Skip to main content

Dispensation

En dispensation er en tilladelse til at blive undtaget fra de sædvanlige og faste regler, der gælder for din uddannelse.  Du kan for eksempel søge om dispensation til yderligere prøveforsøg, til at få særlige prøvevilkår, til afmelding af kurser eller til at tage færre kurser end kravene om studieaktivitet foreskriver.

Regelgrundlag
Studienævnet er jf. universitetsloven § 18 blandt andet tildelt kompetencen til at behandle dispensationsansøgninger fra de studerende. Studienævnet har mulighed for at dispensere fra egne regler, eksempelvis fastsat i studieordninger, og når der er i bekendtgørelser er indsat en dispensationsadgang.

En ansøgning om dispensation skal behandles ud fra et individuelt skøn og vedrører konkrete, individuelle forhold hos den enkelte studerende. Studienævnet skal derfor altid foretage en konkret vurdering i den enkelte dispensationssag.

Hvis der er usædvanlige forhold, der gør, at du ikke har mulighed for at leve op til en eller flere regler, der gælder for din uddannelse, kan du søge om dispensation. Som regel skal der særlige omstændigheder til, for at du kan få dispensation.

 • Vælg den blanket, der dækker den type dispensation, som du har brug for
 • Udfyld blanketten efter anvisningen
 • Redegør for, hvilke omstændigheder du mener berettiger dig til at opnå dispensationen (usædvanlige forhold).
 • Vedlæg dokumentation. Hvis du har mange bilag, kan du med fordel samle bilagene i én lang pdf-fil.

Når du udfylder blanketten, skal du begrunde tydeligt og præcist, hvorfor du mener, der er grund til at give dig dispensation fra en eller flere gældende regler. Du skal sørge for, at det er let at forstå din situation, og at det er tydeligt, hvordan dine studier er blevet påvirket af "usædvanlige forhold", se eksempler på "usædvanlige forhold" under spørgsmål 4.

Du skal huske at forklare, hvordan de usædvanlige forhold har haft en afgørende betydning, således du har været nødsaget til at søge om dispensation hos studienævnet. Der skal være en årsagssammenhæng, hvilket vil sige at de usædvanlige forhold skal have et omfang og en tidsmæssig placering, der har forhindret dig i at følge en given regel. 

En god redegørelse opfylder tre krav

 1. Den beskriver et eller flere forhold, som er usædvanlige i den betydning, at det er noget, som ikke forekommer rutinemæssigt.
 2. Den beskriver, hvordan det usædvanlige forhold ligger uden for din kontrol. Det må altså ikke være noget, som du kunne have undgået ved almindelig omtanke, som du burde have kunnet forudse, eller som på anden måde er ”din egen skyld”.
 3. Endelig beskriver den, hvordan det usædvanlige forhold har været af afgørende betydning for din mulighed for at overholde den eller de regler, du søger dispensation fra.

I forbindelse med en ansøgning om dispensation vil der altid være tale om et konkret, individuelt skøn i din specifikke sag. Din opgave er derfor at beskrive de usædvanlige forhold på en måde, så du giver studienævnet det bedst mulige grundlag for at vurdere din sag.

Dokumentation

Du skal  kunne dokumentere de usædvanlige forhold, for eksempel gennem en lægeerklæring, hvis din begrundelse er sygdom. 

Studieplan

Hvis du søger om dispensation fra studieaktivitetskravet på 45 ECTS, skal du vedlægge en studieplan. Der kan også være andre tilfælde, hvor det er en god idé at medsende en studieplan over dit fremtidige studieforløb, når du søger om dispensation, f.eks. hvis du søger om udsættelse af førsteårsprøven.

En studieplan en beskrivelse af, hvornår du planlægger at tage de resterende kurser på din uddannelse . Du kan få hjælp til at lave en studieplan hos Studievejledningen på Naturvidenskab.

Usædvanlige forhold er forhold, som...

 • ...ikke forekommer rutinemæssigt.
 • ...ligger uden for din egen kontrol. Det må altså ikke være noget, som du kunne have undgået ved almindelig omtanke, som du burde have kunnet forudse, eller som på anden måde er ”din egen skyld”.
 • ...er eller har været af afgørende betydning for din mulighed for at overholde den eller de regler, du søger dispensation fra.

Eksempler på usædvanlige forhold

 • Dokumenteret sygdom hos dig selv
 • Dokumenteret sygdom i din nærmeste familie
 • Barsel
 • Dødsfald i din nærmeste familie
 • Funktionsnedsættelse – eksempelvis dysleksi
 • Borgerligt ombud som domsmand eller nævning vil også kunne være omfattet af begrebet
 • Andre forhold som vedrører dig som studerende, og som du oftest vil være uden skyld i

Eksempler på forhold, der ikke betragtes som usædvanlige

 • Du har planlagt ferie den dag, hvor du skal til eksamen
 • Du har et job ved siden af studiet og kan derfor ikke følge alle de kurser, som din studieordning foreskriver
 • Bussen er forsinket den dag, du skal til eksamen

Studienævnet har brug for dokumentation, der understøtter din begrundelse i ansøgningen. Hvis du begrunder de usædvanlige forhold med sygdom, skal du vedlægge en gyldig lægeerklæring eller anden lægelig dokumentation (se Formelle krav til lægeerklæring nedenfor). Det er op til studienævnet at vurdere, om dokumentationen er tilstrækkelig og giver grundlag for at tildele dispensation.

Du skal være opmærksom på, at din lægeerklæring skal indeholde en egentlig lægefaglig vurdering, og at der skal være årsagsmæssig og tidsmæssig sammenhæng mellem sygdomsperioden og det konkrete forhold, du søger om dispensation fra.

Er der tale om længerevarende eller kronisk tilstand, skal lægeerklæringen også indeholde informationer om hvordan tilstanden har haft specifik betydning for det konkrete forhold, du søger om dispensation fra. Sådanne informationer er påkrævede for at studienævnet kan træffe beslutning på fuldt oplyst grundlag.

Der kan være visse former for dispensationsansøgninger, som kræver at du vedlægger en studieplan – se vejledningen i blanketten.

Eksempler på dokumentation:

 • Lægeerklæring/udredning
 • Skilsmisseerklæring
 • Personattest
 • Vandrejournal

Formelle krav til lægeerklæringen

En lægeerklæring bør som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Patientens navn, personnummer og adresse
 • Lægens navn og virksomhedsadresse
 • Oplysning om, hvilke oplysninger i erklæringen der beror på lægens egen undersøgelse af patienten, og hvilke oplysninger der stammer fra patienten selv, tredjemand eller patientjournaler m.v.
 • Oplysning om, hvem der er egen læge
 • Lægen skal anføre sin vurdering af patienten og medtage de forhold i erklæringen, som lægen finder relevant for at kunne opfylde formålet med erklæringen
 • Tidsmæssig og årsagsmæssig sammenhæng mellem det usædvanlige forhold og dét, der søges om dispensation fra, skal tydeligt fremgå af lægeerklæringen. Dvs. datoer for eksempelvis sygdomsperiode skal fremgå tydeligt.
 • Hvis lægeerklæringen er skrevet efter datoen for aktiviteten (for eksempel en eksamen eller deadline for aflevering), der søges om dispensation fra, så skal det tydeligt fremgå, at lægen er kontaktet senest på dagen for aktiviteten.

Det er studienævnet, der træffer en afgørelse i din sag på baggrund af din ansøgning og dokumentation. Når studienævnet har truffet en afgørelse, får du svar via din studentermail.

Hvis du har brug for vejledning i forbindelse med din dispensationsansøgning, kan du kontakte Studievejledningen på Naturvidenskab.

Se studienævnets vejledning til dispensationsansøgninger.

Gå til ansøgningsportalen

Hvilken blanket er den rette?

Her kan du læse mere om de forskellige typer af dispensationer, så du kan vælge den rigtige blanket. Du kan også se, hvilke oplysninger du vil blive bedt om, når du udfylder blanketten.

Bemærk: Hvis du skal søge om flere ting, skal du udfylde flere blanketter. Hvis du f.eks. skal søge både om et ekstra prøveforsøg og om udsættelse af førsteårsprøven, skal du sende to blanketter.

Når tilmeldingsperioden er overstået, er tilmeldinger til prøver bindende og kan kun annulleres med en dispensation fra dit studienævn.

Studienævnet har mulighed for at annullere din tilmelding til en prøve, hvis du kan dokumentere, at du på grund af usædvanlige forhold er forhindret i at forberede dig til og/eller deltage i den pågældende prøve.

Du skal vedlægge en studieplan, der giver studienævnet et overblik over resten af dit studieforløb.

Gå til blanketsystemet


Når tilmeldingsperioden er overstået, er kursustilmeldinger bindende og kan kun annulleres med en dispensation fra dit studienævn. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for valgfag.

Studienævnet har mulighed for at annullere din tilmelding til et kursus, hvis du kan dokumentere, at du på grund af usædvanlige forhold ikke har mulighed for at gennemføre det pågældende kursus.

Du skal vedlægge en studieplan, der giver studienævnet et overblik over resten af dit studieforløb.

Gå til blanketsystemet

Du skal bestå mindst 45 ECTS hvert år. Dette er et akkumuleret krav; det betyder, at du for eksempel skal have bestået mindst 45 ECTS efter første studieår og mindst 90 ECTS efter andet studieår. Læs mere om studieaktivitetskravet.

For at du kan få dispensation fra studieaktivitetskravet, skal du have været ude for usædvanlige forhold, som du skal beskrive og dokumentere i din ansøgning.

Du skal angive, hvor mange ECTS du kan bestå i hvert semester, og du skal vedlægge en studieplan, der giver studienævnet et overblik over, hvornår du planlægger at færdiggøre de elementer af uddannelsen, som du mangler.

Gå til blanketsystemet

Du har tre prøveforsøg til at bestå hver eksamen (der kan være andre regler for de kurser, der indgår i førsteårsprøven). Bemærk, at det også tæller som et forsøg, hvis du udebliver.

For at du kan få dispensation til et yderligere prøveforsøg, skal du kunne dokumentere, at du har været ude for usædvanlige forhold, som du skal beskrive og dokumentere i din ansøgning.

Hvis du får dispensation til et ekstra prøveforsøg, skal du som udgangspunkt deltage i den næstkommende eksamen i kurset. Hvis det af særlige årsager ikke er realistisk for dig, skal du huske også at søge om tilladelse til at bruge det ekstra prøveforsøg i en senere eksamenstermin. Det kræver en særlig begrundelse og evt. relevant dokumentation. Husk at skrive, hvornår det vil være realistisk for dig at gå til eksamen, og at medsende en studieplan, der giver studienævnet et overblik over, hvornår du planlægger at færdiggøre de elementer af uddannelsen, som du mangler.

Gå til blanketsystemet


Nogle kurser har indgangskrav. Et indgangskrav er et krav om, at du skal have bestået bestemte andre kurser for at deltage i det pågældende kursus.

Studienævnet  har mulighed for at give dig dispensation fra indgangskravet, hvis du kan sandsynliggøre, at du har de faglige forudsætninger for at følge undervisningen, selvom du ikke opfylder indgangskravet.

Du skal vedlægge en studieplan, der giver studienævnet et overblik over resten af dit studieforløb.

Gå til blanketsystemet

Der er en tidsgrænse for, hvor lang tid du må bruge på at færdiggøre din uddannelse. Hvis du ikke overholder denne tidsgrænse, bliver du udskrevet fra din uddannelse. 

Bacheloruddannelser skal være afsluttet på normeret tid + 1 år.

Hvis du ikke kan afslutte din uddannelse inden for denne tidsgrænse, kan du søge om dispensation til at fortsætte din uddannelse, hvis du kan dokumentere, at du  har været ude for usædvanlige forhold. Uden en dispensation kan du ikke fortsætte på din uddannelse.

Du skal angive i din ansøgning, hvornår du kan færdiggøre din uddannelse, og du skal vedlægge en studieplan, der giver studienævnet et overblik over, hvornår du planlægger at færdiggøre de elementer af uddannelsen, som du mangler.

Vær opmærksom på, at du i din ansøgning skal argumentere og redegøre for, hvorfor du har brug for ekstra tid ud over den tilladte studietid til at færdiggøre din uddannelse.

Gå til blanketsystemet

Du kan få dispensation til særlige prøvevilkår, hvis du lider af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller har et andet modersmål end dansk, når dit studienævnet vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille dig med andre studerende til eksamen.

Eksempler på særlige prøvevilkår:

 • forlænget eksamenstid
 • forlænget forberedelsestid
 • tilladelse til at bruge særlige hjælpemidler
 • ændret eksamensform
 • ændret eksamenssprog

Prøvens faglige niveau skal dog forblive det samme, og du skal stadig kunne opfylde kompetenceprofilen for din uddannelse.

Gå til blanketsystemet

Førsteårsprøven består af et antal eksamener, som du skal bestå i løbet af det første studieår på din bacheloruddannelse. Som udgangspunkt har du kun to forsøg til at bestå de prøver, der er en del af din førsteårsprøve.

Læs mere om førsteårsprøven

For at du kan få udsat fristen for at bestå førsteårsprøven, kræver det, at du har været ude for usædvanlige forhold, som du skal beskrive og dokumentere i din ansøgning.

Gå til blanketsystemet


Hvis du vil søge dispensation til at få udsat afleveringsfristen for en eksamensopgave, kræver det, at du har været ude for usædvanlige forhold, som forhindrer dig i at aflevere rettidigt, og som du skal beskrive og dokumentere i din ansøgning.

Enkelte gange kan det være muligt at få dispensation af faglige årsager, for eksempel hvis du har flere eksaminer på samme tidspunkt.

Gå til blanketsystemet

Hvis du har brug for at søge dispensation fra andre krav og regler, skal du bruge det generelle ansøgningsskema.

Gå til blanketsystemet

Ansvarlig for siden: Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat

Sidst opdateret: 13.09.2021