Skip to main content

Eksamen

Marts/April 2021

2. semester (.pdf)
4. semester (.pdf)
6. semester (.pdf)

Juni 2021

2. semester (.pdf)

Juni 2021

Reeksamensplan (.pdf)

Regler om tilmelding til eksamen kan ses i din studieordning, som du kan finde i fanen til højre på denne side eller i universitetets generelle regler.

Ordinær eksamen / reeksamen udbydes på følgende måde:
- Ordinær eksamen i november udbydes til reeksamen i januar -
Tilmelding til reeksamen 15. - 31. december
- Ordinær eksamen i januar udbydes til reeksamen i juni - 
Tilmelding til reeksamen 1. februar - 15. maj
- Ordinær eksamen i april udbydes til reeksamen i juni -
Tilmelding til reeksamen 1. - 15. maj
- Ordinær eksamen i juni udbydes til reeksamen i august -
Tilmelding til reeksamen 15. juni - 12. august

Forårssemesteret - 20. - 30. november
Efterårssemesteret - 20. - 30. maj

Skriftlige stedprøver afvikles i din egen computers tekstbehandlingsprogram med Exam Monitor aktiveret. Det vil fremgå af eksamensplanen, hvordan eksamen kommer til at foregå. Du er i øvrigt selv ansvarlig for at holde dig orienteret om retningslinjer og praktiske forhold i forbindelse med afholdelse af digitale stedprøver.

Du kan læse mere om programmet Exam Monitor m.m. i håndbogen nedenfor:
Håndbog til studerende (link)

Desuden kan du finde universitets generelle regelsæt for skriftlige prøver her:
Syddansk Universitets regelsæt for skriftlige stedprøver (link)

Elektronisk aflevering af skriftlige opgaver
Alle skriftlige opgaver (rapporter, projekter m.m.) afleveres som én pdf-fil via Digital Eksamen.

Du kan derfor frit uploade din opgave på ny inden for den gældende tidsfrist i tilfælde af fejl.

Alle sider af din eksamensbesvarelse skal forsynes med sidenummerering, modulets titel og dit eksamensnummer (eller navn og fødselsdato - se nedenfor).

Forside
Se følgende forslag til en eksemplarisk forside i forbindelse med aflevering af eksamensbesvarelser. Ved de fleste opgaver skal du være anonym (eksamensnummer), men nogle gange skal dit navn stå på opgaven (fx hvis opgaven skal forsvares mundtligt). Du kan se af studyguidens eksamensbestemmelser, hvad der gælder for det enkelte modul.

Eksemplarisk forside anonym (.docx)
Eksemplarisk forside med navn (.docx)

Aflevering af gruppeopgaver
I forbindelse med aflevering af gruppeopgaver skal hver gruppe uploade én besvarelse. Skriv navne og fødselsdatoer på alle gruppemedlemmer på alle sider af besvarelsen. Ved gruppeopgaver uden efterfølgende mundtligt forsvar skal der KUN anvendes eksamensnummer i opgaven.

Identifikation ved gruppeopgaver (uden mundtligt forsvar)
Ved skriftlige gruppeopgaver uden mundtligt forsvar skal der umiddelbart efter forsiden placeres en side hvorpå det oplyses, hvilke studerende der har bidraget med hvilke dele af opgaven. Dette skal sikre, at den enkelte studerendes bidrag kan konstateres, så en individuel bedømmelse kan finde sted. Dog må de indledende afsnit, diskussionsafsnittet og konklusionen gerne udarbejdes i fællesskab.

Ved gruppeopgaver med mundtligt forsvar er der ikke krav om opdeling af opgaven.

Gruppedannelse:
Det er op til den enkelte modultovholder at vurdere, hvornår de studerende selv  må danne grupper eller om modultovholder foretager gruppeinddelingen.

Der kan gives dispensation til at udfærdige en opgave individuelt i situationer, hvor usædvanlige forhold gør, at en studerende ikke har mulighed for at deltage i arbejdet i grupper. Henvendelse skal ske til modultovholder, som i samråd med studieledelsen tager stilling til, om ønsket kan imødekommes.

Gruppedannelse i Digital eksamen:
Én person fra gruppen opretter gruppen i Digital Eksamen, hvorefter de resterende gruppemedlemmer skal bekræfte, at de er med i gruppen.  Gruppedannelse og bekræftelse af gruppe skal ske inden afleveringsfristen. Derfor er det vigtigt, at I ikke venter til sidste øjeblik før afleveringsfristen med at registrere jeres gruppe i Digital Eksamen.  
Vær opmærksom på, at hvis du ikke når at bekræfte din gruppeinvitation inden afleveringsfristen, risikerer du at blive registreret som fraværende ved den pågældende eksamen, og dermed bruger du ét eksamensforsøg.

Bemærk venligst, at tidsfristerne for aflevering af hjemmeopgaver i Digital Eksamen skal overholdes nøje, idet systemet lukker præcist. Hvis der er problemer, kontaktes studiesekretariatet øjeblikkeligt og inden fristens udløb.

Tidsoversigter
Tidsoversigter i forbindelse med mundtlige prøver vil blive annonceret i Digital eksamen.

Brug af computer ved mundtlige prøver med forberedelse
Retningslinjer (.pdf)

Resultaterne af eksamensbesvarelserne annonceres via Studenterselvbetjening senest 4 uger efter eksamensdagen (juli måned tæller ikke med).

Det er studienævnets praksis at give dispensation til særlige prøvevilkår i de tilfælde, hvor dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse forhindrer dig i at deltage i en prøve på lige fod med andre studerende. De særlige prøvevilkår må ikke medføre, at prøvens niveau sænkes eller at kompetencemål ikke opfyldes. Studienævnet vil foretage en individuel vurdering, når der træffes afgørelse.

Særlige prøvevilkår kan fx. være ekstra tid til en skriftlig eksamen og/eller ekstra tid til forberedelse til en mundtlig eksamen.

Fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan fx være ordblindhed, kroniske lidelser, gravididet (i tredje trimester eller ved dokumenterede særlige graviditetsgener tidligere i graviditeten) el. lign.

Læs her, hvordan du ansøger. Du skal kunne dokumentere funktionsnedsættelsen. Vær opmærksom på studienævnets ansøgningsfrister

 

Censorer:

Censorformandskabet for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser

Kontakt:

Yderligere spørgsmål vedr. eksamen bedes rettet til Studiesekretariatet, publichealth@health.sdu.dk.

Syg til eksamen?

SDU har regler for, hvad du skal gøre.

Læs mere

Sidst opdateret: 13.04.2021