fag/kurser, der indgår i førsteårsprøven og studiestartsprøven samt om der er forudsætningsfag på din uddannelse.


Du kan komme i situationer, som for en tid kan tage fokus fra dine studier. Se herunder, hvad du skal gøre i de forskellige situationer:

Sygdom og dødsfald i nærmeste familie
...kan ligesom sygdom betragtes som usædvanlige forhold. Dvs. forhold, du ikke selv er skyld i. Du kan søge om ikke at være studieaktiv eller at tage nogle færre fag, dvs. dispensation.

Arbejde
...anses ikke som et usædvanligt forhold og giver derfor ikke dispensation. Hvis du ønsker at arbejde meget i en periode, skal du derfor være knivskarp på dine prioriteringer. Du kan få vejledning på din uddannelse ift., hvordan du laver en god faglig prioritering.

Kærestesorger, forældres skilsmisse, problematiske familieforhold, økonomiske vanskeligheder, svær boligsituation, sygdom og dødsfald i perifere familie
...er alle forhold, som kan fylde meget og derfor påvirke dine studier. Samtidig er det forhold, som ikke umiddelbart betragtes som usædvanlige forhold. Dvs. at det ikke med sikkerhed er begrundelse nok til, at du kan fritages fra studierne.

Du skal kunne dokumentere
Hvis du kan dokumentere, fx  via en lægeerklæring, at din situation påvirker dig i så høj en grad, at du ikke kan studere, er der dog mulighed for at få dispensation. Dokumentationen  skal du vedhæfte i din dispensationsansøgning.

Individuel studieplan
Hvis du skal søge om dispensation eller bliver forsinket i uddannelsen kan det være en god idé, at du laver en individuel studieplan over, hvordan du vil færdiggøre din uddannelse. Kontakt Studievejledningen, hvis du ønsker hjælp til din plan.

Brug for hjælp?
Hvis du har det svært og mangler nogle at tale med, kan du kontakte Studie- og trivselsvejledningen og/eller Studenterrådgivningen.

Tillykke med det! Du har naturligvis ret til en god barsel med din lille ny. Uanset om du er far eller mor. 

Hvad skal jeg gøre?
Du skal fra efteråret 2016 almindeligvis bestå 45 ECTS pr. studieår medmindre der foreligger usædvanlige forhold. Fødsel og barsel er et usædvanligt forhold. At du bliver fritaget fra 45 ECTS kravet betyder dog ikke, at du ikke gerne må være studieaktiv, hvis du har overskud til det. Du må altså gerne følge et fag/kursus og gå til eksamen i det, selvom du er på barsel. På den måde kan du være lidt på forkant, hvilket kan give dig noget luft senere i uddannelsen.

Når du skal søge om barsel

Hvad gør jeg når jeg skal tilbage fra barsel?
Når du vender tilbage til studierne kan det være en god idé at lave en plan for, hvordan resten af din studietid skal se ud, dvs. hvilke fag/kurser du skal tage hvornår. Du kan få hjælp til at lave en studieplan ved Studievejledningen.

Ekstra SU-klip
Når du får barn, mens du studerer, får du ekstra SU-klip, så du kan holde barsel med ro i sindet. Se www.su.dk eller kontakt Studenterservices SU-medarbejdere, hvis du har brug for yderligere information eller hjælp i forbindelse med SU.

http://Herunder ser du, hvad du skal være opmærksom på, hvis du dumper en eksamen.

Reeksamen
Hvis du dumper første eksamensforsøg (ordinær eksamen) skal du selv tilmelde dig andet eksamensforsøg (reeksamen). For efterårssemesteret er reeksamen placeret i februar og for forårssemesteret i august. Eksamensformen ved reeksamen kan være anderledes end ved ordinær eksamen - du kan se eksamensformen i din studieordning.

Hvor mange forsøg har jeg pr. eksamen?
Du har i alt 3 forsøg til at bestå hver eksamen. Dumper du dit første forsøg, har du altså to forsøg tilbage. Det er derfor vigtigt, at du bruger dine forsøg med omhu. Læs om eksamensregler.

Kan jeg fortsætte studierne, selvom jeg er kommet bagud?
Som udgangspunkt kan du fortsætte uddannelsen, selvom du dumper en eksamen. Du skal bestå eksamen på et senere tidspunkt, og du har i alt tre forsøg. Der er dog nogle regler du skal være særligt opmærksom på, hvis du kommer bagud pga. dumpede eksamener:

Hvis du ikke kan leve op til disse krav, skal du søge en dispensation. Så længe du lever op til kravene, behøver du ikke søge en dispensation. Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte Studievejledningen.

Se ansøgningsblanketter til de forskellige situationer

Få hjælp til eksamen
Studie- og trivselsvejledningen samt Biblioteket afholder særlige arrangementer med fokus på eksamensteknik, eksamensangst mv.

Er det det rigtige studie, jeg læser på? Er der et andet studie, der passer bedre ift. mine interesser? Går du med de tanker, kan det være er en god idé at snakke med nogen og finde ud af, hvorfor du oplever tvivl. Kontakt gerne Studie- og trivselsvejledningen, hvis du har brug for en snak om din studietvivl.

Hvis du beslutter, at du vil skifte studie, vil du i langt de fleste tilfælde skulle søge ind på ny og starte forfra. Vil du starte forfra på en ny uddannelse, kan du vælge at fortsætte på din nuværende uddannelse, indtil du ved, om du bliver optaget på den nye uddannelse. Dermed kan du fortsætte din nuværende uddannelse, hvis du ikke bliver optaget på den nye uddannelse.

Du kan søge merit
Du kan søge merit, hvis den nye uddannelse indeholder fag/kurser, som ligner den tidligere. Merit betyder, at du får nogle af de fag/kurser, du har bestået, til at indgå som et led i den nye uddannelse. Dermed kan du måske forkorte den. Bliver du optaget på den nye uddannelse, skal du søge startmerit.

SU
Du skal være opmærksom på, at fortsætter du på din nuværende uddannelse, indtil du bliver optaget på en ny, så bruger du SU-klip, som du ikke kan få igen til den nye uddannelse.

Se reglerne for indskrivning og find blanketter

Trives du ikke på studiet? Så er det en god idé at få afklaret hvorfor, og snakke med nogle om dine udfordringer. Du kan få hjælp og vejledning hos Studie- og trivselsvejledningen.

Når du er tilmeldt en fuldtidsuddannelse, skal du leve op til kravene om studieaktivitet og gennemførselstid ligesom du skal overholde andre krav, fx bestå førsteårsprøven

Du kan justere på dit studieforløb – så længe du lever op til kravene
Hvis du har brug for at lave mindre ændringer af/i dit studieforløb, f.eks. justere op eller ned i din studieintensitet i et semester, kan du gøre det så længe du gør det inden for de tilladte rammer. Eksempelvis kan du skubbe et kursus foran dig eller tage et sommerkursus, så du får et frirum i semestret.

Du kan kun blive fritaget fra kravene i særlig tilfælde
Du kan kun blive fritaget fra kravene i tilfælde af usædvanlige forhold - f.eks. sygdom eller alvorlig sygdom/dødsfald i din nærmeste familie, værnepligt, barsel mv.

Skal du på barsel?
Kig på vores barselsside og læs om de særlige vilkår når du bliver mor eller far. 

3 muligheder, når du har brug for at afvige fra det normale studieforløb
Hvis du har brug for at skrue ned for studieintensiteten i en periode har du tre muligheder:  Du kan justere dit studieforløb inden for de tilladte rammer, blive fritaget fra kravene via en dispensation eller søge om orlov. 

  Justere på dit studieforløb inden for rammerne Dispensation når du ikke lever op til kravene Orlov 
Sådan gør du  Ved undervisningstilmelding angiver du hvilke fag, du vil være tilmeldt næste semester.   Når du kan se, at du ikke kan leve op til kravene (f.eks. afslutte din uddannelse inden for fristen) søger du om dispensation Du søger om orlov. Men vær opmærksom på, at  det er svært at leve op til kravene for at få orlov.
Hvordan påvirker det din SU?   Din SU fortsætter – også selvom du ikke følger fag/kurser i en periode. Men kun et i begrænset omfang. Fx. har SU også et studieaktivitetskrav.  Din SU fortsætter – også selvom du ikke følger fag/kurser i en kort periode. Du kan søge ekstra SU, hvis fx sygdom har forsinket dine studier. Din SU stopper i den periode, hvor du er på orlov.
Hvad betyder det for din undervisning og eksamen? Du er registreret som aktiv studerende, og kan komme til undervisning og gå til eksamener i de fag du er tilmeldt. Du er registreret som aktiv studerende, og kan komme til undervisning og gå til eksamener i de fag du er tilmeldt. Du må ikke deltage i undervisning eller eksamener. Du kan ikke få vejledning fra underviserne.
Hvor kan du få mere at vide? Reglerne om studieaktivitet og gennemførselstid Læs mere om dispensation.  Læs mere om orlov.

3 ting du skal huske, når du justerer dit uddannelsesforløb

1. Fag/kurser bliver afviklet og studieordninger bliver ændret
Uddannelserne bliver løbende justeret. Er du væk fra studierne, kan du risikere, at du ikke længere kan få undervisning i de fag/kurser, du mangler, at faget/kurset er blevet flyttet til et andet tidspunkt på året osv.

2. Du skal følge den nyeste fagbeskrivelse
Kommer der ændringer til et fag/kursus (fx eksamensbestemmelser) skal du følge den nyeste udgave af faget/kurset. Hold dig opdateret om dine fag- og kursusbestemmelser i fagbeskrivelsen.

3. Tal med din Studievejleder
Tag fat i Studievejledningen hvis du vil justere dit uddannelsesforløb. Så kan du få hjælp til at vurdere, hvilken løsning der er bedst for dig. 

Du kan holde pause mellem bachelor og kandidat
Hvis du vil læse en kandidatuddannelse efter din bacheloruddannelse, kan du holde pause mellem de to uddannelser. Du skal dog grundigt overveje, om du vil holde pause, da du dermed mister dit eventuelle retskrav.  Det kan i nogle tilfælde gøre det svært (eller umuligt) at komme ind på en specifik kandidatuddannelse. 

Mellem din bacheloruddannelse og din kandidatuddannelse er du ikke studerende på SDU.

Det er en stor beslutning at stoppe på sin uddannelse og noget, du bør overveje nøje. Det er en god idé at snakke med familie, venner eller studievejlederen om dine overvejelser. Du er velkommen til at søge vejledning. Nogle gange kan der også være andre og bedre muligheder end udmeldelse. Fx at søge om dispensation eller at tage orlov

Vigtige forhold inden du udmelder dig
Vi anbefaler, at du har sat dig ind i  reglerne om udmeldelse, inden du endeligt melder dig ud.

Find udmeldelsesblanket her.

Jeg vil begynde at læse igen?
Hvis du har været udmeldt af din uddannelse og på et tidspunkt gerne vil optages på den samme uddannelse, skal du være opmærksom på reglerne om genindskrivning. Du kan også søge ind på en helt ny uddannelse. I så fald sker det gennem Den Koordinerede Tilmelding.

Se procedure for optagelse og ansøgningsskema

SU og kollegiebolig
Vær opmærksom på, at din SU ophører ved udmeldelse. Kontakt SU ved Studieservice, hvis du er i tvivl om skæringsdatoer mv.
De fleste kollegieboliger kræver, at du skal være studieaktiv. Orientér dig hos dit boligselskab, hvis du er i tvivl.

Det er ikke muligt at begynde forfra på din uddannelse. Men du kan begynde forfra på fag/kurser, du ikke har bestået. Dvs. at du kan deltage i undervisningen næste gang, den udbydes. De eksamensforsøg, du allerede har brugt, tæller dog stadig som en del af dine tre eksamensforsøg. Du kan heller ikke begynde forfra på fag/kurser, du har bestået for fx at få en bedre karakter.

Sygdom er årsag til, at jeg ikke består
Hvis du fx pga. sygdom ikke består et eneste fag/kursus på dit første studieår, kan du året efter tage fagene/kurserne forfra. Husk dog at søge om dispensation, så du ikke bruger eksamensforsøg og fristen for at bestå din førsteårsprøve ikke bliver overskredet. Og husk også at forholde dig til studieaktivitetskrav og gennemførelsestid – eller at søge om dispensation herfra.Tal evt. med Studievejledningen, hvis du gerne vil begynde forfra og høre om andre alternativer.

Det er i visse tilfælde muligt at begynde på din kandidat før din bachelor er afsluttet. Dog er der en række kriterier, du skal leve op til. Du skal også være opmærksom på, at du højest kan tilmelde dig 30 ECTS på kandidatuddannelsen, før du har afsluttet din bachelor.

Om at starte på kandidatfag før bacheloruddannelse er afsluttet.

Hvad med min SU?
Du kan først begynde at modtage kandidat-SU, når din bacheloruddannelse er helt afsluttet.

Hvad med mit retskrav?
For at beholde dit retskrav skal du blot begynde på din kandidat til den studiestart, der kommer efter det tidspunkt, hvor du består sidste fag/kursus på din bacheloruddannelse.

Sidst opdateret: 08.11.2021