Skip to main content

Den gode opgave

Undervejs i studiet skal du skrive selvstændige videnskabelige rapporter, hvor du skal vise, du kan forholde dig til data og skrive videnskabelige - at du er ved at blive en 'akademisk håndværker'.

Du skal selv formulere et problem og argumentere for, at det er fagligt relevant. Du skal også selv supplere dit faglige kendskab med ny litteratur og vise, at du kan vælge hensigtsmæssige metoder til at besvare din problemformulering.

Sæt dig ind i kravene

Inden du begynder at skrive en rapport, skal du sætte dig ind i kravene. I kursusbeskrivelserne  kan du læse om målbeskrivelser og forventninger til de færdigheder, du skal opnå inden for hvert kursus.  Hvis du er i tvivl om kravene, kan du tage fat i din vejleder eller underviser.

Opbygning af den typiske rapport

Der er stor forskel på, hvordan en videnskabelig rapport kan se ud, men en selvstændig, naturvidenskabelig rapport vil typisk have følgende afsnit:

1. Resumé/abstract

Opsummér kort problemstillingen og rationalet for at undersøge den, angiv kortfattet de anvendte metoder, de vigtigste resultater og de centrale konklusioner. Resuméet skal kunne læses uafhængigt af resten af rapporten

2. Indledning

Indledningen skal give læseren den faglige baggrund, som er nødvendig for at forstå arbejdets relevans, formål og problemstillinger. I en naturvidenskabelig rapport er indledningen et opdateret, fokuseret review af den tilgængelige litteratur om emnet for din rapport.

3. Metode og materialer

Metode- og materialeafsnittet har til formål at sikre, at læseren kan vurdere fordeler og mangler ved den metode, du har benyttet. Læseren skal i princippet kunne gentage undersøgelsen - og få samme resultat - ud fra metodebeskrivelsen.

Afsnittet skal skrives i datid, og det er en fordel at skrive dette afsnit, mens du laver forsøgene eller kort tid efter.

4. Resultater

Resultatafsnittet er den vigtigste del af enhver naturvidenskabelig rapport, da du her præsenterer de faktiske resultater.

Det er vigtigt, at du præsenterer de opnåede resultater præsenteres objektivt, uden at du fortolker, diskuterer eller kommenterer dem i forhold til dine egne forventninger eller litteraturen.

5. Diskussion og konklusion

I diskussionen ser du på, hvordan de opnåede resultater relaterer til hinanden og til det oprindelige formål, som er angivet i problemformuleringen og indledningen. Du vurderer resultaternes troværdighed og diskuterer resultaterne i forhold til dine forventninger fra eksisterende viden og teorier i den videnskabelige litteratur. Alle afvigende, modstridende eller overraskende resultater skal forklares.

Du afslutter med en kort konklusion, der fremhæver og perspektiverer arbejdets centrale resultater.

Hele diskussionen skal understøttes af referencer. Inden for naturvidenskaben er forfatterens egen mening betydningsløs, hvis den ikke holdes op mod den eksisterende viden!

6. Referencer

I referencelisten skal du angive de fulde referencer for den litteratur, du har citeret i rapporten. Gennem referencelisten kan læseren kontrollere, at du er bekendt med den relevante litteratur om emnet eller få en oversigt over tidligere undersøgelser inden for samme område.

Husk, at du kun skal medtage litteratur, som du rent faktisk har læst (!) og citeret i rapporten.

Spørg din vejleder til råds
Der er mange standarder for, hvordan man opbygger en referenceliste. Derfor er det en god idé, at du spørger din vejleder, hvilken standard han/hun foretrækker, og at du bruger denne konsekvent i din rapport. Det er en del af din identitet som 'akademisk håndværker', at du kan opstille en referenceliste korrekt.

Læs mere i vejledningen til rapportskrivning på Biologi, som tydeliggør, hvordan vi forventer, at en videnskabelig rapport er opbygget og formuleret, så du som studerende har en rettesnor for det skriftlige arbejde gennem hele din studietid.

Vi forventer, at du læser og benytter vejledningen til alle større rapporter gennem hele din studietid. Hvis de strukturelle og skrivetekniske krav er i orden, sparer du tid i det lange løb, og din vejleder kan fokusere på at give feedback på det faglige indhold.

Fokus på, hvordan du anvender din viden

I større rapporter skal du demonstrere din evne til at anvende viden. Dit undersøgelsesspørgsmål skal være snævert, og du bliver i høj grad bedømt på den måde, du kommer frem til din konklusion på. Rapporter af denne type tjener i høj grad til, at du demonstrerer, at du har akademiske færdigheder.

Viden på flere niveauer

Psykologen Benjamin Bloom opstiller et hierarki for viden. Hierarkiet bevæger sig fra det kendte mod det ukendte og samtidig fra det simple mod det komplekse. Den illustrerer, at man skal se viden som noget, der eksisterer i forskellige niveauer, og at man skal have fokus på at kunne anvende viden - og ikke bare at have viden. Læringsmålene fra kursusbeskrivelserne svarer til modellens tredje, fjerde og femte trin.

Klik på modellen for stor version.

Vejledning til rapportskrivning på Biologi

Download

God akademisk praksis

Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

Download guide