Ansøgningsskemaer

Ansøgningsskemaer

Læs nedenstående inden du udfylder din ansøgningsblanket på  https://studyboard.sdu.dk/

Hvad er merit?

Når du søger om at få et eller flere bestået fag godskrevet som led i din uddannelse på medicin, søger du om at få merit. Det er studienævnet for medicin, der beslutter, om du kan få merit. Merit kan kun tildeles, når faget/fagene fra anden uddannelse, anden uddannelsesinstitution i Danmark eller udlandet er tilsvarende faget på medicinuddannelsen, SDU. Dvs. tidligere bestået fag kan kun overføres til fag på bacheloruddannelsen i medicin, hvis faget/fagene har været på bachelorniveau og fag kan kun overføres til fag på kandidatuddannelsen i medicin, hvis faget/fagene har været på kandidatniveau.

Startmerit

Hvis du er blevet optaget på medicinuddannelse, SDU, og tidligere har bestået fag fra en anden uddannelse på samme niveau, skal du søge om startmerit.

For at få startmerit skal du indsende din meritansøgning så tidligt som muligt i dit uddannelsesforløb. Dette skyldes, at du måske kan nå at få merit for fag på 1. semester (og dermed undgår eksamen i disse fag), hvis din meritansøgning bliver godkendt.

Forhåndsmerit:

Hvis du læser på medicinuddannelsen, SDU, og ønsker at læse fag på en uddannelsesinstitution i udlandet kan du søge om forhåndsmerit. Via en forhåndsmeritansøgning kan du få afklaret om faget/fagene, der udbydes på en anden uddannelsesinstitution kan meriteres til fag på medicinuddannelsen, SDU.
Vær opmærksom på at der kan være fag som

Ved en forhåndsmeritansøgning søger du om merit før du har bestået de pågældende fag, du ønsker at søge merit med. Ansøgningsprocessen er den samme som ved startmerit og din ansøgning skal leve op til nedenstående formelle krav. Ved forhåndsmerit er det dog vigtigt, at du angiver datoen for, hvornår du forventer at bestå faget/fagene, du har ønsker at søge merit med.

Vær opmærksom på at der er fag som er forhåndsgodkendt, se dette link.

Du bedes efter afsluttet ophold indsende dokumentation for gennemførelse af opholdet til Registrering & Legalitet mail: RegLeg-sund@sdu.dk , som herefter effektuerer meritten.

Det er vigtigt at du skrive navn og fagkode på det fag på din uddannelse, hvor meritten skal effektueres.

Forhåndsmerit udlandsophold

K4 og K7
Ansøgningen indsendes via SPOC, og du skal indsende følgende dokumentation:

 1. Kontrakt for selvarrangeret klinikophold i udlandet med navnet ’MSc Medicine SDU Agreement for clinical training abroad’. Kontrakten downloades her. Kontrakten skal afspejle det korrekte antal klinikuger i udlandet på den rette afdeling jf. krav til ordinær, obligatorisk klinikophold i Studieordningen samt at en navngiven læge på afdelingen i udlandet tager ansvar for, at du bliver udprøvet i læringsmålene. Udprøvningen er en portfolie som den ansvarlige læge - efter endt klinikophold - udfylder og underskriver. Portfolien fås ved at kontakte studyabroad@health.sdu.dk. En udfyldt portefølje er afgørende for, at dit ophold kan registreres og meriteres.
 2. En beskrivelse af den kliniske læring på klinikstedet. Det kan fx være en mail fra en klinik lektor, der beskriver hvordan klinisk undervisning af medicinstuderende foregår på den pågældende afdeling/hospital.
 3. En studieplan der beskriver hvilke ordinære klinikophold du har gennemført, hvilke ordinære klinikophold du mangler at gennemføre og hvordan du planlægger at gennemføre disse i Danmark og i udlandet uden at det forsinker dit studie.
 4. Eksamensudskrift
 5. Efter endt ophold sendes udfyldt portfolien til Registrering & Legalitet på RegLeg-sund@sdu.dk, herefter effektuerer meritten. Det er vigtigt at du skriver navn og fagkode på det fag på din uddannelse, hvor meritten skal effektueres. Fagkoden findes på mitsdu.dk under Studyguide.


Vær yderligere opmærksom på at der er i studieordningen begrænset mulighed for at tage ordinær klinik i udlandet til max. 6 uger af de i alt 14 ugers klinikophold.

Kandidat: 5. semester

Vær opmærksom på at du ikke nødvendigvis skal søge studienævnet om forhåndsmerit, der er særskilte regler vedrørende klinikophold på ordinær klinik op 5. semesters klinik. Se dette link:

https://mitsdu.dk/da/mit_studie/kandidat/medicin_kandidat/udlandsophold

Ansøgningsproces:

Hvis du ønsker at søge merit for flere fag på medicinuddannelse, SDU, er det vigtigt, at du afleverer et ansøgningsskema per fag. Det er ikke muligt at søge merit for alle fag på et modul via et ansøgningsskema. Hvis du ønsker at søge merit for alle fag på et modul, skal du sende en ansøgning for hvert fag, på de tre spor (biomedicinsporet, professionssporet, akademikersporet).

I meritansøgning skal du kunne redegøre for indholdet af tidligere bestået fag og argumentere for, at det er relevant for det pågældende fag på medicinuddannelse, SDU.  Dette betyder, at du gennem din ansøgning skal klargøre, hvorfor faget/fagene du søger merit med, ligner det fag på medicinuddannelse, SDU, du søger meritten overført til. Dette gør du ved at følgende nedenstående retningslinjer for formelle krav.

Formelle krav for meritansøgninger:

Det vil kun være muligt at få meritansøgningen behandlet, hvis nedenstående krav er opfyldt:

 • Du har anvendt SDU´s ansøgningsskema til merit via SPOC: https://studyboard.sdu.dk/

  Hvor følgende fremgår tydeligt:

  • Hvilket fag på medicinuddannelsen, SDU ansøgningen omhandler

   Faget skal benævnes med Fagkodenr.( som findes på mitsdu.dk under Studyguide ).modulnummer, fagets navn samt det pågældende spor Fx: B1, Celler og Væv, biomedicinsporet.

  • Hvor mange ECTS-point faget på medicinuddannelsen, SDU udgør. OBS. Her skal det være antal ECTS-point for det pågældende fag og dermed ikke hele modulets samlet antal ECTS-point.
  • Beståelsesdatoen for faget/fagene der ønskes meriteret til fag på medicinuddannelsen, SDU.
  • Hvor mange ECTS-point faget/fagene, der ønskes meriteret til fag på medicinuddannelsen, SDU, udgør.
  • Hvor faget/fagene, der søges merit med, er bestået (Uddannelsesinstitution, uddannelse).
 • Du har vedhæftet eksamensbevis for faget/fagene, du ønsker at søge merit med. Eksamensbeviset skal være på formelt papir, hvor underskrift og uddannelsesinstitutionens stempel fremgår på hver enkel side af dokumentet medmindre dokumentet bærer prægning, hvorved underskrift og uddannelsesinstitutionens stempel på sidste side er tilstrækkeligt.
 • Du har lavet en oversigt over de læringsmål, der er opnået gennem faget, der søges merit med og sidestillet dem med de læringsmål, der er gældende for faget på medicinuddannelse SDU. (anvende Skabelon) OBS. Du skal tage udgangspunkt i den studieordning og de studieguides, som er gældende for din årgang på medicinuddannelsen, SDU.
 • Du har vedhæftet fagbeskrivelser og pensumlister for faget/fagene, du søger merit med. OBS. Hvis du søger merit med en bacheloropgave, skal den fulde opgave med forside og bilag vedhæftes ansøgningen.

Det er vigtigt, at du angiver den vedlagte dokumentation med korrekte filnavne, så der er tydelig sammenhæng mellem dokumentets navn og indhold. Derudover er det vigtigt, at du kun vedlægger relevant dokumentation, da det gøre det lettere for sagsbehandlerne at danne sig et overblik over meritansøgningen og finde den relevante information. 

Hjælp:

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, udfyldelsen af ansøgningsskemaet eller de generelle meritregler kan du kontakte de Faglige Vejledere på medicin, SDU. fv@health

Hvis der er yderligere spørgsmål kan der skrives til: sn-medicin-merit@health.sdu.dk eller kontakt Lene Kroløkke Pedersen: Email: lkpedersen@health.sdu.dk, Tlf.: 6550-3677

Behandling:

Din ansøgning behandles i studienævnet med udgangspunkt i den fagansvarliges vurdering. Afgørelsen sendes til din studentermail samt til Registrering og Legalitet (eksamenskontoret), der vil registrere afgørelsen formelt, hvis du får tilsagn på din meritansøgning.

Vær opmærksom på at sagsbehandlingstiden kan vare op til 3 måneder. Du kan gøre dit til at sagsbehandling forløber hurtigere ved at opfylde de formelle krav og løbende holde øje med din studentermail.

Generelt om prækliniske ophold
På bacheloruddannelsen i medicin har du, på enten 5. (Modul B9) eller 6. (Modul B11) semester (afhængigt af om du er indskrevet før eller pr. 1. september 2014 eller senere), mulighed for at vælge et tilvalgsfag.

Formålet med det prækliniske ophold er at opleve hverdagen på et sygehus eller i en almen praksis. Der er ikke formelle færdigheder, der skal bestås ved det prækliniske ophold, da disse opnås via færdighedstræningen og igennem uddannelsens øvrige klinikophold.

Formelle krav for meritoverførsel:

Det vil kun være muligt at meritoverføre det prækliniske ophold, hvis nedenstående krav opfyldes:

 • Det prækliniske ophold skal have en varighed af 14 dage (2 arbejdsuger), hvor du som studerende følger en læge eller en yngre læges dagligdag på arbejdspladsen (f.eks. på et sygehus eller en almen praksis).

   

 • Opholdet skal være sammenhængende (dvs. 2 uger i umiddelbar forlængelse af hinanden) samt foregå på den samme afdeling/i den samme praksis. Det er dermed ikke muligt at opdele det prækliniske ophold.

   

 • Efter opholdet skal sygehuset eller den almene praksis formulere et brev, hvoraf følgende fremgår:
 • Navn og cpr.nr. på den studerende
 • Betegnelsen på den afdeling, som den studerende har været på
 • Tidsrummet for ophold
 • Bekræftelse på, at den studerende har været på afdelingen i 14 sammenhængende dage

Du skal være opmærksom på, at ovenstående brev skal være på formelt papir. Derudover skal den ansvarlige læges underskrift samt institutionens stempel fremgå på brevet. 

Ansøgningsproces:

Du kan ansøge om merit for et præklinisk ophold, når opholdet er afsluttet. Du skal fremsende brevet fra afdelingen via din studentermail til Studienævnets mail-boks for meritansøgninger: sn-medicin-merit@health.sdu.dk