Skip to main content

Bachelorprojekt

Bachelorprojektet er placeret på det sidste år af din bacheloruddannelse. Formålet med projektet er, at du skal demonstrere din evne til at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne.

 • Hvis du har valgt at gennemføre din bacheloruddannelse som et ét-fagligt forløb, vægter dit bachelorprojekt 15 ECTS,
 • Hvis du har valgt at gennemføre din bacheloruddannelse som et to-fagligt forløb, vægter dit bachelorprojekt som udgangspunkt 10 ECTS. Du kan dog vælge at udvide det til 15 ECTS ved at inddrage 5 ECTS fra din valgfrie pulje.

Processen for bachelorprojektet

Bachelorprojektet skal demonstrere din evne til at identificere, formulere og behandle en videnskabelig problemstilling. Projektet skal udgøre et relevant, afgrænset emne inden for din bacheloruddannelses fagområde. Projektet kan være eksperimentelt og/eller teoretisk.

Selve projektarbejdet består af litteratursøgning og -læsning, evt. eksperimenter og bearbejdning af resultater. Kort sagt får du mulighed for at snuse til det at forske. Du kan nå langt med et projekt af dette omfang, da det omhandler et afgrænset emne. Det skal dog også bemærkes, at bachelorprojektet ikke er et forprojekt til specialet.

Projektet evalueres ved, at du udarbejder en rapport over det udførte arbejde. Rapporten bedømmes efter 7-trinsskalaen med ekstern censur. Hvis projektet udarbejdes af flere studerende i fællesskab, vil rapporten indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende individuel mundtlig prøve.

Det er vigtigt, at du finder en vejleder i god tid, inden du ønsker at påbegynde dit bachelorprojekt. På dit institutsekretariat kan du få oplysninger om mulige projektvejledere. Du kan også kontakte en underviser direkte.

Projektet kan laves med en ekstern samarbejdspartner, eksempelvis en virksomhed uden for universitetet. Den hovedansvarlige projektvejleder skal dog være en intern vejleder, dvs. en vejleder som er ansat på dit institut.

Vejlederen er den person, du er tilknyttet under projektet, og som hjælper og rådgiver dig undervejs. Bemærk, at det ikke er meningen, at vejlederen skal rette rapporten igennem inden den endelige aflevering. Du kan forvente minimum 15 timers vejledning i forbindelse med dit bachelorprojekt.

Vejledningen kan være i form af gennemlæsning af enkelte afsnit, indføring i forsøg eller lignende. Det er hovedvejlederens ansvar, at bachelorprojektet har et omfang, så det kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme.

Tilmelding til bachelorprojektet finder sted sammen med den øvrige undervisningstilmelding via selvbetjeningen. Du modtager en e-mail på din studentmail, når tiden for undervisningstilmelding nærmer sig. Vær opmærksom på, at du skal udarbejde dit bachelorprojekt sideløbende med øvrige studieaktiviteter.

Hurtigst muligt efter tilmelding - og senest en uge efter semesterstart - skal du aflevere en digital projektkontrakt med en tilhørende problemformulering, som du og vejlederen udarbejder i fællesskab. Når projektkontrakten er godkendt, eller hvis der opstår problemer undervejs i processen, vil du blive orienteret via din studentmail.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at aflevere projektkontrakten efter fristens udløb.

Hvis du udarbejder dit bachelorprojekt i fællesskab med andre studerende, skal I hver især tilmelde jer projektet via selvbetjeningen. I skal dog kun indsendes én fælles projektkontrakt med alle gruppemedlemmers navne.

Rapporten skal afleveres elektronisk i systemet Digital Eksamen.

Rapporten skal afleveres som ét pdf-dokument. Eventuelle bilag afleveres som et eller flere separate dokumenter. Som standard samles alle bilag i ét pdf-dokument. Hvis du har særlige bilag, som ikke kan afleveres i pdf-format (for eksempel programkode, film og lignende), kan disse bilag uploades som separate bilagsfiler. Du skal navngive din bachelorrapport som "Bachelorrapport" og så dit navn. Eventuelle bilag navngives blot med entydige navne.

Hvis I er flere studerende, som skriver sammen, skal I hver især aflevere et eksemplar af jeres rapport elektronisk.

Når du har afleveret rapporten, modtager du en elektronisk kvittering på din studentermail. Det er vigtigt, at du gemmer kvitteringen, da det er din dokumentation for, at du har afleveret rapporten rettidig.

Du finder afleveringsfristen for rapporten i kursusbeskrivelsen for dit bachelorprojekt. Afleveringsfristen er bindende. Du kan dog indtil fire uger før afleveringsfristen søge om udsættelse af afleveringsfristen, hvis du kan dokumentere usædvanlige forhold. Usædvanlige forhold kan fx være sygdom, dødsfald eller anden force majeure.

Hvis du ikke afleverer bachelorprojektet til tiden, eller hvis du ikke består, tæller det som et brugt eksamensforsøg. I så fald skal du aflevere dit bachelorprojekt med uændret problemformulering i reeksamensperioden. Deadline for aflevering i reeksamensperioderne er den sidste dag i den aktuelle reeksamensperiode (henholdsvis februar og august).

Bedømmelsesfristen for bachelorprojekter er seks uger. Det betyder, at karakteren for dit bachelorprojekt skal være offentliggjort senest seks uger efter afleveringsfristen.


Rapporten skal have et omfang af 20-30 normalsider, inklusive referencer og figurer. Projektet skal skrives på computer med 1½ linjeafstand. En normalside defineres som 2.100 tegn, inklusive mellemrum.

Et naturvidenskabeligt bachelorprojekt indeholder typisk følgende elementer:

 1. Forside indeholdende titel, forfatter(e), vejleder(e), institut samt måned og år for aflevering.
 2. Indholdsfortegnelse.
 3. Resumé på maksimalt én normalside, der sammenfatter, hvad rapporten omhandler og dens konklusionen. Hvis du/I har skrevet rapporten på dansk, skal resuméet være på engelsk. Hvis rapporten er på engelsk, skal resuméet  være på dansk.
 4. Ordliste over anvendte forkortelser og usædvanlige ord.
 5. Indledning indeholdende en redegørelse for problemstillingen, formålet med projektet, og hvorfor du/I  har valgt emnet.
 6. Metode indeholdende en beskrivelse af eventuelt anvendte metoder og apparatur.
 7. Resultater. Hvis du laver et praktisk projekt, er det i resultatafsnittet, måleresultater skal bringes i behandlet form. Rådata kan vedlægges som bilag.
 8. Diskussion. Her diskuterer du/I de gennemgåede resultater, uanset om resultaterne er uddraget fra litteratur eller eksperimentelt arbejde. Resultaterne skal sættes i relation til relevant litteratur. Prøv at se det i sammenhæng, og forklar, hvordan det hænger sammen. Forklar eventuelt også, hvis det er muligt, hvorfor der eventuelt er modstridende resultater.
  For teoretiske projekter kan det være problematisk at opdele projektet i Resultater og Diskussion. Et teoretisk projekt vil minde mere om en review-artikel, hvor de to afsnit kan være skrevet sammen til ét afsnit. Afsnittene Resultater og Diskussion kan eventuelt underinddeles i de emner, de omhandler.
 9. Konklusion. Kortfattet beskrivelse af rapportens konklusioner.
 10. Referencer/litteraturliste. Kan skrives efter Vancouver-systemet. Referencer i selve teksten kan laves i parentes med navn og årstal. Fx: Datering af arkæologiske fund er gjort betydelig nemmere gennem Kulstof 14-metoden (Rasmussen, 1994). Ved to forfattere nævnes begge, fx: (Becker og Schaumburg, 1994). Ved mere end to skrives først nævnte forfatter og herefter forkortelsen et al. for eksempel: (Becker et al., 1994)

Hvis du undervejs i forløbet finder ud af, at dit bachelorprojekt tager en anden drejning end først antaget, har du mulighed for at søge om at få titlen ændret. Hvis du vil søge om en ændring af titlen, skal du indsende en ansøgning senest 4 uger før afleveringsfristen.

Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen skal sendes ind senest 4 uger inden afleveringsfristen. Forlængelse af tidsfristen skal først godkendes af din vejleder, dernæst dit undervisningsudvalg og endelig studielederen. Det er derfor vigtigt at du kontakter din vejleder, før du sender din ansøgning.

Søg om ændring af projektet

Bachelorprojektet kan udarbejdes af højst fire studerende i fællesskab. Det skal fremgå klart af rapporten, hvem der er ansvarlig for hvilke dele.

Ved gruppeprojekter indgår rapporten i bedømmelsen ved en efterfølgende individuel mundtlig prøve.

Kontorplads på instituttet

Som bachelorstuderende har du ikke krav på en fast kontorplads, men du er velkommen til at søge. Ansøgningsblanketten findes på SDUNet, som din vejleder har adgang til.

Hvis du får tildelt en kontorplads, kan det af pladshensyn muligvis være et andet sted end resten af den forskningsgruppe, du er tilknyttet. I forbindelse med tildelingen af en plads vil du også kunne få udleveret en nøgle, så du kan komme ind i kontorer, laboratorier og køkkenet i stueetagen. Du skal henvende dig til studiesekretær Inger Rose Hansen for at få en nøgle.

Hvis du har brug for adgang til instituttets mapper på SDU's fællesdrev (S-drevet), skal du have tilladelse fra din vejleder. Når du ansøger om en kontorplads, skal du angive på ansøgningsskemaet, hvilke mapper, du ønsker adgang til.

Regler for laboratoriebrug

Hvis du skal i laboratoriet i forbindelse med dit bachelorprojekt, vil du i de allerfleste tilfælde få tildelt en plads i et stinkskab hos den forskningsgruppe, du bliver tilknyttet.

Det kan være, at du skal dele pladsen med andre, så vis hensyn, mærk dine ting tydeligt, og hold din plads ryddelig. Du skal selv tage dig af dit affald og din opvask.

Spørg gruppens laborant om mærkning af affaldsdunke, eller brug sorteringsnøglen.

Opvask foregår efter aftale med laborant Gitte von Qualen i et af instituttets opvaskerum, henholdsvis i stueetagen og på 1. sal.

Du må som udgangspunkt kun være i laboratoriet inden for normal arbejdstid, og kun hvis der er en laborant, en ph.d.-studerende eller en vejleder til stede.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 30.04.2018