Skip to main content

Dispensation

 

Som udgangspunkt kan du søge dispensation, hvis du har et eller flere usædvanlige forhold der gør, at du ikke har mulighed for at leve op til de regler, der gælder for dig. Usædvanlige forhold kan karakteriseres som forhold, du ikke selv er herre over eller skyld i.

Eksempler på usædvanlige forhold:

 • Personlig sygdom 
 • Sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie
 • Funktionsnedsættelse (eksempelvis dysleksi)


Desuden karakteriseres følgende forhold også som usædvanlige:

 • Barsel
 • Borgerligt ombud som domsmand eller nævning 
 • Værnepligt


Eksempler på forhold, der normalt ikke betragtes som usædvanlige:

 • Ferie
 • Arbejde 
 • Økonomiske vanskeligheder
 • Svær boligsituation
 • Bussen er forsinket den dag, du skal til eksamen


Faglige forhold kan også give dispensation

Du kan også stå i en situation, hvor det er faglige forhold der gør, at du har brug for at søge dispensation. Det kan fx være, at du har to eksamener på samme tid og derfor har brug for at få den ene flyttet.

Nedenfor ser du eksempler på en række forskellige situationer, hvor du kan søge om dispensation.

Du skal søge ved at bruge den rigtige blanket i SPOC og udfylde den med de oplysninger, som er nødvendige for at studienævnet kan behandle din ansøgning.

Studienævnet afgør din ansøgning
Studienævnet
 vurderer, om de vil imødekomme din ansøgning om dispensation. Når studienævnet har vurderet din sag, får du svar via din Studentermail.
Tjek hvornår der er møde i dit studienævn næste gang
.

Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå dine eksamener. Uanset om du dumper eksamen eller udebliver fra eksamen, tæller det som et forsøg.  

Du kan søge dispensation
Hvis du har opbrugt dine eksamensforsøg, kan du søge om dispensation til at få et 4. eksamensforsøg. Får du ikke dispensation til et 4. forsøg, kan du ikke forsætte på din uddannelse. Som regel skal du have et eller flere usædvanlige forhold for at kunne få dispensation. Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, f.eks. med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation. Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

--> Du skal søge via SPOC på blanketten: Ansøgning om yderligere prøveforsøg.

Læs mere om eksamensreglerne.

Der gælder særlige regler for førsteårsprøven
Da du kun har et år til at bestå førsteårsprøven, kan du kun nå at få 2 forsøg til at bestå de eksamener i førsteårsprøven, der er placeret på 2. semester. Det vil sige: Du har 3 forsøg til at bestå de eksamener i førsteårsprøven, der er placeret på 1. semester, men altså kun 2 forsøg til at bestå de eksamener i førsteårsprøven, som er placeret på 2. semester. Det er derfor vigtigt, at du bruger dine forsøg med omhu.

Læs mere om førsteårsprøven.

Førsteårsprøven består af et antal eksamener, som du skal bestå i løbet af det første år på din uddannelse.

Du kan søge dispensation
Hvis du ikke kan bestå førsteårsprøven indenfor fristen, kan du søge om dispensation til at få udsat tidspunktet for, hvornår prøven skal være bestået. Får du ikke dispensation, kan du ikke fortsætte på din uddannelse.  Som regel skal du have et eller flere usædvanlige forhold for at kunne få dispensation.

Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, f.eks. med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation. Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

--> Du skal søge via SPOC på blanketten: Ansøgning om udsættelse af fristen for at bestå førsteårsprøven.

Læs mere om førsteårsprøven

Medsend en studieplan
Det kan være en god idé, at du i din ansøgning medsender en studieplan der beskriver, hvornår du planlægger at tage de resterende fag/kurser fra førsteårsprøven og dermed, hvornår du forventer at bestå prøven. Du kan få hjælp til at lave en studieplan hos Studievejledningen.

Du skal bestå mindst 45 ECTS hvert studieår – det kalder vi studieaktivitetskravet. Hvis du ikke gør det, vil du efter det studieår, hvor du ikke har levet op til kravet, få et varsel om, at du skal have bestået mindst 45 ECTS i løbet af det efterfølgende studieår. Formår du ikke det, kan du ikke fortsætte på din uddannelse. 

Du kan søge dispensation
Som udgangspunkt skal du først søge om dispensation fra studieaktivitetskravet, når du ikke har levet op til kravet og står til at blive udmeldt (du skal altså normalt ikke søge på forhånd). I din ansøgning skal du medsende en studieplan der beskriver, hvornår du planlægger at tage de resterende fag/kurser på din uddannelse. Du kan få hjælp til at lave en studieplan hos Studievejledningen.

Har du en permanent lidelse som nedsætter din studieevne
Hvis du ved, at du ikke kan studere på fuld tid pga. en permanent lidelse eller funktionsnedsættelse, kan du dog søge om dispensation fra studieaktivitetskravet på forhånd. I din ansøgning skal du beskrive, hvor mange ECTS du forventer at bestå hvert semester.

Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, som forhindrer dig i at studere på fuld tid, f.eks. med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation. Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

--> Du skal søge via SPOC på blanketten: Ansøgning om dispensation fra studieaktivitetskravet.

Der er en tidsgrænse for, hvor lang tid du må bruge på at gennemføre din uddannelse.

Læs om tidsgrænsereglen (maksimale studietider).

Du kan søge dispensation
Hvis du ikke kan afslutte din uddannelse indenfor tidsgrænserne, skal du søge om dispensation fra kravet. Får du ikke dispensation, kan du ikke færdiggøre din uddannelse. Som regel skal du have et eller flere usædvanlige forhold for at kunne få dispensation.

Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, f.eks. med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation.Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

--> Du skal søge via SPOC på blanketten: Har du brug for at få dispensation fra tidsgrænsereglerne?

Du kan stå i en situation, hvor du har brug for at ændre prøvevilkårene i en eksamen. Det kan eksempelvis være, at du har brug for:

 • at få ekstra tid til eksamen
 • at få ændret eksamen fra skriftlig til mundtlig 
 • at skrive din eksamensopgave på engelsk
 • at få nedsat ECTS-vægten af et fag/kursus så det passer ind i din uddannelse
 • at gå til eksamen i tidligere pensum


Du kan søge om dispensation

Hvis du har vanskeligt ved at gennemføre eksamen under de normale prøvevilkår, kan du søge om dispensation til at få ændret din eksamen. Du kan få et overblik over de normale prøvevilkår for alle fag/kurser på din uddannelse i din studieordning.

Som regel skal du have et eller flere usædvanlige forhold for at kunne få denne type dispensation, og studienævnet skal samtidig vurdere, at en dispensation ikke vil ændre prøvens faglige niveau. Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, f.eks. med en lægeerklæring.

Særlige prøvevilkår hvis du har en funktionsnedsættelse
Hvis du har en funktionsnedsættelse (fysisk eller psykisk) kan universitetet godkende, at du får særlige prøvevilkår, der sidestiller dig med andre studerende. Det vil typisk være længere tid til bundne skriftlige opgaver eller længere forberedelsestid ved mundtlig eksamen. Hvis du søger om særlige prøvevilkår på grund af en funktionsnedsættelse er det vigtigt, at du:

 1. medsender dokumentation for din funktionsnedsættelse. Det kan være en lægeerklæring, journal fra et hospital, udredningsrapport, test for dysleksi mv.
 2. beskriver, hvorfor din funktionsnedsættelse betyder, at du i det konkrete tilfælde skal have særlige prøvevilkår. Det er ikke nok, at du i ansøgningen henviser til, at du får SPS-hjælp eller at du har en diagnose.

Frist for at søge om særlige prøvevilkår
Den seneste frist for at søge inden sommereksamen er 1. april. Den seneste frist for at søge inden vintereksamen er 1. november.

--> Du skal søge dispensation via SPOC på blanketten: Ansøgning om særlige prøvevilkår.

Du kan stå i en situation, hvor du har brug for at få udsat afleveringsfristen for en eksamensopgave eller evt. få den flyttet til et andet tidspunkt.

Du kan søge om dispensation Oftest skal der være tale om usædvanlige forhold, hvis du skal have dispensation til at få udsættelse af en afleveringsfrist. Det vil sige, at du skal kunne dokumentere f.eks. sygdom i perioden omkring afleveringstidspunktet. Især ved længere skriftlige opgaver kan det være en god idé at søge studienævnet om udsættelse af afleveringsfristen i stedet for at melde sig syg ved Uddannelsesjura & Registratur. Det kan dog også være muligt at få dispensation af faglige grunde. Det kan fx være, at du skal på en studierejse på samme tid som din eksamen er placeret eller at to af dine eksamener er placeret på samme tidspunkt.

Du skal kunne dokumentere de forhold, som du bruger som grundlag for at søge dispensation. Usædvanlige forhold skal dokumenteres, f.eks. med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation. Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

--> Du skal søge via SPOC på blanketten: Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist.

 Hvis du f.eks. bliver langvarigt syg i løbet af et semester, kan du søge om at blive afmeldt undervisningen og dermed også den kommende eksamen. Andre usædvanlige forhold kan også gøre, at man kan få dispensation fra en undervisningstilmelding. Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold, f.eks. med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation.Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

--> Du skal søge via SPOC på blanketten: Vil du søge om at blive afmeldt undervisning/eksamen?


Der kan også være andre situationer, hvor du har brug for at søge dispensation.

Hvis din ansøgning er begrundet med usædvanlige forhold, skal du dokumentere disse, f.eks. med en lægeerklæring. Andre typer af dokumentation kan også bruges, afhængig af den konkrete situation. Husk også at redegøre grundigt for dine usædvanlige forhold.

--> Du skal søge via SPOC på blanketten: Ansøgning om andre dispensationstyper.

Når du søger dispensation, skal du begrunde, hvorfor du mener, der er grund til at give dig dispensation fra de almindelige regler.

Når du søger pga. faglige forhold
Hvis din ansøgning henviser til faglige forhold, skal du redegøre grundigt for disse forhold.

Når du søger pga. usædvanlige forhold
Hvis din ansøgning henviser til et eller flere usædvanlige forhold - se pkt. 1, skal du redegøre for det/de usædvanlige forhold og dokumentere det/dem, fx via en lægeerklæring - se pkt. 4.

Indhold i en god redegørelse – usædvanlige forhold:

 1. Beskriver ét eller flere usædvanlige forhold. Dvs. forhold, som du ikke selv er herre over eller skyld i. 
 2. Beskriver, hvordan det usædvanlige forhold ligger uden for din kontrol. Det usædvanlige forhold må ikke være noget, du kunne have undgået ved almindelig omtanke. 
 3. Beskriver, hvordan det usædvanlige forhold har været af afgørende betydning for din mulighed for at overholde den eller de regler, du søger dispensation fra. 

Din opgave er at beskrive de usædvanlige forhold på en måde, så du giver studienævnet det bedst mulige grundlag for at vurdere din sag. 

Dokumentation
Du skal som udgangspunkt kunne dokumentere de usædvanlige forhold, fx via en udtalelse fra din læge. Se tjekliste til, hvad du bør have med i din lægeerklæring under pkt. 4 .

Overvej at medsende en studieplan
Hvis du søger om dispensation fra studieaktivitetskravet, skal du vedlægge en studieplan. En studieplan er en plan der beskriver, hvornår du planlægger at tage de resterende fag/kurser på din uddannelse. Der kan også være andre tilfælde, hvor det er en god idé at medsende en studieplan - fx hvis du søger om udsættelse af førsteårsprøven. Du kan få hjælp til at lave en studieplan hos Studievejledningen.

Lægeerklæringens indhold har betydning for, hvordan studienævnet vurderer din ansøgning. Nedenstående tjekliste beskriver hvilke informationer, studienævnet vægter i sin behandling, dvs. informationer, som er gode at få beskrevet i din lægeerklæring.

 1. Du er eller har været syg
  Det skal fremgå, at lægen vurderer, at du er eller har været syg. Det er ikke et krav, at lægen beskriver hvilken sygdom, der er tale om. Det er heller ikke nødvendigt, at du medsender lægejournal for at dokumentere lægeerklæringens indhold.

 2. Hvordan din sygdom har relevans for din dispensationsansøgning
  Det skal fremgå, at du på grund af din sygdom ikke kan eller har kunnet deltage i studie- og eksamensaktiviteter.

 3. Hvilken periode du er eller har været syg
  Det skal fremgå, om sygdommen er tidsbegrænset eller permanent. Hvis der er tale om en tidsbegrænset sygdom skal lægen beskrive, fra hvilken dato til hvilken dato, du forventer at være syg. Det bør fremgå om sygdommen betyder, at du er fuldtids- eller deltidssygemeldt.

Sørg for at få dokumentation – både ved langvarig og akut sygdom!
Uanset om du bliver langvarig eller akut syg under dit studie, er det en god idé, at du opsøger læge og får dokumentation på dit sygdomsforløb og hvordan det har påvirket din evne til at studere. På den måde kan du, hvis du enten nu – eller senere i dit studie - kommer i klemme med reglerne om fx studieaktivitet og gennemførselstid, dokumentere årsagen i en evt. dispensationsansøgning.

Du søger dispensation via SPOC.

 

Hvis du søger om flere ting
Hvis du skal søge om flere ting, skal du udfylde flere blanketter. Søger du fx både om et ekstra eksamensforsøg og udsættelse af førsteårsprøven, skal du sende to blanketter.

 

Dokumentation
Husk at vedhæfte relevante dokumenter i din ansøgning. Har du ikke dokumenterne på ansøgningstidspunktet, er det en god idé at skrive, at du eftersender dem. Hvis du har mange dokumenter/bilag, kan du med fordel samle dem i én fil - se guide.

Brug for hjælp?
Hvis du har brug for vejledning i forbindelse med dispensation, kan du kontakte Studievejledningen.

Se også

Sidst opdateret: 29.04.2022