Projektorienteret forløb (praktik)

Praktik- og projektforløb

Praktikophold på 4. semester er en obligatorisk del af din uddannelse. 

Du har mulighed for at tage på et praktikophold i en privat virksomhed, offentlig institution eller lignende i Danmark eller udlandet. Du har også mulighed for at deltage aktivt i et forskningsorienteret projektforløb ved nationale og internationale institutioner og instanser.

Praktikopholdet skal være ulønnet.

Et praktikophold eller projektforløb vil:

 • give dig muligheden for at skabe bro mellem teori og praksis.
 • være med til at skærpe din uddannelsesprofil og sætte fokus for din fortsatte uddannelse.
 • skabe netværk og åbne døre til arbejdsmarkedet.
 • praktikopholdet afsluttes med en mundtlig posterpræsentation hvor du på et seminar skal synliggøre praktikforløbets relevans for din uddannelse for dine medstuderede, censor og eksaminator.

Praktikopholdet er som sagt obligatorisk, men kan dog erstattes af valgfag, hvis du tager på udveksling på et udenlandsk universitet på hele 4. semester.

Praktikperiode

Sidste halvdel (8 uger) af 4. semester er afsat til praktikophold. Der er også mulighed for et ophold på deltid fordelt over over 16 uger (2 kvartaler), såfremt det passer bedre med evt. valgfag på et andet fakultet/universitet.

Praktikstedet

Du skaber selv kontakt til praktikstedet. Hvis praktikstedet vil vide mere om praktikophold på Folkesundhedsvidenskab, kan du give følgende brev til din kontaktperson på praktikstedet:
Dansk: Brev til praktikstedet (.pdf)
Engelsk: Letter to the place of internship (.pdf)

Du kan også få hjælp og inspiration til at finde et praktiksted hos SDU RIO.

På blackboard (Praktik - Bachelorudd. i Folkesundhedsvidenskab) kan du finde erfaringsopsamlinger fra tidligere studerendes praktikophold, som du kan bruge som inspiration.

Praktikaftalen

Når du har fundet og skabt kontakten til praktikstedet skal du indgå en skriftlig aftale, en såkaldt praktikaftale, med praktikstedet angående praktikforløbets faglige formål og indhold samt organisering af arbejdet.

Her kan du hente skabeloner:

Praktikaftale DK (inkl. infobrev) (.docx)
Praktikaftale GB (inkl. infobrev) (.docx)

Det er en betingelse for praktikaftalens godkendelse ved studienævnet, at du på praktikstedet har adgang til en vejleder, der er akademisk kvalificeret til dette, dvs. vedkommende skal som minimum en kandidatuddannelse. Denne medarbejder skal dog ikke fungere som vejleder i forbindelse med udarbejdelse af posteren. Hertil får du vejledning på SDU.

Praktikaftalen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Navn på praktikstedet
 • Navn og titel (inkl. akademisk titel) på vejlederen på praktikstedet
 • Beskrivelse af arbejdsopgaver på praktikstedet
 • Beskrivelse af formålet med praktikopholdet
 • Uddybende beskrivelse af en specifik praktik-/arbejdsopgave, indsats eller et slutprodukt
 • Praktikperiode
 • Ugentligt antal timer *

* Vær opmærksom på, at praktikken skal modsvare et fuldtidsstudie/fuldtidsstilling, dvs. 37 timer om ugen. Ved praktik på deltid i 16 uger, skal det ugentlige timetal være min. 18 timer om ugen.

Det er vigtigt at indholdet af praktikken samt dine arbejdsopgaver beskrives så detaljeret som muligt. Både for at studienævnet bedre kan træffe sin afgørelse, men også for din egen skyld, så du sikrer at du og praktikstedet har ens forventninger til praktikken og så du har noget at holde dig til, hvis der skulle opstå problemer i løbet af opholdet.

Praktikaftalen skal underskrives af dig og din kontaktperson/den praktikansvarlige på praktikstedet.

Udspecificeret arbejdsopgave, indsats og slutprodukt

Der er ikke nogen formelle krav til, hvilken form eller hvad den specifikke arbejdsopgave, indsats eller slutprodukt skal tage og indeholde. Det kan være undervisning, fremstilling af informationsmateriale, statistisk analyse, konference deltagelse med relevante forskningsresultater, skriftligt materiale. Det forventes, at den studerende kontinuerligt arbejder på denne i løbet af praktikopholdet.

Forhåndsgodkendelse af praktikopholdet

Praktikopholdet skal forhåndsgodkendes af Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab.

Du ansøger ved at benyttet dette link: https://studyboard.sdu.dk/

Når du er logget ind på siden, skal du klikke på "Studienævn" og dernæst "Merit" og "Ansøgning om forhåndsmerit for individuelle aktiviteter".

Udfyld formularen og upload praktikaftalen.

Ansøgningsfrister

Praktikaftalen skal være forhåndsgodkendt, inden du påbegynder praktikken.

Pga. sagsbehandlingstiden skal du indsende din ansøgning om forhåndsgodkendelse senest 1 måned, inden praktikperiodens start.

Praktikvejledning på SDU

Praktikkoordinatoren indkalder til vejledningsseminar efter praktikperiodens udløb. Har du brug for hjælp eller har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte hende på mail eller pr. telefon (se kontaktinfo nederst på siden).

Eksamensform/bedømmelse af poster

Den endelige godkendelse af praktikopholdet sker ved beståelse af eksamen.

Du skal udarbejde en poster på max. 1 A4 side, der består af:

- En sammenfatning af erfaringer fra praktikperioden, hvor der fokuseres på en bestemt problemstilling, som præsenteres i en kortfattet form. Posteren kan eventuelt tage udgangspunkt i eller inkludere den udspecificerede arbejdsopgave.

Posteren fremlægges for dine medstuderende på et seminar i begyndelsen af efterårssemestret.

Poster og fremlæggelse bedømmes bestået/ikke bestået.

Du finder fagbeskrivelsen her.

Erfaringsopsamling

Sammen med posteren skal du aflevere et særligt erfaringsskema, der beskriver praktikstedet, dine arbejdsopgaver, erfaringer og vurderinger af forløbet.

Du finder skemaet her.

Skemaet bliver gjort tilgængeligt i anonymiseret form på blackboard, så den kan være med til at inspirere kommende studerende.

Aflevering af poster og erfaringsopsamling

Posteren samt erfaringsopsamlingsskemaet skal afleveres hver for sig på Blackboard under 'Praktik - Bachelorudd. i Folkesundhedsvidenskab' senest den 15. august kl. 12.00.

Hvis den 15. falder i en weekend, rykkes afleveringsfristen til den efterfølgende mandag kl. 12.00.

Syge- og reeksamen og dispensation

Syge- og omprøve finder sted i samme eller efterfølgende semester. Evt. justeringer med henblik på omprøve aftales med praktikvejlederen.

 Begrundet skriftlig ansøgning om dispensation fra ovenstående retningslinjer indsendes til Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab.

 

Klage over bedømmelsen

Klager over bedømmelse indgives senest 2 uger efter at bedømmelsen er offentliggjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Kontakt

Praktikkoordinator:

Mette Winge Jakobsen
E-mail: mwjakobsen@health.sdu.dk