Skip to main content

Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

I din studieordning er det beskrevet, at du opnår følgende fagspecifikke kompetencer:

Viden 

Den konkrete viden, du får med en bachelorgrad i biologi, er:

 • viden om biologiens grundlæggende teorier og eksperimentelle metoder
 • viden om udvalgte aktuelle emner inden for biologisk forskning
 • viden om centrale videnskabsteoretiske emner
 • viden om de sikkerhedsmæssige aspekter af eksperimentelle biologiske undersøgelser
 • at kunne forstå og reflektere over biologiske teorier, metoder og praksis, herunder diskutere biologiske problemstillinger ved anvendelse af tankegange, ræsonnementer og fagudtryk fra biologien og relaterede discipliner 

Færdigheder 

De konkrete færdigheder, du får med en bachelorgrad i biologi, er evnen til at:

 • strukturere og gennemføre eksperimentelle biologiske undersøgelser i såvel laboratoriet som i felten
 • foretage analyser af biovidenskabelige metoder og forholde sig kritisk til biologiske teorier og modeller
 • kunne forstå hvorledes naturvidenskabelig viden opnås ved et samspil mellem teori og eksperiment
 • træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger
 • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt udvælge og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller inden for biologien
 • tilegne sig ny biologisk viden på en effektiv og selvstændig måde og anvende denne viden reflekterende
 • beskrive, formulere og formidle faglige problemstillinger og resultater til fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere 

Kompetencer 

De konkrete kompetencer, du får med en bachelorgrad i biologi, er evnen til at kunne:

 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdssammenhænge
 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på baggrund af gruppebaseret projektarbejde
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer